Wp/guc/Wayuu: Jintukaa Marakaaya

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Wayuu: Jintukaa Marakaaya

Wayuu: Jintukaa Marakaaya (Alijunaiki Wayúu: La niña de Maracaibo) shiia wanee ayaakua akümüjünaka nütumaa Miguel Curiel o'ota müsiia ashatakaa shiia Daniel Alvarado, Karina Velázquez siia Asier Hernández.

Tü'ü ayaakuaka shiia wanee shi'ipaa ein sainjaala pülisiia sümaa ka'pülainwaa, ayoujaa'ain ota'a siia maima kasachiki ein jaya'ain sukuwaitpaa Wayuu jümaiwajatü, ainjünüsü soouje 30 mairüa chaa Marakaaya jee siia Wajiira. Tü'ü ayaakuaka shi'iya'jüin wanee kassa soou pasaala jee siia atkaawa kanainjeeka wanee akuwaitpaa soou amürajawa numaa Gamero (Daniel Alvarado), chii ¨süla'amainkai wayuu¨ münaakai, Chikinkirra, ¨Jintutkaa Marakaaya¨ (Karina Velásquez) jee siia ashatüikai akuwaitpaa wasko Azier Hernández.

Tü'ü ashatütka ayakua wenesuelaajejatü Karina Velásquez, süshatüin sukuwaitpaa Chikinkira, wanee jiiet chejeewai Marakaaya müliaaka'eirii tolo'oyuu sutuma anaachoin shiia jee siia anaain sain, ot'ta shiiakat suwayuuse Gamero, wanee aikai pülaana münüshii chii ¨sulaamain wayuu¨; tü'ü nakuwaitpaa kaa shiiain alijunain jietka, nnojotsü acheekünüin sulü'ü sukuwaitpaaka wayuu. Mujükai'atünaa (ashatunaka akuaitpaa nutuma Azier Hernández), niia wanee achaajakai kasachiki wasko, awalajünüshii nutuma Gamero supüla achajawa kajamüin aoutetnee ain nuwayuseeka Chikinkira, kaa mmapan numürajein nuwayuuse chii Sulamain wayuu.

Tü'ü ayakuaka aiyajünüsuu sünain apünüin anüiki: Alijunaiki, Wayuunaiki jee siia Euskera (Wasko).