Wp/guc/Outkajawa Mulo'usükalü Natuma Putchipü'üirua

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Outkajawa Mulo'usükalü Natuma Putchipü'üirua
Putchii
Pala'aipo'u

Chaa Nouyempüre so'u juyaa 2008 tü Putchipü'ürua chaa Wajiira ein Kolomwia sii Wenesueela, aket'tanusu tü Outkajawa Moloüsükalü Natuma Putchipü'üirua (alijunaiki: Junta Mayor Autónoma De Palabreros).

Tü Outkajawa Moloüsükalü Natuma Putchipü'üirua kumujunuss sutuma Pütchipü'üirua Wayuu, sapüla amioüjaa sukuwaitpaa wayuu, siia anatirawa sutkalaa wayuu, müin sukuwaitpaa wayuu saumaiwajat. Yootu'shírua so'ü anáaka akuwaitpaa Tü makaa anaas supüla Amioüjá Sukuwaitpaa siía shíiatain Wayuu. Tü Putchipü'üirua sulätirein sukuwaitpa wayuu ee'sumuin tü wayuuko sheitnaka wachikeje, achoñuko siia ee atijein á'apajaka núulia Wayuu, kajamuin chií Wayuu yotushiirua so'ü mujaaka supüla anaainjatú so'ü máaka.

Suchukuwajee Pütchiika[edit | edit source]

Musuu chaa eree müloüsukaa Outkajawa jünain Pütchii

Tü makáa eesü sutuma'a kot'tirawa 4 (Pienchii) akuwaitpaajatüka[edit | edit source]

 1. Tü aapajaka tü maima'akuwaitpaa siia maima'anüiki, supüla wáapuinjatu suchukuje'e amirapulë, anaka'a Pütchika, Wunúu suin ayuulé siía shimüinsuka sukuwaitpa wayuu.
 2. Akujaá achikii anátta sukuwaitpaa suumain wayuu, siia akujaá so'ü washiraka chaa oumainpaa Wajiira,
 3. Aküjaá so'ü ainjaa kassa shimiwaa, suulïa erajaa so'ü wayuu
 4. Ainjaa shipiiá yoot'tapüle so'u ayaa'tawa, Mürüt, kassa, pütchi

Tü Outkajawa Moloüsükalü Natuma Putchipü'üirua, shiia eiwali yóotuin tü wayuukalïrua chaa mma Wajiira so'ü anaa'taka sukuwaitpaa wajiiraka, tü anass supüla yootiraá sumaá alijunakalïru Anaaka'lapüla tü Outkajawa Moloüsükalü Natuma Putchipü'üirua shiia:

 • Akotchirawaa supüshuwalë Putchipü'ükalirua shíree shiatain so'ü anawaka so'ü wajiiraka
 • A'apirawa supüshuwale Wayuukalirua kepiaka chaa Kolomwia siia yaa Wenesueela, supüla sutijainjatuu o'ou
 • Ayataa so'ü anattawa sut'kain wayuu, yootirá sukaá anakáralü
 • Achecherá suchuke'je shia'atain Wayuu

Musuu shiia sulü tü Outkawa Putchipüle[edit | edit source]

Ainjakai pütchi siia Shíipolo tü Ouutkajawaa Muloüsukalü Natuma putchipü'uirua Sajapülüsu tüiruaa:

 1. Miouska Shiipolöje akumujuská tü Outkawa Putchipülë
 2. Ayataska Sulü muussú:
 • Chii Miouska Shiipolöje (Yotushikai so´ü tü Outkajawaa Muloüsukalü Natuma Putchipü´uirua)
 • Wanne Putchipukai
 • Chii paläjachikai ayatai, pejechon sunain Mioushikai Shiipolöje
 • Chii Kamáanaikai sakuwaitpaa sutnetsee tü Ouutkajawaa Muloüsukalü Natuma Putchipü´uirua
 • Chii aimajüikai sukuwaitpaa karalo'ütaa lekalaka
 • Chii aimajüikai sukuwaitpaa Yóotaa sumaa akujapüle
 • Chii aimajüikai sukuwaitpaa ekirajaa sunüikii Wayuu siia suliaá wayuu
 • Chii aimajüikai supüshuwale
 • Awalakája tü Outkajawaa Muloüsukalü Natuma Putchipü'uirua so'u mmakat Chaa Kolomwia sii yaa Wenesueela


Tü aapütaka suchikeje ainjaa makaa shiia tü[edit | edit source]

Akotchajunusu 35 (Apünüín shikii Jarai) chaa mma muloüsuka wajiira, antüsuiruá chejee wajiira Kolomwia-Wenesueela, kot'tusu 20 (Piamaa Shiki) Wayuu atijaskaá, e'eíyatunusu suu-Dossier´she tü akumujunaka supüla Putchika sumüin UNESCO, kajamüin sutuma tü UNESCO akero'tuinjatu sulü Anajat'kaa Sukuwaitpaa Wayuu So'ü Mmakat (Patrimonio Inmaterial De La Humanidad). Akúmujunusu muimaa'yaá Wanee Kassa supüla anajetnaa Nuikii chii Wayuu Putchipü'ui, kaajá áapanuipaa sulü karalo'utaa so'ü Resolución 2433 Tisiempüreeolü 30 chaa juyaa 2009 sutuma Aimajutkaa Akuwaitpaa (Ministerio de la Cultura).

Súnainjee juyaa 2010 tü Outkajawaa Muloüsukalü Natuma Putchipü'uirua shiia kajápülüko tü anajaa sutíjakaa Wayuu jee tü ekirajaakaa wayuu so´ü sukuwaitpaa

So'ü Kai Sülatapaa Juyaa (Visión en el Futuro)[edit | edit source]

Supüla Juyaaká 2020 tü Outkajawaa Muloüsukalü Natuma Putchipü'uirua miosha'nuinjatuu so'ü mmakat kajamüin ayurajusuu awaläkaja Sukuwaitpaa Wayuu sáaka Mmakat supüshuwale, shiia ekirajaasukaa ee atijein apajaa putchi.

Ayurajaka tü Outkajawaa Muloüsukalü Natuma Putchipü'uirua chaa wat'taje:

 • Aimajutkaa Akuwaitpaa chaa Kolomwia (Ministerio de la Cultura de Colombia)
 • Yootushikaliruú supüla ayurajaa chejee Alemania (GTZ-International)
 • Ee antüin mepiasükaa sutuma atkawa, siia ayüle ACNUR Chaa Mmakat kot´tusu (Naciones Unidas)
 • Alüatashikai so'ü Süchipkii (Uribia)
 • Alüatashikai so'ü Maikoü