Wp/guc/Ashe'inpala

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Ashe'inpala
Ashe'eipala nünain wane taata

Ashe'inpala (alijunaiki: Mantón) shia nüshe'ein wayuu toolo süpüla oju'itaa alijunapiapa'amüin nu'unapa sünain ayanamajaa, alapajaa otta ayalajaa wane kasa. Tü ashe'einpala süpülajatü a'anaanüin nutuma wayuu süpüla awaraijaa sainküinpünaa mma maa aka nu'unülee sünain wane mi'ira, wane ouktaa, sünain wane achuntaa jee müsia kasa eere nu'unajachin süpüla eejiraa sünain jutkataa. Nüshe'ein toolo nüshe'ein nümüiwa nnojotsü aapaanüin nutuma eekai aapaweein, sükajee kojutuin naa'in sünain tü nüshe'einka.

Tü ashe'einpalaka nnojotpü'üsü sümaajatüin nukua'ipa wane wayuu, sutuma jeketüin ne'e nünain süpüla awaraijaa. Otta sutuma aapanüin sa'akajee nakua'ipa na alijunaka müinka saa'in nashe'ein na jieyuukana. Chi wayuukai kapülainsü naa'in sünain aashajawaa süka nüshe'einpana sutuma kojutuin nünüiki sutuma otta eesü süpüla na'atüin süpüla ashiawaa sünain wane kasachiki, müinka naa'in wane pütchipü'ü. Tü nüshe'einka wayuu toolo müsü saa'in nüwaraarain, nükuomain otta nüsapaatse.