Jump to content

Wp/kck/Wongelo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Wongelo

Wongelo ihingo weluzibo upasi gwegubungano lewongela lakalingisana ndobhatsha bamwe, miha ndetjitjaba kudze bawhane, bagale kene babhatshike mubutjilo kupehhugwi gusina bugwele. MaNesi banosiyana ndebamwe banohinga ndowongela ndezila yabanohinga ndayo mubhatsha bagwele, mupa zwidiyo ndemuhingo wabo whose. MaNesi anohinga ndezwimo zwakasiyana kunda ndedzitabi ndemasimba ayapo. MaNesi manjinji anohinga etebela kwabanobudziwa ndedzin' nga dzemakhuwa, zila iyeyi yohinga yantolo yatjithama kuti maNesi azimbgwe sebanhu banowongela. Koga maNesi anohinga anobvimigwa ndemitemo kuti bahinge boga kusina hulumente ndezila dzakasiyana. Milikila pinda kwelubaka gwengwa, zwidiyo zwebunesi zwatjibe ndezila dzakasiyana dzinondidzana ndebumilo bewongelo, zila dzantolo dzebunesi dzatjintjintja ngobe bunesi batjimilidziga kwazo.

MaNesi anopfumidza zila yowongela behingidzana zwakanaka nden' anga dzemakhuwa, materapisi, bagwele, ben' ha webagwele ndebamwe banobhatsha kwazo kuti kulapiwe bugwele kudze kuti butjilo gwengwele kutambunhuke. Kuhango dzeUnited Kingdom ndeku United States, maNesi anazwidiyo zwipehhugwi, semanesi akadiyila hinga sen' anga dzemakhuwa, anolingilila ngwele kuti unogwalisiwa ndenhi, bekokwala miti yabanokumbulila kuti ingatjilisa ngwele bakalinga kuti nhu unogwala umile tjini. MaNesi anobhatsha ngwele kuti abhudilile tebela zila dzobuwongelo adzipiwa ndebanowongela banonga materapisti, balapi ndemiti kakale ndebanolapa ndekafu. MaNesi anopa buwongelo ndezila dzinjinji, banobhatsha bena n' anga dzemakhuwa kakale beliboga sebanhu banaluzibo gwewongela.