Wp/kjp/ဆ်ုၜီးၜါ် ဍေဆ်ုဖံင်ဖၠေံဟှင်ႋ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ဆ်ုၜီးၜါ် ဍေဆ်ုဖံင်ဖၠေံဟှင်ႋ

ဍုံ လုက်ဖိုင် ဆာ.မွာဲအှ်မၞီဟ်ဆိုဒ်ဖေါဟ်လ်ုဖး မ်ုအင်း-အှ်-လေဝ်ထာင်ကုက်မာ ၜးသာဝေ့ဍး က်ုလုံ့ကါင်ကာဆ်ုမာ ယှူးယှူးဘါဘါဏှ်ထၞာႋလှ်။ၜေ့မ်ုအှ်ၜးယှူးခၠိင်းသိုဝ်အ်ုဟှင်ႋ အင်းဃှူ.သီးဝေ့ဍး သၞောဝ့်(လမ်းစဉ်)အးမိင်အးစိင်ဏှ်လှ်။ အင်းဃှူးသီၜောဝ့်အ်ုခါ့ဏှ်ဍဝ် လင်ဟ်ုလင်မာပျုက်ဆ်ုသယ်အှ်ဝေ့ အးမိင်အးစိင်တယ်ဏှ်သီး ဍးၜးသီးဝေ့ဍးလှ်။ ကဲထင်းဍးဝေ့ ထံင်. မ်ုကဲထင်းလ်ုမိင်ဟှေဝ် လ်ုမိင်ဟှေဝ် မ်ုအှ်ၜးသာယှူးယှူးခၠိင်းခၠိင်း ဆိုဒ်ကိုဝ်ဆိုဒ်ဍေဏှ် ဆ်ုဘီးဘါ်ဟှင်ႋ ဍေဆ်ုဖံင်ဖၠဝ်ဟှင်.ဏှ်အိုဝ် မ်ုၜးဏေဝ်ဝီ.ဝေ့ဍး လ်ုယာ့ထုက်လှ်ဏှ် တုင်ႋပါင်အ်ုသာ မ်ုၜးအှ်ဝေ့တယ်ဏှ်လှ်။ အ်ုဟှာင်ႋအ်ုကျံင်းသယ်ဏှ်ဟှး။

၁။ (က) သာဝေ့ဆ်ုဘီးၜါ်အ်ုဟှင်ႋ မၞီႋသယ်သီးယိုဝ်ဏှ် သာဆ်ုဘီးဘါ် အေဏေဝ်.အေအှ်မ အ်ုသာမိုင့်အှ်ဝေ့မ်ုကဲတာ. ဍုံလုက်ဒြပ်ခ်ုသိုဝ် ဆ်ုမုက်လာသယ်ဏှ်အိုဝ် အ်ုသီးဝေ့ စာသိုင့်ကျိုင်ကျဝ် က်ုယိုင့်က်ုယဝ့် ထင်းသာ မ်ုကဲတယ်မွာဲဘိုဝ်လှ်။ ဍေ အ်ုသီးဝေ့သာအ်ုဟှင်.ဆ်ုဘီးဘါ်အေးလ်ုအှ်ၜးစာ်ဘိုဝ် ဍုံလုက်ခေါဟ်ဍာယိုဝ် လင်ဟ်ုသာကုဲအဲဍိုဝ်ဆ်ုအှ်ဝေ့ဏင်ႋမိင်လိုင်အေးလှ်။

(ခ) ဒြပ်ခ်ုသိုဝ်ဝေ့ဆ်ုဘီးဘါ်အ်ုဟှင်. မၞီႋသယ်သီးယိုဝ်ဏှ် အ်ုသာမိုင်အှ်ဟှံင် ဍုံလုက်ဝေ့ဒြပ်ခ်ုသိုဝ် ဆ်ုမုက်လာသယ်ဏှ်အိုဝ်မ်ုစာသိုင့်ကျိုင်ကျဝ်ဟှင်ႋ ၜးဆာင်ဍေဆးအင်းဆးအဝ် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာသယ်ဏှ် အှ်ဝေ့အးက်ုဍးလှ်။ ဆ်ုဟ်ုလဝ်ဆ်ု ဆးအင်းဆးအဝ်အ်ုဟှင်. ဒြပ်ခ်ုသိုဝ်သယ်လ်ုဖးဏှ် ဆ်ုဘီးဘါ်အေလ်ုအှ်ၜးစာ်ဘိုဝ် သာမိုင့်လာ.ဏင့်သီး အ်ုဂုဏ်အ်ုတာမ်ုအှ်ဝေ့ထံင်ခဝ့်လဲ။ (ဂ) ဂုဏ်ဒ္ဂေတ်ဆ်ုဘီးဘါ်အ်ုဟှင်ႋ ဟ်ုမ်ုၜးဖံင်းခိုင်ထာင် ဟ်ုဆိုဒ်ၜံင်ဂုဏ်ဒ္ဂေတ်ကျာ်သြီ.အ်ုဟှင်. အေလ်ုဏေဝ်ႋ ဆ်ုဘီးဘါ်စာ်ၜိုဝ် ဆိုဒ်ၜံင်မ်ုလင်လာ် ဝိက်ပြုဂ်ခွိက်သာကဲတယ်လှ်။ စင်ႋဘိုဝ် ဂုဏ် ဒ္ဂေတ်ကျာ်သြီ.ဆ်ုဘီးဘါ်ဏှ်သီး မ်ုဘးအှ်ဝေ့ ယှူးယှူးခၠိင်းခၠိင်းမုက်မုက်လာလာ ၜေ့မ်ုကဲသိုဝ်အ်ုဟှင်ႋ မွာဲအ်ုကွာအှ်ဍောဟ်ဝေ့ လ်ုမိင်ဆေဝ်.လှ်။

၂။ (က) ပညာဝေ့ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ် ကဲထင်းမၞီႋဖဝ်ႋစာ်ၜိုဝ် ဆိုဒ်ဖေါဟ်လ်ုဆိုဒ်ဏှ်အေအှ်ၜးသာ ထုင်းထုင်း(ထိုဟ်ထိုဟ်) ထဝ့်ထဝ့်ဆေဝ်.သၞိင် ပညာဝေ့ဆ်ုဖံင်ဖေႜဝ်ဏှ် မ်ုၜးအှ်တယ်လှ်။ ကဲထင်းဆိုဒ်ဖေါဟ်လ်ု ဆိုဒ်ယုဂ်ဆ်ုဆိုဒ်လိက်လာဲဍေ ဆ်ုဃှီ.လာသယ်လ်ဖး ၜေ့မ်ုဟှုင်.ခိုင့်စီကၠာထင်းထဝ့် သိုဝ်အ်ုဟှင်ႋ မာလောဟ်ထုဂ်ဖၠဟ်ထင်း ဏေဝ်။ဆ်ုပၠယ်တဝ်ထီ့ဆာအှ်အေးသၞိင်စာ်ဘိုဝ် ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ် ဟ်ုလဝ်ဆ်ုဏှ် အ်ုခဝ့်ပ်ုယဝ့်အှ်ဝေ့ဏင်.မိင်လိုင်အေးလှ်။

(ခ) ဍံင်ထိုဝ်သာဘာႋသာ့ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ် လဝ်ဍေ နိုဝ်ဏှ်ဟှး ဏေဝ်ႋဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်ယုဂ်ဖဝ်. ကိုဝ်ၜင်ကိုဝ်တာ(က်ုၜင်က်ုထာႋ) ဟှိုင့်ၜးလာ.ဏင့်သီး အင်းဃှူ.ယောဝ်.ထာင် ဍးစူးဏင်းထာ် (လက်တွေ.) လ်ုၜင်ဏေဝ်ႋဝေ့ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ် ထီ့ခါန်. ဍေဆိုဒ်ဆသယ်ဏှ်ဟှး ခါဝေ့ တ်ုယှာ.တယ်လှ်။ ဏေဝ်. ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်ထီ့ခါန်. ဍေဆိုဒ်ဖေါဟ်သယ်သီးအ်ုဟှင်.ဏှ်ဟှး ပညာဟှင်ႋဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်အေအှ်စၜိုိုဝ် ႋာ.သာခဝ်ဏှ်သီး ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်မ်ုၜးအှ်ဝေ့ဆေဝ်ႋလှ်။ ၜးဏှ်လဲစာ်ဘိုဝ် ဆ်ုလ်ုဘာႋသာ့သီးယိုဝ် ဏှ်အိုဝ် ဆိုဒ်ကိုဝ်ဆိုဒ်ဍေအ်ုဟှင်ႋ လ်ုအ်ုဟှေဝ်ခဝ့် ပ်ုယုံ့ဖ်ှေလင့်ဝေ့ ဖိုင်သာကဲဏှ်တာ. ဍံင်ထိုဝ်သာဏေဝ်.ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်မၞီႋ ကိုဝ်ဟှာဍေသယ်သီးလ်ဖးဏှ်အိုဝ် ပါဍောဟ်ယုဂ်ယာန်.သီးဝေ့အ်ုသီးဘာ.သာ့ဏှ်အ်ု ခေါဟ်ကျံင် ကဲထင်းဝေ့မၞီႋဟှေဝ်အွာဏှ်လှ်။ မၞီႋဟှေဝ်အွာအှ်အးထီ့ခါန်.ဏှ် မွာဲအ်ုဖံင် ဖေႜဝ်ထုက် လ်ုထီ့ခါန်.လ်ုခါန်.အိုဝ်တာႋ မ်ုဟှုင်ႋခိုင့်ဝေ့အ်ုခေါဟ်ကျံင်ဏှ်လှ်။

(ဂ) ဆ်ုဃှီ့ဆ်ုလာဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ် ဆ်ုလဝ်ဆိုဝ်၀ယ် ဆ်ုခၠာင်အှ်လ်ုဖၠုံး ဖၠုံယှင်လင်မိင်၊ ချေန်.လင်မိင် ၜေ့ဏှ်သိုဝ် ထံင်မူႋလ်ုဏီအ်ုခါ့ယိုဝ်သီးမ လဝ်သီးဝေ့ဍး ကၠာ်ဍာ်လှ်။ လာႋဏင်ၜိုဝ်သီး ဆ်ုလဝ်ဆ်ု ၜေ့ဏှ်သိုဝ်လ်ုဖး မွာဲလ်ုသ်ှေယာ့ၜးဝေ့ဖၠုံယှင်ဖေါဟ်သီး အ်ုဆ်ုဃှီ့ဆ်ုလာဏှ်လဝ့်ၜးဍံင်။ ဆံင်းမံင်းယောဝ်ႋအေထီ့ဆာလ်ုဖိုင့် အှ်ကောဝ်ကြင်ခေါဟ်ဍာ ဆိုဒ်ကိုဝ်ဆိုဒ်ဍေသယ်သီးဏှ် အ်ုဆိုဒ်ဍေအ်ုဆ်ုဃှီ့လာ အှ်ဍးဆ်ုသာအ်ုဆုက်ဆုက်ထၞာ.လှ်။ လာ.ဏင့်သီး ဆ်ုဃှီ့လာသယ်လ်ုဖးဏှ် အိုဝ် မ်ုၜးအင်းတာင်ထုဂ်ဖၠဟ်ထင်း အေးဏေဝ်.ဆ်ုပၠယ်တဝ်ဟှေဝ်ဟှေဝ်ၜးၜးမ ကဲထင်းမၞီႋအ်ုကျး အ်ုဂုဏ်အ်ုတာမ်ုအှ်ဝေ့ဟှံင် မ်ုကဲထင်းဝေ့အ်ုအ်ုဟှေဝ်ထုက် အ်ုဃှီ့လာထုက်ဆိုဒ်ဖေါဟ်လ်ုဆ ဆိုဒ်အိုဝ်တာႋ ဍောဟ်ယှာႋထင်းထဝ့်ဝေ့ဍး မ်ုကဲတယ်ဏှ်လှ်။ ဆ်ုဃှီ့ဆ်ုလာအ်ုဟှင်ႋ ဏေဝ်ႋဆ်ုပၠယ်တဝ်လ်ုအှ်ၜး ထီ့ခါန်.ဏှ်အိုဝ် မွာဲဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်အှ် ထီ့ခါန်.သီး ဟ်ုလဝ်သှ်ေဝေ့အေးလှ်။

(ဃ) ဆ်ုထင်းအုဲးထင်းဖး ဟှင်ႋဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ် ၜးဆာင့်ဍေဆ်ုထင်းအုဲးထင်းဖး ခဝ့် ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်ဆ်ုပၠယ်တဝ်အှ်ထီ့ခါန်.ဖိုင် ဆိုဒ်ဖေါဟ်ကိုဝ်ဆိုဒ်ဍေဏှ် ဆ်ုထင်းအုဲးထင်းဖးခဝ့်ဏှ်သီး ကြိုဒ်မ်ုၜးဏေဝ်ႋ ဝေ့ဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ် ဆ်ုပၠယ်တဝ်ဏှ်လှ်။ ဆ်ုထင်းအုဲးထင်းဖး သီးယိုဝ်ဏှ် ဆိုဒ်ဆဍေထီ့ခါန်.ဝေ့ ဆ်ုလေဝ်ထင်းလေဝ်ထဝ့်ဖုင်ဏှ်အိုဝ်ဖ်ှေဟှာင်ႋဖှ်ေဘျာဝေ့ကဲၜးဟှဝ်.သိုဝ် မၞီႋလ်ုဟှာဝေ့ဆ်ုထင်းအုဲးထင်းဖး ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာလ်ုမိင်ဏှ် လ်ုဖၠုံဃှာႋဃှံင်လ်ုဟှာအ်ုဟှင်ႋ ၜးထိက်ထသာ အေလ်ုအှ်ၜးစာ်ဘိုဝ် အ်ုဝေ့က်ုလုံ့ ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာဏှ် ကြိုဒ်မွာဲဟ်ုၜးယာထ ဖံင်းဃှိက်ထဝေ့ သ်ှေအေးလှ်။ စင်္ဘိုဝ် ၜေ့လဝ်ဖၠဟ်ထဝယ် လ်ုအ်ုဖင့်ခေါဟ်အိုဝ် အ်ုတိုင်သိုဝ် ဆ်ုဘီဘါ်ဟှင်ႋဍေဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်ဟှင်ႋသယ်ဏှ်အိုဝ် အေဏေဝ်ႋဍုဂ်ပါင်ယိုင်ဃှုဦမ မၞီႋလ်ုဟှာဍေလ်ုဟှာ မွာဲအ်ုဟှေဝ် ၊ဆိုဒ်ဖေါဟ်လ်ုဆိုဒ်ဍေလ်ုဆိုဒ်မွာဲအ်ုဟှေဝ် ဆ်ုဏးသ်ှေ ဆ်ုသာမိင့်လောဟ်သာမ်ုအှ်ဝေ့ဍးဟှံင် တ်ုတွယ်ထင်းစူး ဃှူ့ဃှူသၞဝ့် ဖံင်းဖါ်ထင်းဆ်ုမာ မ်ုကဲတယ်ဝေ့မွာဲဘိုဝ်လ်ှ။ ဆ်ုဘီဘါ်ဍေဆ်ုဖံင်ဖၠေဝ်သယ်ဏှ်အိုဝ် ထံင်ပ်ုထီ့ခါန်.ဖိုင်ယိုဝ် ဟှုင်ႋခိုင့်ကဲလာႋဝေ့ဆာ်။