Wp/luo/Kuonde mag sigand Luo e piny Kenya

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | luo
Wp > luo > Kuonde mag sigand Luo e piny Kenya

Nitie kuonde moko e piny Kenya ma otingo thoth sigand Luo kendo gin sigana ma omew ahinya. Gintie e piny Luo duto kuonde ma opogore opogore kendo magi e kuonde ma gi yudoree.

1) Ka in milambo mar Nyanza e gwenge mag Migori, Nitie Wuoth ogik e gwenge mag Muhuru. Kanyo nitie lwendni madongo dongo kendo e bwo lwendni go nitie yore kod hohni mag pondo ma ne oti go kaka kar pondo e kinde mag lweny. jolweny ne tiyo gi kuondego e kinde lweny endalo mag lweny gi jo wagunda.

2) Homabey nigi God Huma ma bende nigi kuonde ma ng'udho pige maliet kawuok e bwo lowo ma yudore