Wp/guc/Aipia

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | guc
(Redirected from Wp/guc/Aippia)
Wp > guc > Aipia
Aipia

Aipia (alijunaiki) jia wanee wunu'u supüshi tü kanüliakalü sütüma alijuna Acacia Farnesiana wainma shiipüse sünain sütüna, sütüma tia cha'aya Epaainya kanüliasu Espinillo blanco. Tü wunu'ukat cheje'ewalü Meejiko otta müsia Ameerika Pasanainjatü, eesü shia sonnaa tü palaakat cha'aya Autüraalia otta müsia uuchejeeru'u sulu'a Aasia.

Tü wunu'ukat miyo'upa shia süsa'watüin mekiisat "metro" saja'apüin sulu'u iipünamüin[1] jee süsa'watüin 25 sünainmüin 50 juya suuyase.[2]

Tü Aipiakalü shia wanee wunu'u joutsu sulu'u woumain, anasü nümüin chi wayuu süpüla nipia, süpüla nulümase, süpüla külaala, süpüla sikii, Watta saalii tü anaka apülaa chi aipiakai.

Chi aipiakai neemeraya wayuu sünain arüleejaa, suutkajaya mürüt süchikejee ekawaa. Chi aipiakai che'ujaashi nümüin wayuu; tü süpanakaa anasü süpüla so'ojüin tepichi jo'uiwaa shia, süpüla kakaliainjananain mülo'upa naya.

Aipia namüin na wayuukana[edit | edit source]

Aliüka saa'u wanee aipia

Tü aipiakat natüma na wayuukana süsa'asü piichi, nütüma chi piachikai naapaain süpüla ni'rüinjatüin sukua'ipa wanee wayuu, nipejüin palajana süpüla ni'rüinjatüin wanee akuaipa'a sükajee tü suwaralakat, süpüla nütüjaain saa'u tü alatüinjatkat nümüin chi wayuu o'ulakinnakai anain sütüma nüpüshi.

Tü süchonkat aipia ekünüsu süpüla nnojolüin laaülaamatüin wayuu, ulesü sule'eru'u tepichi sütüma. Otta shiküin shia tü mürütkat jee kaüsüsü sütüma. Müleka shiküle shia mürüt juyapo'ulu ashütaajaasü sütüma. A'lakajünüsü tü süchonkat aipia jee asünüsü tü shirakat süpüla suukalaa ashaa, müleka sü'lakajünüle sümaa paneera anasü süpüla ojuittiraa uliuuna süle'eruje'e wayuu, asajünüsü so'u ja'rai ka'i. Tü sütakat aipia anasü süpüla yülaa.

Tü aipiakat sulu'u a'lakajuushin anasü tü shirakat süpüla ayu'laa süchounla wayuu otta müsia süchounla kaa'ula otta anneerü.

Tü aipiakat anasü süpüla aainjia luma, piichi; süsa'asü jee sutujunasü. Anasü süpüla aainjia kulaala otta müsia yüüja, otta tü sütakat a'ütaanüsü wanee kasa süka. Wayuu sümaiwa sü'lakajapü'üin tü sü'ükat ma'aka saa'in pitchuushi, pusiasü jee aainjünapü akalü uujolu.

kulaalayaawatia[edit | edit source]

  1. Purdue University
  2. Acacia Search