Wp/guc/Kaa'ulaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Kaa'ulaa
Kaa'ulaa.

Kaa’ulaa (alijunaiki: Cabra) Jia sunulia wanee mürüt anaaka apüla arüleeja sutuma eke ein, sunuliasü kaa’ulaa toolo, eküsü mojüii jee supanaa mojüii chaa wünaapü siia ein josooin sutuma nnojolüin ein juyaa. Tü mürütka makaa ttüsü kajamüin eesü supüla aliikajain soou uuchipüna ee kasaain eichii jee eesü supüla waraitain mmapapüna sotpaa palaa.

Sunainjesu apüshikana kaa’ulaa (Cabra). Amoütajünusu jee arüleejunusu chejeepüna XVIII mileenio a.d.c (Nüpülaa’puna Küriisto-n.k), kajamüin sunainje shiiru’ku jee suleechin.

Kaa’ulaa sumüin sukuwaitpaa Wayuu[edit | edit source]

Mürüt kaa'ulaa

Tü kaa’ulaaka kaa nnojolüin su’umain tü mmakat Wajiira, shiiajasü joolü kanainjeka main washirakaa sumüin sukuwaitpaa Wayuu; kajamüin tü wayuukalirua arüleejusu mürüt chaa mma Wajiira, müin sain pa’a, anneerü, kalina jee maima kassa. Tü kaa’ulaaka kapülashatasü sumüin Wayuu sunain maima sukuwaitpaa:

  1. Tü kaa’ulaaka arüleejunusu chaa mma Wajiira sutuma Wayuu, supülasu Wayuu ee ttüin jee washiirüin
  2. Tü kaa’ulaaka a’apanüsu supüla awalaja pasaala (Problemas), shoupünaa (Primer pago de una muerte), asiirüa (Accidentes), jüyaala (Deudas) jee sainjala Wayuu
  3. Tü kaa’ulaaka supülasu ekaawa jee eki’raa sunain wanee Ouktaa, ayulaa jiipü, nowenariio, juyaawai sunain ouktaa
  4. Tü kaa’ulaaka ekaanüsu jünain shiünüin majayut, Yonna jee lapüt kajamüin cho’oujasü supüla emirainjachi yoolüja.

Jee maima sukuwaitpaa kaa’ulaaka sutuma Wayuu, chaa Wajiira tü kaa’ulaaka eküsü aippia jee asüsü wuin sunainje Jaweii ee shiian laa.

Tü kaa’ulaaka antusu sutuma alijuna chaa jumaiwa, tü alijunaka susünajein suliia wayuu tü mmakat Wajiira, tü wayuukalirua atkasu sumaa alijuna; sutuma müin tü alijunaka sunain amülolin jee apattajain wajiiraje, yootusu supüla awanaja jee aikawa kaa’ulaa, külülaa, ekülü, epi, püliiku, ama’a jee maima koroloo sukaa kakuna (Prendas de perlas y piedras), morookota (Prendas de oro), tu’uma (Piedras preciosas en general). Sutuma makaa tü korolooka apütasu sumaa wayuuirüa anainmüin joolü siküla XXI.

Eesü süpüla paashaje'erai: Arüleeja