Jump to content

Wp/grc/Νοσσίς

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | grc
Wp > grc > Νοσσίς

Νοσσὶς ποιήτρια Ἑλληνὶς Ἰταλιῶτις περὶ τὸ 300 π.Χ. βεβιωκυῖα ἐν Λοκροῖς τοῖς Ἐπιζεφυρίοις ἦν. Ἐπιγράμματα δ᾽ἅ γέγραφεν, πρὸς τὰ τῆς Σαπφοῦς ἁμιλλῶνται.

Ἐπιγράμματα ἐκλεκτά[edit | edit source]

 
Ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος· ἃ δ' ὄλβια, δεύτερα πάντα
ἐστίν· ὰπὸ στόματος δ' ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι.
Τοῦτο λέγει Νοσσίς· τίνα δ' ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλασεν,
οὐκ οἶδεν κήνα γ' ἅνθεα ποῖα ῥόδα.
 (PALAT. ANT. BOOK V - 170)
Nothing is sweeter than Love; and every other joy
is second to it: even the honey I spit out of my mouth.
Thus Nossis says: and who didn't love Kypris,
doesn't know what sort of roses her flowers are.

  


Ἔντεα Βρέττιοι ἄνδρες ἀ π' αἰνομόρων βάλον ὤμων
θεινόμενοι Λοκρῶν χερσὶν ὑπ' ὠκυμάχων,
ὧν ἀρετὰν ὑμνεῦωτα θεῶν ὑπ' ἀνάκτορα κεῖνται,
οὐδὲ ποθεῦντι κακῶν πάχεας, οὓς ἔλιπον.
(PALAT. ANT. BOOK VI - 132)
Away from the wretched shoulders threw these shields the Bruttii,
beaten in the fray by the Locrians fast in the fight,
now, laid down in the temple, devote hymns to their bravery,
neither regret the arms of the cowards left without them.

 

 
῞Ηρα τιμήεσσα, Λακίνιον ἃ τὸ θυῶδες
πολλάκις οὐρανόθεν νεισομένα κατορῇς,
δέξαι βύσσινον εἷμα, τό τοι μετὰ παιδὸς ἀγαυὰ
Νοσσίδος ὕφανεν Θευφιλὶς ἁ Κλεόχας.
(PALAT. ANT. BOOK VI - 265)
Holy Hera you who often descend from the heavens
visit your Lacinian sanctuary sweet-scented with incense,
accept the byssus cloak which Teofilis, daughter of Kleochas,
wove for you with Nossis, her noble daughter.

  


῎Αρτεμι, Δᾶλον ἔχουσα καὶ ᾽Ορτυγίαν ἐρόεσσαν,
τόξα μὲν εἰς κόλπους ἅγυ᾽ ἀπόθου Χαρίτων,
λοῦσαι δ᾽ ᾽Ινωπῷ καθαρὸν χρόα, βᾶθι δ᾽ ἐς οἴκους
λύσουσ᾽ ὠδίνων ᾽Αλκέτιν ἐκ χαλεπῶν.
(PALAT. ANT. BOOK VI - 273)
 Artemis, which reign over Delos and over the lovable Ortygia,
put back in the lap of the Charites the bow and the arrows intact,
purify your body in the waters of the Inopus and come
to the house of Alketis, to free her from the difficult labour pains.

  


Καίροισάν τοι ἔοικε κομᾶν ἄπο τὰν ᾽Αφροδίταν
ἄνθεμα κεκρύφαλον τόνδε λαβεῖν Σαμύτας·
δαιδαλέος τε γάρ ἐστι, καὶ ἁδύ τι νέκταρος ὄσδει,
τοῦ, τῷ καὶ τήνα καλὸν ῎Αδωνα χρίει.
(PALAT. ANT. BOOK VI - 275)
With pleasure Aphrodite received the lovable offering
of the small bonnet which wound the head of Samyta:
It's really of exquisite workmanship and it gently smells of the nectar
with which the goddess sprinkles the handsome Adonis.

 

Αὐτομέλιννα τέτυκται· ἴδ', ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον
ἁμὲ ποτοπτάζειν μειλιχίως δοκέει·
ὡς ἐτύμως θυγάτηρ τᾷ ματέρι πάντα ποτῴκει.
ἦ καλόν, ὅκκα πέλῃ τέκνα γονεῦσιν ἴσα.
(PALAT. ANT. BOOK VI - 353)
There she is, Melinna in person! Look her lovely countenance
seems to turn to us the glance gently sweet;
really for all the daughter looks like the mother.
It's wonderful that the children look like their parents.

  

Γνωτὰ καὶ τηνῶθε Σαβαιθίδος εἴδεται ἔμμεν
ἅδ' εἰκὼν μορφᾷ καὶ μεγαλοφροσύνᾳ.
θάεο· τὰν πινυτὰν τό τε μείλιχον αὐτόθι τήνας
ἔλπομ' ὁρῆν· χαίροις πολλά, μάκαιρα γύναι.
(PALAT. ANT. BOOK VI - 354)
Even from afar the effigy of Sabetides
appears recognizable, full of style and majesty.
Give yourself up to gaze at her: you seem to see
her sweetness and her wisdom. Praise to you, wonderful woman!

 

Καὶ καπυρὸν γελάσας παραμείβεο καὶ φίλον εἰπὼν
ῥῆμ' ἐπ' ἐμοί. ῾Ρίνθων εἴμ' ὁ Συρακόσιος,
Μουσάων ὁλίγη τις ἀηδονίς· ἀλλὰ φλυάκων
ἐκ τραγικῶν ἴδιον κισσὸν ἐδρεψάμεθα.
(PALAT. ANT. BOOK VII - 414)
Pass by over me with a ringing laugh, and then tell me
a friend word: I am Rinthon, the one of Syracuse.
A small nightingale of the Muses; from the tragic phliaxes
I was able to pick an ivy different and mine.

 

Ὦ Ξεῖν', εἰ τύ γε πλεῖς ποτὶ καλλίχορον Μιτυλάναν
τᾶν Σαπφοῦς χαρίτων ἄνθος ἐωαυσόμενος,
εἰπειν, ὡς Μούσαισι φίλαν τήνα τε Λοκρὶς γᾶ
τίκτε μ' ἴσαν χὤς μοι τοὔνομα Νοσσίς, ἴθι.
(PALAT. ANT. BOOK VII - 718)
Stranger, if you sail to Mitylene, land of beautiful dances,
to catch there the most out of Sappho's graces,
tell that I was loved by the Muses, and that the Locrian land bore me
My name remember is Nossis. Now go!

 

'Ελτοῖσαι ποτὶ ναὸν ἰδώμεθα τᾶς Ἀφροδίτας
τὸ βρέτας, ὡς χρυσῷ δαιδαλόεν τελέθει.
εἵσατό μιν Πολυαρχὶς ἐπαυρομένα μάλα πολλὰν
κτῆσιν ἀπ' οἰκείου σώματος ἀγλαίας.
(PALAT. ANT. BOOK IX - 332)
Arrived in front of the temple we gaze at this statue of Aphrodite
embellished by a dress embroidered with gold.
Polyarchis offered it, having made out a large fortune
from the beauty of her own body.

 

Θαυμαρέτας μορφὰν ὁ πίναξ ἔχει· εὖ γε τὸ γαῦρον
τεῦξε τό θ' ὡραῖον τᾶς ἀγανοβλεφάρου.
σαίνοι κέν σ' ἐσιδοῖσα καὶ οἰκοφυλαξ σκυλάκαινα
δέσποιναν μελάθρων οἰομένα ποθορῆν.
(PALAT. ANT. BOOK IX - 604)
The little picture shows the beautiful figure of Taumareta:
represented with skill the proud grace of the girl with the delicate eyelash
The dog watching the house could wag her tail
seeing you, believing you her own mistress.

 

Τὸν πίνακα ξανθᾶς Καλλὼ δόμον εἰς Ἀφροδίτας
εἰκονα γραψαμένα πάντ' ἀνέθηκεν ἴσαν.
ὡσ ἀγανῶς ἕστακεν· ἴδ', ἁ χάρις ίκον ἀντεῖ.
χαιρέτω· οὔ τινα γὰρ μέμψιν ἔχει βιοτᾶς.
(PALAT. ANT. BOOK IX - 605)
In the temple of the blonde Aphrodite Kallò dedicated this picture
painted with a portrait exactly alike her.
What a tidy attitude! And which grace pervades her!
Hail! Of all your life nothing could be blamed.