Wp/guc/Amüchi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gucWp > guc > Amüchi
Cuatro múcuras usadas por los wayuu.

Amüchi (alijunaiki: múcura) tü amüchikalü atükünüsü jüka pootShi ishooutüsü asaajuushi chejee Anooi. Tü atükatkalü amüchi jia wane laülaachon, atüjaasü jaa'u jukuwa'ipa tia aka pülasüin jia, nnojotsu asaajaanüin ne'e tü pootshikalü, kashajiasü jiitpai ishosü, akolojuna amüinrü tü wayuu koumainpa'akat ma'aka wakawaala jüma kepein jüpüla anashatainjatüin jukuwa'ipa jaainjia.

Tü amüchikalü aainjünüsü jüka ajapüü ,eesü jüpüla jukumajünün jiaakua mürülüiruayaasan wayuuirua ma'aka chira pütchipü'ükai otta jiaakua wayuu jiet, müleka jüchekünüin jüjünüin ajüjünüinjatü jüka wuliisha, pootshi eeishojuushi, cha'aya wuinpümüin ajuruttunusu jüka wuin jüpüla anachoinjatüin jaainjia, oosoojuna münüsia jüpüla ka'i.

Sukuwa'ipa namüin naa wayuukana[edit | edit source]

Nnojolüiwa'a süntüin alijuna wattajee wa'akamüin. otta sünaimüin siglo XX amünaka, tü amüchikalü aapanüsü süpüla wuin otta müsia uujoluu sünain kasa wattasalii, ma'aka saa'in, ouutkajawaa, mi'iraa, ojutitiraa majayülü, alapajaa, asalijünaa.

Eesia wanee amüchi süpüla anaajia jiipü.

Nuchikimaajatü[edit | edit source]