Wp/guc/Kanasü

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Kanasü
Kanasü cha Majaana

Kanasü (alijinuaki: estampados wayuu) Tü kanasüka shia tü sanasiankaa e'inaa, atulaa, anaa, asonoo, aka'najaa amüchi, iita, susu, süi, si'ira, uwoma, alepü, kutpeera jee waneirüa sutuma wayuu.

Eesü eekai sukumajuin jieyuu jee toolo'oyuu.

jalejejettü tü kanasüka süpüla wayuu .[edit | edit source]

Tü kanasüka sutuma wayuu süchatala sünainjee tü wünüliakaluirüa, mürülü jee tü neraka'a suluu Mmaka.

Waima sukuaipa tü kanasüka.[edit | edit source]

Eesü kanasü eka'i shiakuamain:

* so'u jime

*molokonoutaya

*kalepsü

*jalianaya

*iiwouya

*antajirasü

*paralouwas

*uuchii

jee waneirüa.

Shiaku'ase süma jamaluluin shia:[edit | edit source]

*Kalepsü, shia tü shiakuaseka akachejia kasairüa.

*Antajirasü, shia tü wopu antajirakaa

*Iiwouya, shia tü apirakaa süntia juyaa.

*Paralouwas, shia tü pa'awajiraka.

*Jalianaya, shia tü suntiaka shikirajaya jintut,

*Uuchii shia tü shiakuasheka napüna wayuu sünain arulejaa, waraitaa.