Wp/guc/Venesueela (ee´irain)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Venesueela (ee´irain)
Jump to navigation Jump to search

Venesueela shiaa ee´irain natumaa wenesolano, nushajalaa jumaa ji'rain alijunakaaliiruwaa Pablo Herrero Ibaraz o'otta Jose Luis Armenteros Sanchez, suluupunashi paala Los Relampagos o'otta akumajakat sukuaipa ee'irain.

Letra[edit | edit source]

Anii suwarala jee sheemera pa´anasia tanain,

müsia kaasha taa´inain,

anii palaashi sümain tasa müsia püpüne to´ulu´u.

Nnojotsü achumajüin taa´in nujuuna wülüin

joutai taya soopünaa pünajükalü

tereein kariiwekalü müinka wanee jierü

ale´eya taya, kaseerü taa´inraka.

Jalaashi, isashi, saamatuishii müsia wotkan

tapütüin tayoluja

sujunula wuleshiipa´a jayeechiru´uin

asamülaje´etkai taya.


Jierü ee acheküin taya, eeinjatü süin

aa´inwaa, sikii je sipuulu

jotochoin süta müinka wunu´usii

venesuelajatü.


O´uneechi taya sümaa ta´lapüin

sulu´u wopu eekai eein

aliuukawai jülüjai pia taa´in

pejeerü sutuma tapüneekatü.


Na´aya sotpa´a tü palaakaü

ejachire tepichin taya

süpüla joutaikalü jee ka´ikai

süntüirüin tamüin su´wanajala

jayeechiru´ujaain.


tacheküin sümunain uuchikalü

müsia süjüjia süchkalü

jee na püchonyuukana

apünajeenakana

shüliwala jekennukolu.

müleka soo´u wanee

süpülaje´erü joutakalü

sukulutshe ta´anuain

pojoitaka´a taya

sotoa´a palaakalü

venesueelajatükalü.Pablo Herrero y José Luis Armenteros