Wp/kck/Humba

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Humba

Humba (Panthera leo) imhuka imun' ha unoyi Felidae kakale ipasi kwegubungano lema Panthera. Inamasimba kwazo kakale yakabumbiwa ikabe ndemisipa ipatjenha, fuba tjikulu, n' holo upfutshunhunhu urawhundi, zebe dzerawhundi, ndebukusi gunjinji mumwise. Humba adzitoda swilana. Dzilume dzinabukuse gunjinji kupinda hhadzi. Bulefu gwehumba gungamilika mu184–208 cm (72–82 in) dzopinda dzihhadzi, dzihhadzi idzo ndobulefu dzi160–184 cm (63–72 in). Humba imhuka inoda zana ipasi kwegubungano linoyi prides. Gubungano lehumba lohanganisila dzilume dzihomanhanha, dzihhadzi ndebana. Gubungano lehumba dzihhadzi lovima loga, libhatshana kwazo mumhuka dziwhulu. Humba ndiyo mhuka ipehhugwi muvima dzimwe koga gumwe lubaka humba dzodla kwabhahwa ndedzimwe mhuka. Kakale dzozibhwa kuti dzobvima banhu oga dziyapo dzisingababvime.

Humba nlume
Humba hhadzi

Kwakakuwangwa humba ntolo ndangwenu kuAfrica, Asia ndeku Europe

Humba inogala kunabuhwa gunjinji ndekusavanna, ayitogala kwakaminyana kwazo, ayitoswka ko. Ayitoda yenda yenda busiku sedzimwe mhuka dzabomakiti, koga ikadzidziwha inotanga yenda yenda busiku ndemathathakusa. Ndelubaka gwePleistocene, humba yakayiwangwa kuhango yeEurasia, Africa ndeku North America, koga nhasi yewangwa kwazo kusub-Saharan Africa ndeku western India kwadzinobvimiwha kwazo. Yakakwagwa semhuka imubulemo ndegubungano le IUCN Red List milikila mugole la 1996 ngobe bunji behumba kuhango ye Africa batjibe pasi kwazo, bakajita nde 43% milikila kutanga gole le1990. bunji gwehumba mudzintha dzisazodzibiligwa gupasi kwazo. Akutozibhgwa kuti kotiwha ndeni kui bunji gwehumba gujite zwingapa. Haya gwadzinogala kakale ndodzidzana ndebanhu ndigo bulemo guyapo.

Tjifananidzo tjehumba tjohingisiwha kakale tjakamilidzika kwazo mumilenje yebanhu. Banhu banobumba, bamwe banobeha, bamwe bapende tjifananidzo tjehumba mumaflegi ehango, mudzingano ndedziwhalo. Humba dzakatanga pfuyiwha ndelubaka gweRoman Empire kakale dzopfuyigwa lakidza banhu, dzibonisiwha milikila nde18th sentjuri. Milenje yedzingano dzehumba yaka izimbgwa ndelubaka gwe Upper Paleolithic; zwibehho ndependewha kwehumba kunobva ku Lascaux and Chauvet Caves ku France kwakatiwha makole ali17,000 akapinda. Zwifananidzo zwehumba muzwitjaba zwantolo zwakazwilipo.