Wp/kjp/ဝဂ်ယမက

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ဝဂ်ယမက

ရုဂ်နာမ်သီးလ်ုဖး မွာဲဝေ့ဍးဟ်ုသာတာ်ဝီႋအ်ုခေါဟ် ဟ်ုသာကဲအ်ုဍောဟ် ဟ်ုသာမ်ုဒှ်လင်ဝေ့ဏှ်လှ်။ ဍေဟ်ုသာလ်ု​ၯေဝ်ၜးဏှ်လှ်။ ဍေဟ်ုသာလ်ု​ၯေဝ်ၜးဏှ် ဍေဟ်ုသာအိုင်ခါ်ဏှ် ဟ်ုအေလဝ်ဟ်ုအေမာ ယ်ုအေကုင်းဆံင့်မံင်းဆေဝ်ႋစာ်ၜိုဝ် ၜေ့လာင်းပးဏီ့ပးစာင်းပျဆ်ုနိုင့်ခါင့် ဆ်ုနိုင့်ခင်းလင်ႋသိုဝ် ဆ်ုယှင်းဒုက္ခသီးလ်ုဖး မ်ုလံင်ပျ​ဝေ့ဟ်ုခါင့် ဍုဂ်ဍုဂ်ဏှ်လှ်။

ရုဂ်နာမ်ဓဝ်ႋသီးလ်ုဖး မွာဲဝေ့ဍးဟ်ုသာတာ်ဝီႋအ်ုခေါဟ် ဟ်ုသာကဲအ်ုဍောဟ် ဟ်ုသာပ်ုဒှ်လင်ဝေ့ဏှ်လှ်။ ဍေဟ်ုသာၯေဝ်ဏှ် ဍေဟ်ုသာလ်ုယုများၜးဏှ် ဟ်ုအေလဝ်ဟ်ုအေမာ ဟ်ုအေကုင်းဆံင့်မံင်းဆေဝ်ႋစာ်ၜိုဝ် ဆ်ုယှူးၜှ်သုခသီးလ်ုဖး မ်ုလံင်ပျ​ဝေ့ဟ်ုခါင့် ၜေ့ဟ်ုလာၯင်သိုဝ်ဏှ်လှ်။

အ်ုဝေ့ဍးယိုဝ် စာ်ဆာ့ဝယ်ယ်ု ဆောဟ်စာ်ဝယ်ယ်ု မာဍုင်းမာလောဟ်ယ်ု မာနိုင်ဝယ်ဏှ် အင်းၯူးမာၯာၯံင်ဝယ်ယ်ုဆ်ုလှ်။ ၜေ့ဏှ်သိုဝ် အှ်ကှ်လေင် ဆ်ုဆံင့်မံင်းကာင်းဏေဝ်ႋ လ်ုအ်ုသာဖိုင်သှ်ေ ဟ်ုလ်ုၯာဏှ်အိုဝ် အ်ုဘဲသၞာ ယင်သူ့လ်ုဖး ယှူးလင်ၜါလင်ဝေ့သှ်ေဏင်ႋဆိုဝ်အေး၊ အ်ုဝေ့ဍးယိုဝ် ဆောဟ်စာ်ဝယ်ယ်ု မာဍုင်းမာလောတ်ဝယ်ယ်ု မာနိုဝ်ဝယ်ယ်ု အင်းၯူးမာၯာၯံင်ဝယ်ယ်ုဆ်ုလှ်။ ၜေ့ဏှ်သိုဝ် အှ်ကှ်ေဆ်ုမံင်းကာင်းဏေဝ်ႋလ်ုအ်ုသာဖိုင် လ်ုသှ်ၜေးဟ်ုလ်ုၯာဏှ်အိုဝ် အ်ုဘဲယင်သူ့လ်ုဖး ယှူးလင်ၜါလင်ဝေ့ ကိုဝ်ဆိုဝ်ဍေဆေဝ်ႋလှ်။

လောကဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဆ်ုလ်ုဟ်ုမာဍုင်းဆိုင့်ထာင် ဍေယင်သူ့ဘဲသၞာလ်ုဖးဏှ်အိုဝ် ယှူးလင်ၜါလင်သှ်ေဏင်ႋဆိုဝ်အေး။ ယှူးလင်ၜါလင်ဝေ့သှ်ေ ဍေဟ်ုလ်ုမာဍုင်းဆိုင့်ထာင်ၜးဏှ်လှ်၊ မွာဲဝေ့ဍး ဆ်ုဒ္ဂေတ်လင်ႋလီသီးဏှ်လှ်။