Wp/guc/Anaajawaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Anaajawaa
Ayulaa jiipü
Anaajawaa sütüma wayuu
audio anaajawa

Anaajawaa (alijunaiki: Segundo velorio) tü anaajawaakat shia tü piantuaka ojoitaa. Ayu'nnusu tü jiipükat jüpüla jo'otojonüinjatüin suchikejee anaajaanüsü julu'u wanee jiipapala.

Wanee jiipü ayatüle ma'in jia anaajaanüsü juchukua'aya, jia tü ana'nnüsü münakat, wanee jiipü kettapaa jia ulesü jünain josoin jia.

Tü anaajaainjatükat tü jiipükat jiainjatü wane o'uliwo'u, eesü jüpüla wanee achonu otta wanee alüinyüü, otta eesü jüpüla niyu'luin wanee toolo ma'aka aire ma'in nüpüla tu wayuu ouktüsükat. Tü anaajawaakat ainüsü maalia.

Anaajawaa

Jüchikejee jiyu'nnapa tu jiipükat aikale'ennüsü juupunaa wane luma jüpüla ji'yalajünüinjatüin aa'u. Otta tü wayuu ayu'tsüka o'oojinnüsü jüchikejee keraapa jia aikale'ennüsü julu'u wanee süi . Tu wayuukat nnojotsü jüpüla jutunkuinjatüin julia jo'otooin tü jiyolujaasekat tü jyu'luinkat, musujese'e e'irajünüin jaa'u juulia jutunkajüin. Otta asüsü wunu'u.

Anaajawaa sutuma wayuu[edit | edit source]

Tu ayuulaka jiipü wamuin waya wayukana kasa muloü main. Chii wayukay eshi supula nunajain sulu sumain nüchonyu.

Munyaka ooutule nia sulu numain sumaiwajatü, eitanushi saaka nupushi.

Sülaatapa poloo juya o somüin, süchiikeje oütuin nia, eeshi supüla nukujuin sukaje wanee lapü, kaa tü aantuipain nükalia supüla nünaatunuijachin, kaa keptaipain nükalia süpula oünaa jepiramuin.

Sunainje piama jüya akuumajunusü tü sükuaipainjatu, tu ayuulaka jiipü süpula anaashantainjatü sükuaipa natüma naa nüpushikana.

Supüla tu ayuulaka jipü, anekunusü wanee jimoolu o wanee majayut, eesu süpula nuchon o wanee nüsiipu. tü wayuu ayulunjatuka jipu, nojotsu ekuinjatuin, mushia nojotsu atunkajatuin wanee aii, nojotsu shipetatujatuin sütaa, nojotsu ekuinjatuin asaala, asuinjatu ooujolü. oojinnusu sukaa wunulia supulajatu nojoluin sotoin naawain chii sunajakai.

Asontünusu sutuma tooloyuu tu amuuyuka, nupushichechon chii wayuu anaajanakai. Paala sumainja anaajanapusu wayuu suluu amüchi, ooyotunusu chirinche, supula jimatuinjatu naa wanee outushinkanairua. aapanushi sunaaije nikii, suunaimuin nuwui, asalijunusu supuashua niipüse. Asalitnusu suluu wanee riuu kasuutou, suchikeje anaatuna muunishi sulu tu amuuchika.

Sujaalapa sukonchajunuin jiipuka, aalujunushi shiyupuna wanee lumaa eere niiyalajuin oou sutuma nupushi, sou nii mushia nou nushii. Ayalajunoutchi munyaka wanaa sumaa outuin nia. Apunuinmuin kai eikajanushi eenjachire nikunuin nuchukuawa supula weinshi.