Jump to content

Wp/gil/Te Nakoanibonga ae te Aaron

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > Te Nakoanibonga ae te Aaron

• Te Uea e a tia ni kanakoa Ioane te tia Bwabetito are e a tia ni manga kautaki bwa e na kaoka te nakoanibonga ae te Aaron. Ngke e anga Ioane te nakoanibonga nako aon Iotebwa Timiti ao Oriwa Kautere, e araniia bwa—“raona n toro.” Beretitenti Gordon B. Hinckley (1910–2008) e kamatata bwa Ioane, “e aki karieta arona iaon Iotebwa ao Oriwa. E karikiia bwa kanga aiaron ana karinan ngke e tuangiia kanga raona n toro.” Ngkanne e taku Beretitenti Hinckley bwa te riikan ae 12 ana ririki ni maiu e kona naba n riki bwa raon Ioane n toro.

• Te nakoanibonga ae te Aaron e tauii kiingin aia mwakuri n ibuobuoki anera. Ngkana ko maiu ni kororaoi ao ni beku ma te taningamarau, ko kona ni karekea aia ibuobuoki anera ake a na kairiko ao ni kakorakorako. Rinanon am tararua n te bootaki n toa, ko kona ni buokiia tabemwaang ni karekea naba te kakabwaia.

• Te Nakoanibonga ae te Aaron e tauii kiingin … te euangkerio ibukin te rairannano, ao ibukin te bwabetito n te kateboaki iaan te ran ibukin kabwaraan buure. Te rairannano ao te bwabetitio a ikotaki ni katea te mataroa bwa aonga n rin aomata ni moana kawaia nakon te maiu are akea tokina). Te mwakuri iaan aia kaetieti am tia kairiri n te nakoanibonga, ko kona ni buokiia aomata ni kauka te mataroa aei.

• Te Nakoanibonga ae te Aaron e kaira te kariaia n tararua te toa. Ngkana ko katauraoi, ni kakabwaia, ke ni kabuta te toa, ko tei ibukin Iesu Kristo (tara 3 Nibwaai 18:1–12). Ko buokiia membwa n am utu ao raoraom n Uringnga, ni kabouii aia berita aika a tabu, ao ni kona ni karekea ana iraorao te Tamnei ae Raoiroi.