Wp/guc/Mayaapo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Mayaapo
Sotpaa palaaka pejee sünain Mayapo.

Mayaapo (alijunaiki: Mayapo) jia wanee palaa chaa Wajiira kolompiana, e'raajünashaanasü ma'in aka jamüin wulesü wuinka otta müsia sutuma kasuutolüin tu jasaika sotpa'a palaaka. Antünusu anain waapünaa jünain Süchimma (Riohacha), süka 17 km, chaa no'upünaa chi juyakai 1984 tü INCORA[1] münaka shikeerotirüin tü mmakalüirua chaapüna sulu'u tü resguardo namakaa naa alijunakana aka jamüin su'umain wayuu.

Su'umainree wayuu cha'aya[1], julu'usu mmakai Manaure otta pejesü sünain mmakai Ichipkii, yalamüin antüsu waneepia wayuu otta müsia alijuna süpüla o'ojaa shiroko palaaka. Tü palaaka cha'aya kamalainshaatasü sükajee anachoin ma'in sulu'u mmakat Kolompia. Anaachonsü sutuma nnojolüin kepian alijuna sa'ato'u, wuleesü waneepia tü wuinka sutuma nnojolüin wasura shiroku, sa'ato'u kepiashii na wayuukana apalanshi olojutkalüirua jima, otta kamaron. Tü wuinka wuleesü jee müsia jimatüsu waneepia müika cha jepirapünaa.

Ee'iyatia waleketpülee[edit | edit source]

Pütchi soo'omüin süchikimaajatü[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 Mayapo: un paraíso en venta