Wp/guc/COVID 19

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > COVID 19
Jefes familiares

COVID 19 jia wane wanülu'u jeketu eekalü müinma yaa süpaalu'u mmakat. Jialaa tü anaajirawaka julu'u wounmain, müsia julu'u wakua'ipa maa aka tü aluwatawaa jülu'u wounmainkaa, eesü jüpüla Sotüin waa'in tü Wakua'ipakat paala. Jumayale tü eiyajaapülekaa, müsia tü apansajiawaka o'tta tü anaatakat jukua'ipa ounmain. Jüpüshua'a tü jia tü aainjanüinka jüpüla alatuin tü wanülu'ukaa. Pütchii tü jülujat wane kalaro'uta nejettüin wane wayuu a'yataai jünain tü ouyantaa akua'ipa amünaka.

Tü wanulu'uka jüpüla nnojolüin eein julu'u wounmain aa'inraneesu tu o'lojooka ajapü wattaluinjana nnojolü asirawain.

Achikii a'apanüsu anooipa'ajana[edit | edit source]