Wp/guc/Ee'iyalaaya a'laülaasü

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Ee'iyalaaya a'laülaasü

Wajiira.
Wikipedia-logo-v2-Wayuunaiki.svg

Antüshi jia sulu'umüin Wikiakuaipa, tü atüjaamaajatü jutatsü sulu'u wayuunaikiru'u anaaka süpüla anaataa.

Tüü Wikiakuaipaka Wayuunaikiru'u, shia sunüiki wayuukanairua, shia wane pueulo wayúu koumainka cha Wajiira, sünain shi'ipo'u Palaaka Kariwe saa'u Kolompia otta müsia Wenesueela. 400.000 tü wayuukalirüa yootushiikana süka wayuunaiki. Tü atüjaamaajatü tüü eweetüsü saa'u juyaka 201X, ashajünüipaa 515 .
 Ejeketüjaa 

Antüshi jia Antüshi jia
Portal de la Comunidad ¿No hablas Wayuunaiki?
Shawantama'ana Shawantama'ana
Ee'iyatialujuna Ee'iyatialujuna
Achikiimaajatü Achikiimaajatü
Wenesueela Kolomwia Woumainkat
Poliitika Poliitika
Jayeechi Jayeechikana
Achikii Achikii
Astronomía Astüroonomiia
Atüjia Atüjia
Wayuunaiki Wayuunaiki
Medios de Comunicación Anüikipülajee
Achajaya Achajaya
Sheitaa Sheitaa
A'inwaa A'inwaa
Wunu'u Wunu'u
Sukuwa'itpa wayuu Sukuwa'itpa wayuu
Anüikii Anüikii
Ciencia Siensiiaka
Matemaatika Matemaatika
Atijuushi Atijuushi
Filosofía Piloosopia
Wunu'ulia Wunu'ulia
Wuchi'irua Wuchi'irua
WhatsApp Aashajaayapülee
Tecnología Atijalaa
Geografía Sukuwa'itpa MmakaGrey-bg rounded cropped.svg
Wikipedia-logo-v2.svg
Waneeyan Wiikipeetia sunain sunüiki kusinayuu:
Flag of Cusco.svg
Runa Simi
Keechwanaiki
Flag of Mexico.svg
Nāhuatlahtōlli
Naawuatülenaiki
Navajo flag.svg
Diné bizaad
Nawaajaanaiki
Flag of Paraguay.svg
Avañe'ẽ
Waaraniinaiki
Banner of the Qulla Suyu.svg
Aymar aru
Aimaaranaiki
Flag of Greenland.svg
Kalaallisut
Kürolantiaanaiki
Flag of Nunavut.svg
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Inuuktitutenaiki
Flag of Alaska.svg
Iñupiak
Iñuupiakünaiki
Flag of the Cherokee Nation.svg
ᏣᎳᎩ
Cherookinaiki
Bandera Red Earth Cree.PNG
ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ
Küriinaiki
Flag of Northern Cheyenne.svg
Tsėhesenėstsestotse
Cheyeenenaiki
Atikamekw
Atikamekw
Flag of the Mapuches.svg
Mapudungun
Mapuutunkunaiki
600px-Maya flag.png
Maaya t'aan
Maayanaiki
Flag of Brazil.svg
Ñe'engatú
Ñe'enkatuunaiki
Flag of Guatemala.svg
Kaqchikel
Kakchikeelünaiki
Grey-bg rounded cropped.svg
Wikimedia-logo-circle.svg
Waneeyan püroyeekta sainjaka tü Fundasionko Wiikimeetiia:
Commons-logo.svg
Commons
Ayaakuwaapijana
WikiNews-Logo-en.svg
Wikiachikikat
Achikiikat
Wiktionary-logo-51px.gif
Wikipütchimaajatü
Pütchimaajatü
Wikiquote-logo-51px.png
Wikiachikiimaajatü
Achikiimaajatü
Wikibooks-logo-35px.png
Wikikaralou'takana
Karalou'takana
Wikisource-logo-35px.png
Wikiekii
Ekiyüü
Wikispecies-logo-35px.png
WikiSpecies
Anaajaalee
Wikiversity-logo-41px.png
Wikiweetsitaa
Ekirajiaaka tijitaalü
MediaWiki-2020-logo.svg
MediaWiki
Wejeketüjaaya
Wikidata-logo-en.svg
Wikidata
Atijaayo'upala
Wikimedia Community Logo.svg
Meta-Wiki
Aa'innajatükai
Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg
WikiVoyage
Erajaana supülajana ajüitta