Jump to content

Wp/kck/Dar es Salaam

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Dar es Salaam

Dar es-Salaam (idama letjiArabic linobva ntunhu welunyalalo), idoropo gulu linopinda amwe whose kakale kwakakuli doropo gulu lahulumente muhango ye Tanzania. Idoropo gulu linopinda amwe whose ku Mabhehhuba eAfrica kakale kuAfrica yose limunamba inotondeka ndobukulu, kokumbuligwa kuti bunji gwebanhu bose bakabeli 5,275,315 nde 2019. Munsetje wegungwa leSwahili, Dar es-Salaam idoropo libutuka kwazo mudzedzimari kakale idoropo linokula ndelubilo muhango dzose.

Dar es-Salaam yaka ilili doropo gulu lahulumente kuhango yeTanzania kukadze kukaswika gole le1974, hhapo hulumente yakantjintja ikabiga limwe doropo linoyi Dodoma, kuti libe doropo gulu lahulumente ndemasimba entungamili wehango Julius Nyerere, kwakabhudilila nde1996. Nde 2018, koga Dar es Salaam itjina ma ofisi manjinji ahulumente, koga kutjapfulukiwa kundiwa kudoropo ligulu lakahalugwa Dodoma. Doropo ileli ndilo linozibhgwa muTanzania selakapfuma mu athi, feshini, midiya, ntjimbo, mafilimu ndemizano yematv kakale inoyenda mbeli mudzimari. Doropo le Dar es Salaam ndilo kunoswikila ndomilika mayenzi banobe beswika bewhobona hango yeTanzania, kuhanganisila maneshinali phaki ndemitunhu yozwilibazisa inonga Unguja nde Pemba.

Idoropo ligulu kudunhu lose linodangwa Dar es-Salaam, kakale madunhu ekuTanzania anoswika 31. Dunhu le Da es Salaam inamitunhu mihanhu inoti: Kinondoni kubunanzwa , Ilala ipakati ndapakati, Ubungo nde Temeke ikuburwa ndeKigamboni ikubhehhuba kunondila kumiswenya ye Kurasini.