Wp/guc/Nasaree

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | guc
Wp > guc > Nasaree
Suumain na wayuukanairü cha uuchi Makuira.

Nasaree (alijunaiki: Nazareth) shia wane pueulo cha palaaje sünain Wajiira kolompiana, sulu'u tü mmakkat Wajiira. Antunüsü anain pasanainpünaa saa'u Uuchi Makuira. Tü mma Nasaree pejesü sünain Wenesueela

Süchikü Nasaree[edit | edit source]

Uuchi Makuira, mma Ichipkii

Tü mmakkat Nasaree shia wane corregimiento eeka sulu'u tü mma Ichipkii pejeeka sünain Uuchika Makuira. Pejesü sünain palaaka uuchejee saa'u Kolompia otta müsia shia nee eere wüintüin tü mmakkat napüla na wayuukanairü kepiaka chaya.

Wayuule kepiaka sulu'u Nasaree kajamüin noumain süpülapüna nantüin na alijunaka wattaje otta müsia süpülapüna sükumajaiwa Kolompia otta müsia Wenesueela. Eesü wane alüwakajütka pütchi Ecos de la Macuira sünülia sulu'u alijunaiki, antunüsu anain süpüla 90.2 FM.[1]

Kulaalayaawatia[edit | edit source]

  1. Nasaree mmakat motüsuka aa'in