Wp/kjp/ထီ့

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ထီ့

ဆ်ုလ်ု"'ထီ့"'သီးယိုဝ် အှ်ဝေ့ကိုဝ်စင်းဍေလှ်။ လ်ုက်ုမၠိုင့်ဖိုင်, လ်ုထီ့ခၠေါဟ်ဖိုင်, လ်ုမာဆၟာ်ဖိုင်, လ်ုၯင်းခေါဟ်ဖင့်လးဏှ်သီး ထီ့အှ်ဝေ့ဆေဝ်ႋလှ်။

ထီ့ဏှ်အ်ုယံင့်အှ်အး အ်ုစံင်နိုင့်မိုင့်နိုင့်ကျာအှ်အေး။ ထီ့မာဆၟာ်ဖိုင်ဏှ် အ်ုရဴၯင့် ဝေ့ဍးလှ်။ ပ်ုအေဍံင်ခေါဝ်ႋထင်းထီ့ဏှ် မ်ုကဲထင်းဝေ့ အ်ုခူးအ်ုအုဲဏှ်လှ်။ အေမွာဲပ်ုအေအှ်ကှ်ေခၠိင်း လဝ်ထီ့ဏှ်အေစွးတာႋ မ်ုကဲထင်းဝေ့ထီ့ ခေါဟ်လံင်းဆေဝ်ႋလှ်။ အေမွာဲပ်ုအေဍုဂ်လင် ထီ့လးၯင့်လ်ုထီ့ဖိုင်ဏှ်တာႋ ထီ့လးၯင့်ဏှ်ဖၠီႋထင်းခွိက်ၯံင် ကဲထင်းထီ့လုက်ခၠာဆေဝ်ႋလှ်။

ၜေ့ဏှ်သိုဝ်ဆေဝ်ႋ ပ်ုအေဍုဂ်လင်ထီ့လးဆိုင့် လ်ုထီ့ဖိုင်ဏှ်စာ်ၜိုဝ် မ်ုကဲထင်းခွိက် အ်ုထီ့သှ်ေဝေ့ဆေဝ်ႋလှ်။

ထီ့ယိုဝ် အ်ုဆ်ုဂုဏ်ဆ်ုတာဍောဟ်ဝေ့လှ်။ ထီ့အေလ်ုအှ်ၜးဏှ် ဟ်ုမၞီႋ, ဆ်ုနိုင့် (ဝဝ်ၜိင်း), ခၠဴ, ပၞာႋ, ဆ်ုဖေါဟ်ဆ်ုၰာႋ ဍေဆ်ုအ်ုသုင်းအ်ုသာလ်ုအှ်ၜး ဆ်ုဖောဟ်ဆ်ုၜံင်သီးလ်ုဖးဏှ် အ်ုသာမိုင့်ဝေ့သှ်ေဏင့်မိင်အေး၊ အ်ုဝေ့သီးဝေ့ အဝ်ထီ့ ကိုဝ်ဏီဍေလှ်။

က္ၜင်ဍေလာင်းမှ်ေဏှ်သီး၊ ဏင့်ဝေ့ဍေထီ့သီးအ်ုခူး အ်ုအုဲသီးဏှ်သှ်ေဆေဝ်ႋလှ်။ စက်ၯုက်ၜူး, စက်က်ုတိက်သိင်းဏှ်သီးဍဝ် ဏင့်ဝေ့ဍေထီ့ အ်ုခူးအ်ုအုဲသီးသှ်ေဝေ့ ဆေဝ်ႋလှ်။

လ်ုထီ့ခေါဟ်လံင်(ထီ့ခုဂ်) ဖိုင်ဏှ် အေမွာဲပ်ုအေဍုဂ်လင် ယးအ်ုသီ့သီးဏှ်တာႋ ယးအ်ုသီ့သီးလ်ုဖး အူးဝေ့သှ်လေိုင်အေး။

ဆ်ုလ်ုထီ့ အ်ုၯာင်ႋအ်ုကျံင်းဏှ် ပ်ုလဝ်လုက်လိုင်အေး၊ ဖေါဟ်သသီးၯေး - အေမွာဲဏှ်သီးအေအင်းစာဏှ်သီး၊ ဆြာ့သံင်းလိက်ဏှ် ဆေဝ်ႋစာ်ၜိုဝ်ဏ်ုသီး မ်ုသှ်ေယာ့ၜးဝေ့ ထီ့ထီ့ ဆာဆာလှ်။ ထီ့အ်ုၯာင်ႋအ်ုကျံင်းဏှ် အှ်အးမိင်ဍာ်ဆေဝ်ႋလှ်။