Wp/kjp/လ်ုသာဖၠိင်သာဏင်းသာၜး

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > လ်ုသာဖၠိင်သာဏင်းသာၜး

ဆ်ုသာဖိုင်သာၮင်းသာလ်ုအှ်လိုင်ၜးသီးယိုဝ် မွာဲတ်ုယှာႋဝေ့ဆ်ုအ်ုၯာင်ႋအ်ုကျံင်းလ်ုမ်ုထံင်ၜးဝေ့ဆ်ုသီ့လ်ုအှ်လိုင်ၜး လ်ုနိဗ္ဗာန်ဖိုင်အိုဝ်လှ်။ ဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာယိုဝ် မွာဲတ်ုယှာႋဝေ့ဆ်ုၜးသီ့အ်ုၯာက်ႋအ်ုကျံင်းၮှ်လှ်။ ဆ်ုလ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜးဟ်ုသီးလ်ုဖးၮှ် မွာဲအ်ုသီ့ဝေ့သီးဟ်ုလဝ်သှ်ေဍာ်အေး ဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာဟ်ုသီးလ်ုဖးၮှ် မွာဲအ်ုသီ့ဝေ့သီးဟ်ုလဝ်သှ်ေဍာ်အေး ဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာဟ်ုသီးလ်ုဖးၮှ်အိုဝ် မွာဲဝေ့ ၜေ့ဆ်ုသီ့ၮှ်လှ်။

ဆ်ုသာၮင်းသာလ်ုအှ်ၜး တၠာပညာသီးလ်ုဖး သှ်ေယာ့ဝေ့ဆ်ုထီ့ဆာၜေ့ၮှ်သိုဝ်ၯံင်း အ်ုသီးဝေ့မုက်သုင်းမိင့်သာၜး လ်ုဆ်ုလ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜးအ်ုဖိုင်ၮှ်ၯံင် အ်ုသီးဝေ့ပါမုက်လင်အ်ုသီးသာ လ်ုအရိယာသီးအှ်အင်း အ်ုလင်ႋအ်ုကၠယ်အိုဝ်ဆေဝ်ႋလှ်။

တၠာပညာဆာႋသီးလ်ုဖးၮှ်အိုဝ် ၮေဝ်ႋၜးဝေ့စျာန်ၯံင် ကၠေစိုဒ်ကၟဝ်ဝေ့ၮေဝ်ႋၯုင်ႋၯုင်ႋခိုင့်ခိုင့်အ်ုခေါဟ်ကျံင် အ်ုသီးဝေ့ထံင်ၜးလ်ုဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ် အ်ုပြေထုက် လ်ုနိဗ္ဗာန်အိုဝ်ဆေဝ်ႋလှ်။

ဆ်ုၯယ်ဖၠူႋၯယ်ဍာင်ဝီရိယအှ် သ္တာ်သီးအှ် ဆ်ုမာလ်ုအ်ုဆိင့်ဖၠေဝ့် ဆိင့်ၰီးၮှ်သီးမာဝေ့ စှ်ဆံင့်မံင်းခိင့်ဖါၯံင်မ မာဝေ့ဖံင်းကိုဝ်ဝေ့ဣန္ဒြေ အင်းၜူးလင်သာ ဍေဓဝ်ႋဖိုင်သာၜးၯဝ်ႋၯံင် လ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜးဟ်ုလ်ုၯာၮှ်အ်ုမိင်အှ်သှ်ဖၠါဝေ့စွးစွးလေံၮှ်လှ်။

တၠာပညာအှ်ဍေဝီရိယ လ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜးဖံင်းကိုင်သီလ အင်းသံင်းလဝ်ဝေ့ဣန္ဒြေဏှ်အိုဝ် လ်ုလံင်သာ့မာဆၟာ့်အ်ုဖိုင် ကိလေသာထီ့လ္ပဝ် လ်ုမာၯာၯံင်လ်ုၮေဝ်ႋလိုင်ၜး အရဟတ္တဖိုလ် ဟ်ုစာ်ဝေ့ကောဝ်ဖါဍောဟ်အိုဝ် အင်းတာင်ထ​ဝေ့ယုဂ်လှ်။

အ်ုပညာလ်ုအှ်ၜးဟ်ုၜးဟ်ုမၞီႋအိင်ခါ်လ်ုၯာၮှ် မာလုက်ခွိက်အ်ုခိင်အ်ုခါ့ လ်ုဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာအ်ုဖိုင်ၮှ်လှ်။ တၠာပညာသီးလ်ုဖးၮှ်ၯး ဆ်ုၮင်းသုင်းၮင်းသာၮှ်အိုဝ် ဖံင်းကိုဝ်ယောဝ်ႋခွါႋထ​ဝေ့ ၜေ့သိုဝ်ဒြပ်ခ်ုသိုဝ် လ်ုအ်ုပြေထုက်လ်ုမိင်ၮှ်လှ်။

သာဖၠိင်သာၮင်းသာလ်ုၰေဝ်ဆာ်၊ အှ်ဍိင်လာႋလ်ုဆ်ုပါမုက်လင်သာ လ်ုကိလေသာကာမဂုၮ်ဖိုင်သှ်ေတၮှာလ်ုၰေဝ်ဆာ်၊ ဆံင့်မံင်း လင်အ်ုသာဍေဆ်ုလ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜး ဟ်ုလ်ုၯာၮှ်ထံင်ၜးဝေ့ လ်ုသုခအ်ုဍောဟ်ထုက်လှ်။

ဆ်ုလ်ုတၠာပညာဆာႋသီးယိုဝ် ဍေဆ်ုလ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜး သ္တာ်ၮှ်မာၯာၯံင်ခွိက် ဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၮှ်ၯံင် ဆ်ုသာက်ုတဝ်လ်ုအှ်လိုက်ၜး လေဝ်ထင်းဝေ့လ်ုပညာဟ်ုစာ်ဆ်ုပြသာဒ်အ်ုခေါဟ်အိုဝ်ၯံင် ယောဝ်ႋလင်ဝေ့လ်ုသတွါအှ်ဍေဆ်ုခေါဝ်ႋသုင်းၯဝ်သာဆ်ုက်ုတဝ်သီးလ်ုဖး အ်ုဖံင့်ခေါဟ်ၮှ်လှ်။ ၜေ့ဟ်ုအှ်ခေါဟ်လံင်အ်ုဍင်ဍီးအိုဝ်လ်ုၯာဍးစိုဝ်လင်ဟ်ုလ်ုဆ်ုဍာဖိုင်အိုဝ်သိုဝ် တၠာပညာဆာႋၮှ် ဍးစိုဝ်လင်ဝေ့ ဟ်ုမၞီႋအိုင်ခါ်သီးၮှ်လှ်။

လ်ုဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာအ်ုကၠာ ဟ်ုလ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜး လ်ုဆ်ုမီ့ၜးဂမၠိုင်ႋအ်ုကၠာဟ်ုၮင်းသုင်းၮင်းသာ တၠာပညာတဝ်လံင်လ်ုဖး ပၟာ့မာသာက်ုသှ်ေအ်ုၯာင်ႋဆံင်းဖၠဲယှာ့ၮှ်အိုဝ် ၜေ့အှ်ကှ်ေထဝ်ႋခွိက်က်ုသှ်ေဃွှာဲ လ်ုအ်ုလင်ႋခါင့်အိုဝ်သိုဝ် ဆ်ုလ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜး တၠာပညာၮှ် အှ်ကှ်ေထဝ်ႋခွိက် ဟ်ုမၞီႋအိုင််ခါ်လ်ုသံင်သာ့ဖိုင်အိုဝ်ၯံင်လေဝ်ထံင်ခွိက်ဝေ့ လ်ုနိဗ္ဗာန်ဖိုင်အိုဝ်လှ်။

ဆ်ုလ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜးၮှ်အ်ုခေါဟ်ကျံင် သၟိင့်အိင်မာဃၮှ် ကဲထင်းဝေ့ဟ်ုအိင်ဂမၠိုင်ႋသီး အ်ုခေါဟ်အ်ုလေင်ႋၮှ်လှ်။ တၠာပညာလ်ုဖးအင်းအုဂ်ထိုင်သာဝေ့ ဆ်ုလ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၜးသ္တာ်ဓဝ်ႋၮှ်လှ်။ ဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာၮှ်အိုဝ် တၠာပညာသီးလ်ုဖး အင်းကှ်ပါရုင်ႋဝေ့ကၠ်ုလှ်။

ၜေ့သိုဝ်မှ်ေၮှ် အင်းခွိက်ဝေ့ကဲ မှ်ေဆးဍောဟ်ဍောဟ်ပေဝ့်ပေဝ့်လ်ုဖးၮှ်သိုဝ် ဆ်ုပါမုက်လင်အ်ုသာ လ်ုဆ်ုၮင်းသုင်းၮင်းသာအ်ုဖိုင်ၮှ်ၯံင် ဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာသီး အ်ုဆ်ုဍယ်ၜါၮှ် ယောဝ်ႋစိုဒ်ဍးစိုဝ်ၜးဝေ့ဂၟီ့သင့်ၮှ်အိုဝ် ဆ်ုဖံင်းဆုဂ်စိုင်ထုင်းထဟ်ုသှ်ေ သံယောဇဥ်ဍောဟ်ဍောဟ်ပေဝ့်ပေဝ့်ၮှ် ၰူႋခွိက်ဝေ့ ဍေအရိယာမဂ်မှ်ေၮှ်ၯံင်ထာင်ထင်းခွိက်ဝေ့ လ်ုနိဗ္ဗာန်အိုဝ်လှ်။

ဆ်ုပါမုက်လင်အ်ုသာ လ်ုဆ်ုလ်ုသာၮင်းသာၜးအ်ုဖိုင်ၮှ်ၯံင် ဆ်ုသာဖၠိင်သာၮင်းသာယိုဝ်မွာဲဘဲသၞာလှ်။ ၜေ့ၮှ်သိုဝ် အှ်ဆံင့်မံင်းယောဝ်ႋခွါႋလင်သာဂၟီ့သင့်ဟ်ုလ်ုၯာၮှ် မ်ုလင်ဖိုဟ်သှ်ေၮင်ႋဆိုဝ်အေးလှ် ၜုဂ်ထင်းဝေ့ဍးဍေနိဗ္ဗာန်ၮှ်အိုဝ်ဆေဝ်ႋလှ်။