Wp/guc/Atsüinjirawaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Atsüinjirawaa
Tepichi atsüinjiraashii

Atsüinjirawaaka (alijunaiki: Lucha libre wayuu) tü atsüinjirawaaka aainjünüsü jüpa'a wane mma lakayaasü, müsü ja'in tü piyoui eere ayonnnajünüin tü yonnakat, piamainjana naa atsüinjiraaka, jintüin otta jima'ai eekai katsünin, waneeshiainchi chi ojuttiinnaka mmolu'u.[1]

Jüpüla tüü eejeesü nütuna nüsa'a otta anain jukua'ipa tü si'irakat, otta tü wusikat. Eesü wane jukua'ipa eeshi jüpüla nuyuluin chi ni'ipolokai julu'ujee tü piyouikat. Tü atsüinjirawaakat a'innüsü jutuma tepichi otta jima'alii jüpula ee'iyataa natsüin, ne'erüinjatü na laülayuukana jaralin katsünin ma'i, kojutuka ma'i naya jünainjee kattsünin nia, nujuttirüin chi ni'ipolokai.[2]

Tü atsüinjirawaaka jimi'ira wayuu jümaiwa, eetüjülia a'innüin napünala na eejanakana palajanale'eya, pülaiwa'a tü mmapa'akat.

Shi'ipajee sukua'ipa[edit | edit source]

  1. Juegos tradicionales y deportivos en el Festival de la Cultura Wayúu
  2. Juegos tradicionales wayuu