Wp/guc/Wikipeetia Wayuunaikiru'u

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Wikipeetia Wayuunaikiru'u

Wikipeetia Wayuunaikiru'u es la edición en wayuunaiki de Wikipedia. Actualmente se encuentra en la Incubadora de la Fundación Wikimedia y cuenta con 508 artículos a la fecha de hoy.

Sukua Wikipeetia sulu'u woumainkat[edit | edit source]

Piantuaipa aainjünüin tü outkajawaa saa'u wikipeetia süpüla ashajünaa soo'omüin tü pütchikalirua eekat sulu'u Incubadora amünakat eere ja'yain müinma tü ashajünaka paala.