Wp/kcg/A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Atik

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kcgWp > kcg > A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Atik

A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Atik wu wa yet a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot swanta a̱ swak ma̱ng yet a̱da̱dei, ka̱ si̱ ka ngyet si̱ nggu swak nwai shi tsuung meang, mami a̱ca̱cet nkyai a̱sa̱khwot a̱fwuon na. A̱ ngaat a̱ si̱ kup shi kyai a̱sa̱khwot kpa̱mkpaan ma̱ng kilomita a̱ma̱ntanaai 14,060,000 (met a̱ma̱ntanaai 5,430,000) a̱wot á̱ si̱ ma ndyen nggu nang a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot a̱ swak ma̱ng byia̱ shyishyim a̱ni, mi̱ a̱mgba̱m nna a̱fwuon. Sot International Hydrographic Organization (IHO) ji ngyei nggu a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot a̱wot á̱ghyang á̱niet kuntyin lyen a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot ba ngyei nggu A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Meditaroniya Atik wu. Á̱ ku wa̱i nggu nang kyang ku tai a̱zanunwuai A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik kya meang. Á̱ ka nnwuan nggu nang kap ngaan fam a̱za A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot ku cong kaat A̱mgba̱m Swanta hu a̱ni.

A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Atik wu, ma̱ng a̱gi̱gak nang sot International Hydrographic Organization (IHO) ku ghwak a̱ni, bi̱ri̱ng ma̱ng A̱ngam A̱sa̱khwot Hudson wu (kap ghyang shyia̱ di̱ fam a̱tak latityut 57°N hu, ta̱usa ta̱si̱la ji).

Ya̱fang