Wp/kjp/ဍုဂ်ဟှံ့(ဟှုင့်)ပၠဝ်ခွိက်ဃှေဝ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ဍုဂ်ဟှံ့(ဟှုင့်)ပၠဝ်ခွိက်ဃှေဝ်

ဒြပ်ခ်ုသိုဝ် ခြီခြာ့ဍေပညာ့ လ်ုမိင်မိင်သီးယိုဝ် အ်ုလင်ဍေအ်ုလင် ဟ်ုသုံႋဝေ့သှ်ေထၞာႋလဝ့်။ အ်ုလင်ဍေအ်ုလင် ဟ်ုသုံႋဝေ့သ်ှေ ဒြပ်ခ်ုသိုဝ်၊ ခြီခြာ့ ဍေပညာ့သယ်သီးလ်ုဖး ဟ်ုအေလ်ုသုံႋၜးစာ်ၜိုဝ် အ်ုဂုဏ်တာလ်ုအှ် လ်ုကဲထင်း လ်ုဖၠဟ်ထင်းဝေ့ဏင်မိင် ဟုံ့(ဟှုင့်)ပၠဝ်ၜးဟှာဟှံင်ခွိက်ဝေ့ဍးဏှ် လင်ဟ်ုလံင့်ကံင်ဍောဟ်မာလှ်။ ဆ်ုသှ်ေယာ့ဏးသှ်ေအှ် ပညာ့ဆာႋ၊ဏင့်ဆာႋဟှာင်ႋၜျာအ်ှ က်ုလုင့်(လုံ့)ဖေါဟ်ဆာႋသီးခဝ့် ၜေ့ဏှ်သိုဝ်ဆေဝ်ႋ၊ လ်ုပ်ုသ်ှေပ်ုၜး ပ်ုကုက်ဏေဝ်ႋမာကဲလ်ုမိင်မိင် ပ်ုၜးမာဝေ့ဍးဆေဝ်ႋလှ်။ ပ်ုအေႋဆံင့်မံင်းယောဝ်ႋထာင် သၞဝ်စာ်ၜိုဝ် ပ်ုဝေ့ဍးသီးလ်ုဖး အ်ုကျးၜေ့မ်ုဃှီ့လာ ထင်းထဝ့်ဍုဂ်ပါင်သိုဝ်အ်ုဟှင်ႋ ကာလာလ်ုဟှင်ပေဝ့်ခါ့ဍးအိုဝ်ယုဂ် စာင်းဖါထင်း ဍေမောဝ်ႋဍေဖါႋ၊ ထီသိုဝ်ဍေတ်ုဝါန့်လင်ဍာဟှံင် လ်ုပညာ့မောဝ်ႋတိုင်အှ်အ်ုလင်ႋ၊ လ်ုပညာ့အှ်လင်ကၠယ် လ်ုဍုံဍောဟ်ယာႋထဝ့်ဖိုင်၊ (အေလ်ုမွာဲၜး)လ်ုခါန်ႋမ်ုညာဏှ်အိုဝ် လ်ုဟှာဟှာ ၜေ့ဆ်ုပ်ုယောဟ်အှ်သိုဝ် လံင်အင်းဏေဝ်ႋဝေ့ ပညာ့၊ ဆ်ုဏးသှ်ေအ်ုဟှင် ၊ ပညာ့အေဍုဂ်ပါင်စာ်ၜိုဝ် လ်ုအ်ုသှ်ေဝေ့ဍေပညာ့အ်ုဟှင်ဏှ် အ်ုလင်သယ်အှ်ဝေ့အးမာဆေဝ်လှ်။ ဆ်ုလ်ု လုံႋလာင့်သီးယိုဝ် အှ်လာဏင့်အးသီး မ်ုဟှယ့်ကဲထင်း လုံ.မၞိက်လ်ုမူ့မူ့သီး ကးမာဆေဝ်လှ်။ ၜေ့ဏှ်သိုဝ်ဆေဝ်.ဟ်ုမၞီႋပညာ့ဆာႋ မ်ုဟှယ့်ကဲထင်း လ်ုဟှာဟှာသီးယိုဝ် ကးမာဆေဝ်ႋလှ်။ မ်ုၜးတုင်ႋပါင်သာ၊ မ်ုၜးထုင်ႋလုက်သာဍေ စေဝ်ဆးဟှင်ႋၜျာ၊ဍေ အ်ုခိင့်အ်ုခ့ါ အးမာဆေဝ်ႋလှ်။ စင်ၜိုဝ် လ်ုဏင်ဏင်ဏှ်သီး လေဝ်ႋမာလောဟ်ပညာ့ခါ့ ဆ်ုပ်ုယောဟ် ဍိင်ခိင့်အှ်လ်ုဏင်၊ ပံင်ထီသိုဝ်မး ခင်းခ့ါတ်ုဖၠးအ်ုဖေါဟ်ကျံင် လ်ုထံင်ဍာ် ပညာ့ဖဝ့်တိုင် ဆ်ုၜုံႋဆိုင်ဏှ် အ်ုကျးလင်ၜိုင့် ၜးဟှာဟှံင်ခွိက်ဝေ့ အးမာယုဂ်ဆေဝ်ႋလှ်။ လ်ုဆ်ုပ်ုယောဟ်ဖံင့်ခေါဟ် အှ်က်ှေသာနိုင်ႋ ဆ်ုကၠေစိုဝ်အှ် ဟ်ုသီးလ်ုဖးဏှ်လဝ့် ထံင်ဟှးဝေ့ လ်ုပညာ့ဖဝ့်တိုင်ဟှံင် ဃှီ့လာထင်းထဝ့် အ်ုကျးဏှ် ဏေဝ်ႋၜးထာင်ဝေ့ဍးဆေဝ်ႋလှ်။ မ်ုကဲထင်းၜးသာ တၠာပညာ့ဆာႋ၊ ဆိုဒ်သာၜံင်၊ ဆိုဒ်ၜံင်သင့်သီးလ်ုဖး မ်ုလဝ်ႋၜးသာ ဆ်ုလ်ုဟ်ုပံင်ထီႋသိုဝ်သီးယိုဝ် ဟ်ုၜးယောဝ်ႋစိုဝ်ဝေ့ ဍောဟ်မာလှ်။

ပံင်ထီသိုဝ်မး အ်ုကျးဟှာဟှံင်ၜးဟှာဖၠိုင် ၜးဟှုင့်ပၠဝ်ခွိက် ဟ်ုမၞီႋသီးလ်ုဖး ဟ်ုဍးၜးဝေ့အးအ်ုခေါဟ်ကျံင် လင်ဟ်ုၜးသ္တာ်ဍောဟ်မာဆေဝ်လှ်။ ဏေဝ်ႋဆြာ့ဟှေဝ် ပံင်ထီသိုဝ်ၜး အ်ုကျးဃှီ့လာ ထင်းထဝ့် ဟ်ုမၞီႋလ်ုဖးဏှ်သီး ဟ်ုဍးဝေ့တယ် အးမာဆေဝ်ႋလှ်။ ဟ်ုအေအင်းဏင် ခိင့်ဖါယောဝ်ႋစာ်ၜိုဝ် ဟ်ုမၞီႋလ်ုဟှာဟှာသီးယိုဝ် မောဝ်ႋဖါႋဆြာ့သယ် အင်းခံင့်ထာင် ဆ်ုမာၜိုင်မာဆိုင် အေလ်ုဏေဝ်ႋၜး ဟ်ုလ်ုဟှာဏှ် မ်ုကဲထင်းဝေ့ ဖၠုံထ်ုယဝ်ႋတဝ် ဆ်ုသ်ှေဆ်ုၜးအှ်ဍုဂ်ပါင် တၠာပညာ့ဆာလ်ုဟှာ ကးဝေ့တယ်ဍောဟ်မာႋလှ်။ စင်ၜိုဝ် မောဝ်ႋဖါဆြာ့သီး အ်ုဂုဏ်တာယိုဝ် အှ်ဝေ့ဍောဟ်မာႋ၊ ဟ်ုသာဏင်းဝေ့သှ်ေအေးလှ်။သ်ှေယာ့ဆ်ုဂုဏ်တာ၊ အ်ုဏာႋယဝ့်၊ အင်းဏင်ခိင့်ဖါႋဆ်ုၜး ဟ်ုမၞီႋလ်ုဟှာဏှ် အ်ုကျးၜေ့မ်ုဟှေဝ်သိုဝ်အ်ုဟှင်ႋ အ်ုဏင့်ဆာႋဍေအ်ု ယုက်လင်ဝေ့အ်ုသာ လ်ုဆ်ုသ်ှေယာ့ဖင့်ခေါဟ် သ်ှေလဝ့်အ်ုခေါဟ်ကျံင် လင်ဟ်ုအင်းအုဂ် ပါဍောဟ်ဝေ့ဆာ့မာလှ်။ဟ်ုဟှယ့်ဒှ်ထင်း ဟ်ုမၞီႋလ်ုဟှာသီးယိုဝ် အ်ုတာဍေအ်ုတာ အှ်ဝေ့ဍုဂ်ပါင် အင်းဟှးစိုဝ်ထင့်ဝေ့ အ်ုက်ုဆာႋဏှ် ကၠ်ုလဝ့်။ ဟှယ့်ကဲထင်း မၞီႋယုဂ် ဆိုဒ်ဆးဘာႋသာ့ ထီ့ခါန်ႋသယ်အ်ုဟှင်ႋဏှ် လ်ုမိင်မိင်မွာဲအ်ုဟှေဝ်၊ ဟ်ုလ်ုဆံင့်ဏးဃှုက်ၜး ဟ်ုအှ်ဝေ့သှ်ေဍာ်အေး။ ဟှယ့်ဝေ့လ်ုမင်္ဂလာဓဝ်ႋအ်ုဖၠံင်ဖိုင် လောကတ္ထစရိယာ၊ ဉာတတ္ထစရိယာ၊( လိုဒ်ကာအ်ုဟှင်၊ ထီသိုဝ်ဆိုင့်ဆာ မောဝ်ႋဖါႋအ်ုဟှင်ႋ၊ထီ့ခါန်ႋအ်ုဟှင်ႋ)အှ်ဝေ့ၜးဏှ်သိုဝ် ဟှယ့်ကဲထင်းမၞီႋအ်ုကျးဆ်ုဂုဏ်တာၜေ့မ်ုအှ်သိုဝ်အ်ုဟှင်ႋ၊ ဆိုဒ်ဆး၊ ဘာႋသာ့၊ ထီ့ခါန်ႋဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာသယ်သီးလ်ုဖး လ်ုဟ်ုသ်ှေဟ်ုၜး လ်ုမိင်မိင်ဏှ် ဟ်ုၜးမာပျုက်ဝေ့ဆေဝ်ႋလှ်။ ထၠိုင့်ခွိက် အ္စာတၠာပညာ့ဆာႋ၊ သိပ္ပံ(သိင့်ပင့်)ပညာ့ဆာႋသယ်သီးလ်ုဖး ဍေအ်ုသီးဝေ့ ဆ်ုမူ့လာႋ၊ ဆ်ုယောဝ်ႋစိုဝ်၊ အ်ုသီးဝေ့ အင်းတာင်ပ္တံင်ထး အ်ုစူးလင်ႋ ဆ်ုသ်ှေဆ်ုၜး၊ ဆ်ုကုံး(ကုင်း)ဆ်ုမံင်းသယ်လ်ုဖး အှ်လင်ဆင့်ထာင်၊ ဟ်ုမၞီႋလ်ုခါင့်အ်ုဟှင်ႋအင်းၜးအဝ်ၜးထာင်ဝေ့ဟ်ုပညာ့ဆာႋအ်ုလာႋသီးအးမာဆေဝ်ႋလှ်။ ကုံး(ကုင်း)တာင်ဆံင့်မံင်း ဆ်ုသ်ှေဆ်ုၜး ခီႋပညာ့(သိပ္ပံပညာ)သီးယိုဝ် လိုဒ်ႋကာဟ်ုမၞီႋလ်ုဖးအ်ုဟှင်ႋဆ်ုဂုဏ်တာ ဍောဟ်ဝေ့ဆာ့မာလှ်။ သိင့်ပင့်(သိပ္ပံ)ပညာ့သီးယိုဝ် ဟ်ုဖၠုံဆိုဒ်ဖေါဟ် လ်ုဟှာအ်ုဟှင်ႋ ဟ်ုကုံးအင်းတာင် မာလောဟ်ဏေဝ်ႋလ်ုသှ်ေၜးဏှ် ဟ်ုလဝ်သှ်ေဍာ်အေး။ ဟ်ုဆ်ုၜးသာ၊ ဟ်ုဆ်ုပ်ုယောဟ်၊ ဆ်ုမူ့လာႋအေအှ်ဍောဟ်ဆေဝ်ႋစာ်ၜိုဝ် ၜေ့ဆိုဒ်ဃှာႋဃှံင်သယ် အ်ုသီးဝေ့ ကုံးတာင်သှ်ေသိုဝ် ဟ်ုဖၠုံဆိုဒ်ဖေါဟ်လ်ုဟှာသီး ဏးသ်ှေကၠ်ုခၠင့် ဖၠံင့်ဟှးသိင့်ပင့်(သိပ္ပံ)ပညာ့ဆာႋလ်ုဟှာ ကဲထင်းဝေ့သှ်ေဍး ဆ်ုလှ်။ အ်ုခိင်ခ့ါ ဍေဆ်ုသာအှ်သယ်လ်ုဖး အေၜးဟှဝ်ႋသၞိုဝ်စာ်ၜိုဝ် မ်ုကဲထင်းဏေဝ်ႋဝေ့ ထီ့ဆာဏှ် ဟ်ုလဝ်သှ်ေဆေဝ်ႋလှ်။ ဆိုဒ်သာၜံင်သီးကိုဝ်ဟှာဍေ ခီႋအ်ုခါ့ဍးယိုဝ် ထိုင်ႋကောဝ်ကြင်သာ့ ဆ်ုကုံးဆ်ုမံင်း၊ ဆ်ုသ်ှေဆ်ုၜး ခီႋပညာ့သယ်၊ သိင့်ပင့်(သိပ္ပံ)ပညာ့သယ် အ်ုထောဟ်အ်ုဆင့်ထဝ့် လ်ုမိင်ဟှံင်လ်ုမိင် အင်းလယ်ထင်းသာကၠ်ုလှ်။ ဖၠုံဆိုဒ်ဖေါဟ်သာၜံင်သီးလ်ုဖး စာင်းပဝ်ႋကၠုင် အင်းအဝ်ပါမုက်ဟှံင် ဍုဂ်လုက်ပၠဝ်ခွိက်လာႋအ်ုခ့ါဏှ်လ်ုဃှေဝ်။ လ်ုခီႋအင်းလယ်ထင်းသာ အ်ုဖင့်ခေါဟ် ၜေ့ဟ်ုလံင်မ်ုခၠုဂ်သိုဝ်၊ ဆိုဒ်လ်ုဆိုဒ်ဍောဟ်ယှာႋထင်းထဝ့်အ်ုဟှင် ဆိုဒ်သာၜံင်ဖေါဟ်သယ်ကိုဝ်ဟှာဍေ ဆ်ုပ်ုယောဟ်ဍောဟ်အှ်လာ လ်ုပညာ့ဖင့်ခေါဟ်၊ မာလောဟ်ဏေဝ်ႋလာ အေဍုဂ်ပါင်ဟှံင် တာင်ဍောဟ်က်ုယိုင့်ဆိုင်ထင်းလာႋလ်ုပ်ုဆိုဒ်သ္ဘာံင် အ်ုဟှင်ဏှ် ကဲၜးလာဆာ်။ ဍေပ်ုဆိုဒ်အ်ုဟှင် လ်ုပ်ုမာသ်ှေ အ်ုတာလ်ုမိင်မိင်သီးမွာဲအ်ုဟှေဝ်ႋ၊ ဏ်ုမာအေဍုဂ်ပါင်စာ်ၜိုဝ် ဖၠုံဆိုဒ်ဖေါဟ် ထ်ုယဝ်ႋတဝ်လ်ုဟှာ ဟ်ုအင်းအုဂ်ၜေ့မ်ုသ်ှေသိုဝ်ဟှံင်ႋ၊ ဏ်ုအ်ုဟှင် လ်ုဆိုဒ်ဖင့်ခေါဟ် မေင်စိင်ႋမ်ုအှ်ထဝ်ႋဝေ့ဃှီ့ဃှီ့လာလာဏှ်ဆေဝ်ႋလှ်။ အဲလင်ဆိုဒ်တာင်ဍောဟ်ထီ့ခါန်ႋ မ်ုတာ်ခေါဟ်လ်ုယာ့ ၜေ့မ်ုသှ်ေသိုဝ် ခၠိုဝ်လင်သာဖၠုံလ်ုဟှာဏှ် ဒ္ဂေတ်သီးမ်ုၜးဟှေဝ်၊ ပညာ့သီးမ်ုၜးအှ်၊ လ်ုဟှာ ဍေအးဟှာအ်ုဟှာင်ႋအ်ုကျံင်း အေဟှယ့်ဖၠဟ်ထင်းဖဝ်ႋစာ်ၜိုဝ် အးဟှာအ်ုဟှင်ဏှ် မ်ုၜးယောဝ်ႋဝေ့ဟှံင် သာဍွယ်ဆ်ုယင့်သာ တုင်ႋက်ုဆုဂ် မ်ုၜးအှ်ဝေ့ဍောဟ်မာလှ်။ ၜေ့ဏှ်သိုဝ်မ ဂမၠိုင်ႋအးဟှာ အဲကုဲႋဆိုင့်ဟ်ုမ်ုကဲ တာ်ခေါဟ်ဆာႋလ်ုဟှာဆေဝ်လှ်။လ်ုဂမၠိုင်ႋအးဟှာအှ် လင့်ခါင့်ထုက် အေလ်ုဏေဝ်ႋၜး ဆ်ုအင်းအုဂ်လာဏင့်သီး ဆ်ုအင်းကှ်သယ်လ်ုဖး မ်ုဖံင်ဖေႜခွိက်ဝေ့ကဲဆေဝ်ႋလှ်။ ညာႋစုဂ်ပါအေး အေလဝ်ၜးတဝ်တဝ်စာ်ၜိုဝ် မေံသးထာ် အ်ုခါ့ဍးယိုဝ် ဂၞီ့သင့်ကုံႋရွာဲဖိုင်ခဝ့်မွာဲအ်ုဟှေဝ်၊ အ်ုဍံင်းအ်ုဖူ့အး ဖံင်းစူးဖံင်းကုံႋရွာဲခဝ့်သီးမွာဲအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုလေဝ်ႋထံင် ဆ်ုလင်လ်ုစံင်းစံင်း ဟ်ုဟှိုင့်ၜးဝေ့ ဆ်ုလဝ်အ်ုသီးကျံင်၊ ဆ်ုတုင်ကင်ကာ အ်ုသီးဏှ် အးမာဆေဝ်ႋလှ်။ပြညာ့အှ် သ္တာ်လင်ထံင်ႋၜေ့လ်ုကဲထင်း ၜေ့ဏှ်သိုဝ်ၜးသိုဝ် လေဝ်ဆ်ုမေံယာ့ ဂၞီ့သင့်သီးမွာဲအ်ုဟှေဝ်၊ ဖံင်းစူးဖံင်းဆာႋသီးမွာဲအ်ုဟှေဝ် လ်ုပ်ုဆိုဒ်ဘာႋသာ့ဖင့်ခေါဟ် တဝ်လံင်သုင်းသာ အဲကုဲႋဆိုင့်ထာင်ဟှံင်၊ ဆိုဒ်ဘာႋသာ့၊ထီ့ခါန်ႋ ဍောဟ်ယှာႋစီကၠာထင်းထဝ့်အ်ုဟှင်ႋ အ်ုဟှေဝ်ထုက် ဆ်ုပ်ုယောဟ်၊ အ်ုၜးထုက် ပၞံင့်၊ ဆ်ုယောဝ်စိုဝ်သီးလ်ုဖး စှ်အေကၠ်ု၊ ယောဝ်ႋအေဖၠဟ်ဟှံင် ဆ်ုအင်းကှ် ဖ်ုယိက်ကင်ကာ ၜေ့မ်ုဖံင်သိုဝ် လ်ုဟှာဟှာ အ်ုတာလင်ၜးဏှ် မာလာႋထံင်အ်ုဍုဂ်ပါင်။ ဟှယ့်ကဲထင်းမၞီႋအ်ုကျး ၜေ့လ်ုဟုံ့ပၠဝ်ၜးသိုဝ် ဍောဟ်ယှာႋထင်းထဝ့်ခွိက် ထီ့ခါန်ႋ၊ ဆိုဒ်ဆ၊ တၠာပညာ့ဆာႋသယ်လ်ုဖးဏှ် ယောဝ်ႋဏေဝ်ႋလာအ်ုဍံင်ဟှံင် ခေါဟ်နုက်ၰီးး မေံထီ့သာဖါန်ႋ သုင်းသာနိုင် ဖၠုံဆိုဒ်အ်ုဟှင်ႋ ဆိုဒ်သ္ဘာံင် (ဖၠုံဆိုဒ်ဖေါဟ်)ဏှ်ဝေ့လ်ုဟှာ အင်းတာင်ပ္တံင်ကဲလာဆာ်။ မ်ုထံင်ထာင် ၂၀၀၈-ဒီဇင်ဘာ(၂၇)သင့် ပ်ုဖၠုံယှင်ဖေါဟ် ဏိင်းထင်းသင့်မူႋဏီအ်ုဟှင်...ပါထ်ုယဝ်ၜး ဍေလိက်ယောဝ်ႋဃှီ့လ်ုၜိင်း ယိုဝ်ဆေဝ်ႋလ်ု။