Wp/kcg/A̱lyem Tyap

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kcg(Redirected from Wp/kcg/A̠lyem Tyap)
Wp > kcg > A̱lyem Tyap
Jump to navigation Jump to search

Tyap yet sot zwalyiat Lilyem Plateau, zang ja yet a̱tsatsak di̱ fam nji hu a̱ni mi̱ Middle Belt A̱naijeriya, ji̱ si̱ shim a̱lyoot zwalyiat sa̱la̱u nji kya. Tyap ji yet a̱lyem Á̱niet A̱tyap kya. Á̱ ma ngyei nji Katab ku Kataf (nang A̱kpat wu a̱ni). Á̱ ma ndyen nji ma̱ng lyulyoot nkak si̱ zwályiat nji ji nang Sholyia̱ (á̱ si̱ ma ndyuut, Sholyio ku Sholio ma̱ng Moro'a nang Á̱kpat wu a̱ni). Zwályiat jhyáng ja yet: Fantswam (Kafanchan), Gworok (Kagoro), Takad (Attakar), Tyap proper (Maba̱ta̱do), Tyeca̱rak (Kacecere) ma̱ng Tyuku (nang á̱ si̱ ma ndyuut Tuku) a̱ni. Si̱sak nang Blench (2008) ku ntak a̱ni, Jju — ji̱ shyia̱ ma̱ng á̱niet lyiat ba̱ lan shi a̱ni — li á ngyei kak tangka̱i Tyap ghyang hwa (shimba á̱niet lyiat nji ba vwuon mi̱ sa nwap).[1]

Mai tai zwályiat Tyap[edit | edit source]

Lyilyim mai mkpa̱t nfi̱k mat á̱ fi̱k shi tai hu tsi̱tsak Kaje (Jhyo), Katab (Tyap) ma̱ng Kagoro (Gwoot) mi̱ Lis swang a̱lyiat Swadesh ku shyia̱ ma̱ng a̱yaangga 118 á̱si̱ a̱tsatsak a̱gban a̱lyiat a̱ni, Wurm (1971), ma̱ a̱lyiat nggu na si̱ tak nyia̱, mkpa̱t nfi̱k na tyaat nyia̱ nnwap a̱tat na lyiat zwályiat a̱lyem a̱nyiung ja.[2]

Kaje
84% Katab
83% 91% Kagoro

Mkpa̱t nfi̱k mi̱ lis swang a̱lyiat Swadesh hu: Wurm (1971).

Ma̱nang á̱ ngya a̱son ma̱ng mai tai hu a̱ni, á̱ si̱ ba̱ mai swáng a̱lyiat bi̱n mba ji nang McKinney (1983:291), ma̱nang gu mmak nwuai mi̱ nwuai 174 tsi̱tsak zwályiat ji̱ shyia̱ tazwa jiniaau si̱ ta̱taat nyia̱ a̱ni̱nai ja ma̱nyin nwai yet swáng a̱lyiat fi̱k tsi̱tsak njii.[3]

Kaje
83% Katab
83% 90% Kagoro

Mkpa̱t swáng a̱lyiat nfi̱k bi̱n: McKinney (1983:291).

[4]A̱tatak kya myiai mai tai nang A̱ka̱u (2020) ku nyia̱ a̱ni tsi̱tsak zwályiat a̱ka̱wa̱tyia̱ Tyap ji ma̱ng Jhyo.

Shong (Nggi̱lit) "Maba̱ta̱do" Jhyo (Jju) Gwoot (Gworok) Sholyia̱ (Sholyio, Sholio) Tyecaat (Tyeca̱rak) Fantswam Takat (Takad) Tyuku
1 Come and eat. Bai a ya kyayak. Ba a ya kyangya. Bai u ya kyayak. Bai a gye kyayak Bai a gye kyayak. Bai a ya kyangya. Bai u gyi kyangyi. Bai u gyi kyangyi.
2 Let us rise with strength. Yok zi̱ doot yong ma̱ng cet. Ryok zi drok ryong bu cet. Yok zi̱t durok yong bi̱ cet. Yok zi̱ durok yong ma̱ng tset. Yok zi̱ durok yong ma̱ng cet. Yok zi̱ durok yong bi̱ cet. Yok zi̱ durok yong bi̱ tset. Yok zi̱ durok yong bi̱ tset.
3 I am not going to the wedding. N na nat la̱p nyeang (nyi̱yang) hu bah. N ni nat rop nyreng a ba. N na nat la̱p nyi̱rang ku dak. N na nat la̱p nyi̱rang hu bah. N na nat la̱p nyi̱rang hu bah. N na nat la̱p nyi̱rang ku dak. N li nat la̱p nyi̱rang hu dak. N li nat la̱p nyi̱rang hu dak.
4 The people are hungry. Á̱niet ba fwuong zong. Ba̱nyet ba pfong zong. Á̱niet ba tswuong jong. Á̱niet be fwuong jong. Á̱niet be fwuong zong. Á̱nyet ba tfwuong zong. Á̱niet bi fwuong zong. Á̱niet bi fwuong zong.
5 The child was walking, and fell down. Nggwon ka ncong, ka̱ si̱ kwa a̱byin. Ka̱won ka ncong, ka̱ yin kpa ka̱byen. Nggwon ka ncong, ka̱ si̱ kwa a̱byin. Nggwon ke ncong, ka̱ si̱ kwa a̱byin. Nggwon ke ncong, ka̱ si̱ kwa a̱byin. Nggwon ka ncong, ka̱ si̱ kwa a̱byin. Nggwon ki ncong, ka̱ si̱ kwa a̱byin. Nggwon ki ncong, ka̱ si̱ kwa a̱byin.
6 The pot is here. A̱la̱n ka shyia̱ a̱ji. Ka̱ra̱n ti shyi aki. Ula̱n ka shyio a̱ji. A̱la̱n ke shyia̱ a̱zi. A̱la̱n ke shyia̱ a̱ji. Ka̱la̱n ti shyia a̱ji. Ula̱n ki syia̱ a̱zi. Ula̱n ki syia̱ a̱zi.
7 They are too mouthy. God will help them. Ba̱ la̱u byia̱ a̱nu. A̱gwaza/A̱za na beang mba. Ba̱ ra̱u byi ka̱nu. Ka̱za ni mba brang. Ba̱ la̱u byia̱ a̱nu. A̱gwaza/Uza na beang mba. Ba̱ la̱u byia̱ a̱nu. A̱gwaze/A̱ze na beang mbe. Ba̱ la̱u byia̱ a̱nu. A̱gwaze/A̱ze na beang mbe. Ba̱ la̱u byia ka̱nu. Gwaza/Ka̱za na beang mba. Ba̱ la̱u byia̱ a̱nu. A̱gwazi/Uzi li beang mbi. Ba̱ la̱u byia̱ a̱nu. A̱gwazi/Uzi li beang mbi
8 Kuyet went to the forest with me to get water. Kuyet nwuo a̱yit ka ma̱ng a̱nung a̱ bwuo a̱sa̱khwot. Kuyet nwa ka̱yit ka ba̱ nzuk a̱ bvwa ba̱shekwot. Kuyet nwuo uyit ka bi̱ nung a̱ bvwuo a̱sa̱khwot. Kuyet nwuo ka̱yit ke ma̱ng a̱nung a̱ bwuo a̱sa̱khwot. Kuyet nwuo a̱yit ke ma̱ng a̱nung a̱ bwuo a̱sa̱khwot. Kuyet nwua ka̱yit ka bi̱ nung a̱ bwua a̱sa̱khwot. Kuyet nwuo uyit ki ba̱ a̱nung a̱ bvwuo a̱sa̱khwot. Kuyet nwua uyit ki ba̱ a̱nung a̱ bvwua a̱sa̱khwot.
9 Who is home? A̱nyan wa a̱ nshyia̱ a̱mali ka? A̱nyan a̱mi a̱ nshyi ka̱ryi ka? A̱nyan a̱ a̱ nshyia̱ buli ka? A̱nyan a a̱ nshyia̱ a̱mali ke? A̱nyan a a̱ nshyia̱ a̱mali ke? A̱nyan a a̱ nshyia ka̱li ka? A̱nyan a a̱ nsyia̱ buli ki? A̱nyan a a̱ nsyia̱ buli ki?
10 It is above. A̱ shyia̱ tazwa ka. A̱ shyi tazwa ka. A̱ shyio tuza ka. A̱ shyia̱ tanzwe ke. A̱ shyia̱ tanzwe ke. A̱ shyia tazwa ka. A̱ syia̱ tuzi ki. A̱ syia̱ tuzi ki.
11 Will you drink? A na swuo a? A ni fwa a? A na swuo a? A na swuo a? A na swuo a? A na fwua a? U li swuo a? U li swuo a?
12 They said some children came here today. Ba̱ nyia̱ mman á̱ghyang bai a̱ji a̱fwun ka. Ba̱ yya na̱won ka̱yaan ba aki ka̱pfwun ka. Ba̱ nyio nuwan á̱ghyang bai a̱ji utswun ka. Ba̱ nyia̱ mman á̱ghyang bai a̱zi a̱fwun ke. Ba̱ nyia̱ mman á̱ghyang bai a̱ji a̱fwun ke. Ba̱ nyia mnuwan á̱yaan bai a̱ji ka̱tfwun ka. Ba̱ hyia̱ mman á̱ghyang bai a̱zi ufwun ki. Ba̱ shyia̱ mman á̱zang bai a̱zi utswun ki.
13 Let us unite. Zi̱ tung ndung. Zi tung ndung. Zi̱t tung ndung. Zi̱ tung ndung. Zi̱ tung ndung. Zi̱ tung ndung. Zi̱ tung ndung. Zi̱ tung ndung.

Tyap ma̱ng lilyem ku bwuo bi̱n[edit | edit source]

Lis zop zuzop ghyang nang á̱ ngyei "Swadesh 100-word List" hu a̱ni nang Shimizu (1975:414) ku nneap a̱ni tsa nyia̱ Tyap (Katab) ji byia̱ mkpa̱t nfi̱k nanii ma̱ng Lilyem Pi̱lato ghyáng ku tai njii a̱ni ma̱ng Ji̱kum, corop neet si̱ nka ka̱ lan swak mi̱ tai hu ba̱ng si̱ nat si̱ nka ka̱ shyia̱ a̱tak lan swak a̱ni: 72% ma̱ng Za̱le (Izere), 66% ma̱ng Kuut (Rigwe), 50% ma̱ng Ca̱la, 49% ma̱ng Berom, 42% ma̱ng Tarok, 41% ma̱ng Pyem, 41% ma̱ng Nghwom (Ni̱nza̱m), 39% ma̱ng Ce (Kuce), 39% ma̱ng Igwong (Eggon), 38% ma̱ng Bunu (Ibunu), 37% with Li̱ndi̱le (Rindre) a mbeang 34% ma̱ng Ji̱kum (Jukun).[5]

Template:Bar box

Ta̱fang[edit | edit source]

  1. Template:Cite web
  2. Template:Cite journal
  3. Template:Cite journal
  4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Unpub
  5. Template:Cite journal