Wp/guc/Laa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | guc
Wp > guc > Laa
Laa.

Laa (alijunaiki: jagüey) shia wane süpütaala süchi süsha'walapüleru wüin süchikejee wane juya, antususu anain sulu'u mma eere nnojolüin juyaka otta müsia eere ain miyaasüü chaa uucheje saa'u Ameerika Uuchimüin, sulu'u wane laa eesü sükotchajünüin wüin süpüla aapa sünain wane kasa sulu'u pinchika. Sünain miyaasüüka nnojotpa juya, eesü mekietsalüin kashi eere yüütüin juyaka, sulu'u tü laakaliru apütaasü wüin aapanaka süpüla nasüin na mürülüka, eesü jagüey münüin sutuma na alijunaka.

Weiinshi, tü laaka eesü sükumalain sünain wane luopü eere suwatain wüinka sutuma juyaka. Eesü süpüla sü'wiirain wane uuchi ee yaletüin. Sa'ato'upüna wane laa eesü wüittüin sutuma ein wüin wanepia otta müsia antusu na wuchiikaliru süpüla asaa wüin. Tü laaka ja'yaasü wattaje kajamüin wüittüsü sutuma wüinka.

Sulu toumain

Na laakaliru kojutusu ma'in sutuma ein mürülü sa'at'u otta müsia wüittüin wanepia süpüla shiküin na wuchiikana.Laa[edit | edit source]

Sulu woumain chi laa`kei sutaat`jia wüin, süpulajana wüin. Sulu Colompia sumaa wenezuela, aisü miyaasu kaa isaashin sumaa jutatuin tu woumaika.

kakaalia`ru numana wayuu tu laaka supula miyaasa, Chi laakai, noojut wayuu, susuin murulut, kaaja nia kojutshantasu sumuin wayuu, kaa nian katou atuma wayuu sumaa tu murut`ka.

Antusu sulu'u mma eere nnojolüin juyaka, otta müsia eere ain miyaasüü chaa uucheje saa'u sulu'u wane laa eesü sükotchajünüin wüin süpüla aapa sünain wane kasa sulu'u Sünain miyaasüüka nnojotpa juya, eesü mekietsalüin kashi eere yüütüin juyaka, sulu'u tü laakaliru apütaasü wüin aapanaka süpüla nasüin na mürülüka, eesü jagüey münüin sutuma na alijunaka.

Tü laaka eesü sükumalain sünainje wane luopu eere suwatain wüinka sutuma juyaka. Eesü süpüla sü'wiirain wane uuchi ee yaletüin. Sa'ato'upüna wane laa eesü wüittüin sutuma ein wüin wanepia otta müsia antusu na wuchiikaliru süpüla asaa wüin. Tü laaka ja'yaasü wattaje kajamüin wüittüsü sutuma wüinka.