Wp/guc/Wuraichi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Wuraichi
IMG. Wuraichi.jpg
Wuraichi.

çChi Wuraichiko (alijunaiki: araguaney) es un árbol nativo de las sabanas y zonas tropicales secas de América. Es el árbol nacional de Venezuela. Su floración, que deja una alfombra de flores amarillas, así como su fructificación, se producen durante la época seca (de febrero a abril), de manera que las semillas de las legumbres puedan aprovechar las primeras lluvias.


wuraichi (Araguaney)

Tü wuraichika shiyawasesü tü kepiakalü wenesuelaa ,eitaanüsü suluu ayawaseein suluu karaloouta nüjutmaajatuka soou kashika maayou jee juya 1948, yotushi süpapuna süpushuwaa, awüliraashi süpula juyaka sünain paliiruin nee kai sunain maloukatujaain süsii süchiki wanee awanaajüsu juya joutaleu.

sajaapuin wunuupanaka tü eesu maaka jarai waara jee tü suuliaka eesu lootuin sumaa pu`tuin jia , ojunuwasuu tü supanaka joutaleu jee tü sutünaka wayatusu sumaa laaütain.

wayatüsü tü süsiika maaka iiwou mayaasüka saain kanpaana sukuaipa tü susiika sünain maloukatuin jia joolu tü süchonkalu mayasüka süseruu kasha , awajasü süka saain sümuiwa jakütapa shia sümaa shikajüin mürulu kaüsüsu sutuma.

ichesü main tü sunüsheka süpula asho`tuna jee jawatüsü shia, tü wuraichika yotushi unaapü.

tü wuraichika waimaa kasaa akumujünaka sükaa nuulia , sükoroloshi sükumijia miichi jee akumijia shipit poluu, achitia, paarü jee sukumiasü atiia.