Jump to content

Wp/juc/Main Page

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | juc
Wp > juc > Main Page

Welcome to Jurchen Wikipedia.
English: This series of pages is for a test-wikipedia in the . Your Jurchen input here will be appreciated. The request for the creation of the Jurchen Wikipedia will be approved if and when there is sufficient article content. When it is approved, all content here would be moved to the actual Wikipedia.

Because this is a test-wikipedia all articles here must begin with the format [[Wp/juc/Name of article]]. For example, an article about ""(*dʒu ʃə bitxə, "Jurchen script") should be titled here as Wp/juc/. (Of course in the actual wikipedia, the article would be titled as [[Wp/juc/|]]

欢迎来到女真语维基百科
简体中文: 这是试验版的女真语维基百科。欢迎你来编写女真语词条。等到著作的文章量达到了维基的要求标准,女真语维基百科就会获准成立,全部的文章就会转到正式的女真语维基百科上头(juc.wikipedia.org)。试验中的女真语维基百科,文章的标题必须用[[Wp/juc/文章标题]]的样式。例如,“”(*dʒu ʃə bitxə “女真文”)该篇文章的标题是Wp/juc/(正式的女真语维基百科的标题就是)。

Добро пожаловать в Чжурчжэньскую Википедию!

Эта серия страниц для пробного раздела Википедии на чжурчжэньском языке. Ваш вклад в создание чжурчжэньской Википедии будет высоко оценен. Просьба о создании чжурчжэньской Википедии будет утверждена, когда будет достаточно содержательных статей. Когда она будет одобрена, всё здесь содержание будет перенесено в фактическую Википедию.

Поскольку это пробная вики, все статьи здесь необходимо начать с формата [[Wp/juc/Название статьи]]. Например, статья о  – «Чжурчжэньское письмо» – должна называться здесь как Wp/juc/(*dʒu ʃə bitxə). (Конечно, в фактической Википедии, статья будет с названием, как [[]].)link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

 (*na)

 (*ərgə),  (*də-ə)
 (*uli-ə) -  (*uli-ə dʒul-ə) -  (*dʒul-ə) -  (*furi-ə) -  (*uli-ə furi-ə) -  (*duli-la) -  (*turi-lə) -  (*dzo) -  (*dʒə-un) -  (*wə-gi) -  (*fə-dʒï-lə) -

 (*ali-in)

 (, *bira)

link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

guru-un

(*guru-un)
(*duli-la guru-un)(*antʃu-un guru-un, 1115-1234) - (*dai-miŋ guru-un, 1368-1644) - (*so-gor guru-un) - (*mien-dien)
(*antʃu-un):  *wo-on, dʒou, miŋgan, mou-mu-gə/mou-mu-xə/mou-mu-xuwə
(*su-fin wo-on) - (*xala-an wo-on) - (*fo-su wo-on) - (*xo-bei dʒul-ə wo-on) - (*xo-bei furi-ə wo-on) - (*luŋ-an-fu wo-on) - (*çi-yŋ dʒou wo-on) - (*dai-miŋ-fu wo-on) - (*il min dʒou wo-on) -
(*çi-yŋ dʒou) - (*il min dʒou) - (*mi-iŋ dʒou) - (*xutu-ŋgai-ga-ma dʒou)
(*du-tə-gia miŋgan) - (*dzo-ʃïn miŋgan) - (*dzo-ʃïn bixan miŋgan) - (*dʒ-a-xa-gi-tun miŋgan) - (*ei-je-ku miŋgan) - (*ədu-ə miŋgan) - (*əsə dʒua miŋgan) - (*xala-an miŋgan) - (*xodʒo-gi-ueiru miŋgan) - (*xoldon miŋgan) - (*jala-an bira miŋgan) - (*mei-giɛn miŋgan) - (*nu-uei gi bira miŋgan) - (*sun-gai-i-da-xa miŋgan) - (*suŋ (g)ulu alin miŋgan) - (*ʃan-tʃun miŋgan) - (*ʃə-ə miŋgan) - (*ʃïra-gu-alin miŋgan) - (*ʃïri-ə miŋgan) - (*tʃən tʃun miŋgan) - (*tʃu-ton miŋgan)
(*dʒiaxun-n alin mou-mu-xuwə) - (*firï-ə mou-mu-xuwə) - (*ga-fu mou-mu-xuwə) - (*xala-an mou-mu-xuwə) - (*xa tou xalun bira mou-mu-xuwə) - (*xodʒo-xai-lon mou-mu-xə) - (*in-gai-da bira mou-mu-gə) - (*ʃə-ə mou-mu-xə) - (*ʃïri-ə mou-mu-xuwə) - (*ʃou-gi mou-mu-xuwə) -
(*dai-miŋ): *dʒï-xuei-ʃï, wei, , , 地面,
(*nu-ru-(g)ə(n))
(*giɛn-dʒou wei) - (*udʒə-dzo wei) - (*tun-xo wei) - (*ma-ao li-in wei) - (*do li-iŋ ʃan wei) - (*gə-gi-xo wei) - (*xao-tun-xo wei) - (*mu la-aŋ xo wei) - (*ta-xan-ʃan wei) - (*a-dʒən-xo wei) - (*ou-xan-xo wei) - (*mu-xu-la-xo wei) - (*a lu-uŋ wei) - (*giɛn-dʒou dzo wei) - (*lao-xa-xo wei) - (*çie-ian tʃï-iŋ wei) - (*dʒa dʒən wei) - (*gi tan xo wei) - (*i mi xo wei) - (*xo-tun wei) - (*i-ʃï wei) -

link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

宗教

(*tai-ra-an) - (*futʃïçi) -

link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

(*dʒï-əŋ)

(*xuaŋ-di) - (*xa-(*g)an) - (*xou) - (*bə(*g)i-lə) - (*dʒï-xuei-ʃï) - (*dʒï-dʒuŋ) -

link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

(*ʃïn-gə) - (*wei-xan) - (*tasxa) - (*gulma-xai) - (*mud-ur) - (*mei-xə) - (*mor-in) - (*xoni) - (*mo-non) - (*tixo) - (*inda-xoŋ) - (*ulja) -

link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

(*bəjə)

(*də-ə) - (*ʃa-xa) - (*am-ŋa) - (*ja-ʃï) - (*fun-il-xəi) - (*medʒïlən) - (*xəfuli) - (*budi-xə)

link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

 (*bitxə)

 (*xan bitxə) - (*çi-tan bitxə) -  (*dʒu-ʃə bitxə) -  (*so-gor bitxə) - (*man-dʒu bitxə) -

link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

 (*nialma)

 (*dʒu ʃiɛn) -  (*xan) -  (*man-dʒu) -  (*so-gor) -  (*muŋgu-ur) -  (*ku-i) -  ( *gi-lə-mi) -  (*xuei-xei) -  (*tu-kiye)

link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page
link=https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/juc/Main Page

化学

化学
 (*sələ) -  (*ʃan-gian sələ) -  (*muŋgan) -  (*antʃu-un)
 (*muwə) -  (*imənŋgi)