Wp/guc/Ajawajawaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | guc
Wp > guc > Ajawajawaa

Ajaawajawaakat (alijunaiki: tejo wayuu) shia wane su'uluku nemi'ira naa wayuukana. Süshalira tooloyuu; tepichi otta miyo'uyuu. Eesü süpüla nashaitüin piamashii nanainmüin polooshii wayuu. Ashaitünüsü süka ipa, eesü wane kanüliasü meera, e'itaanüsü wattalu'u. Wane shaitüi apünüinwai ipa nüma'ana, nujutuinjatü sünainmüin tü meerakat. Akanajüshi chi eekai nü'ittüin tü meerakat o'ulaka müleka nu'ttirüle niipaain sü'ütpa'a.