Wp/kjp/ဝူ့ဆးၜးအင်းဆူ့ ပညာ့ၜးအင်းၰူ့

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ဝူ့ဆးၜးအင်းဆူ့ ပညာ့ၜးအင်းၰူ့

အေမွာဲပ်ုအေအင်းၜးသာ ဝူ့ဆးအ်ုသာအေအွာဏှ် ပ်ုၜးကၠေစိုဒ် အင်းဆူ့ဝေ့ဍးလှ်။ ၜေ့ဏှ်သိုဝ်ဆေဝ်ႋ ဆ်ုလ်ုပညာသီးယိုဝ် နိုဝ်ဆ်ုခၠါင်သှ်ေမွာဲအ်ုၯေဝ်, စူးဆ်ုအ်ုသှ်ေ မွာဲအ်ုၯေဝ်, ပ်ုအေၜးသာဏှ်ဍဝ် ပ်ုၜးကၠေစိုဒ် အင်းၰူ့မာလောဟ် မာဍံင်ဏေဝ်ႋဝေ့ဍးလှ်။ ၜူးၜိင်းအှ်ဍးအ်ုဝေ့ဏှ် အွာဍးအ်ုဝေ့သှ်ေအေး၊ ပ်ုအေၜးသာဝူ့ဆးအွာဏှ် ၜးဍုဂ်လင် လ်ုဆုင်းဖိုင်ဏှ်ၯံင် ပ်ုကၠေစိုဒ် အင်းဆူ့ဆေဝ်ႋတာႋ အ်ုဝေ့ဍးမ်ုကဲထင်းဝူ့ဆးအွာဆေဝ်ႋလှ်။

ပ်ုယိုဝ်အေမွာဲ ပ်ုအှ်ဍးပ်ု ဆ်ုမာလောဟ်မာဍံင်ဆ်ု အှ်ဏင့်မိင်အေးဏှ် ပ်ုဆ်ုသှ်ေဆ်ုၜး မ်ုၯယ့်အှ်ထင်းဍးဝေ့သှ်ေအေး၊ ပ်ုၜးကၠေစိုဒ် မာလောဟ်ဏေဝ်ႋဆ်ုသှ်ၜေးဏှ် ၜေ့သိုဝ်ပ်ုကၠေစိုဒ် အင်းဆူ့ဏေဝ်ႋ ဝူ့ဆးအွာဏှ်သိုဝ်ဆေဝ်ႋလှ်။

အ်ုဆ်ုသှ်ေဆ်ုၜး အှ်အးဍုဂ်ပါင် ဍေဥာဏ်ပညာပ်ုယှာႋသီးလ်ုဖးဏှ် မွာဲအ်ုအှ်ပၠဝ်ဍး ဆ်ုၯံင် ဏေဝ်ႋထင်းဝေ့အ်ုသီးဆ်ုသှ်ေဆ်ုၜးဏှ် အှ်ဏင်ႋၯာအေးလှ်။

အ်ုသီးဝေ့ ကၠေစိုဒ်မာလေါဟ်လိက်ယောဝ်ႋလိက်စွးဏှ်တာႋ ကဲထင်းဝေ့ ပ်ုယှာႋတၠာပညာ ဟ်ုမၞီႋဆ်ုသှ်ေဆ်ုၜး အှ်အးသီးမွာဲၜိုဝ်လှ်။ စင်ၜိုဝ် အ်ုခဝ့်ပ်ုယဝ့်ဏှ် မွာဲဝေ့ဍး အေမွာဲဏ်ုသီးအေအင်းၜးသာ ဝူ့ဆးအေအွာအိုဝ် ဏ်ုသီးၜးအင်းဆူ့ဏေဝ်ႋအေၯေဝ်လှ်။ အေမွာဲ ဏ်ုသီးအေၜးသာ ပညာဆေဝ်ႋအိုဝ် ဏ်ုသီးၜးကၠေစိုဒ် ၜးအင်းၰူ့ မာလောဟ်ဏေဝ်ႋအေၯေဝ်ဏှ်လှ်။