Wp/gil/John Calvin

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | gil
Wp > gil > John Calvin
John Calvin

E bungiaki n 10 n Turai 1509, i Farani. E reirei i Paris n riki bwa te ibonga. Te mwataniwi ae korakora ni waakina bitakin te Aro ni Katorika. E kabanea angiin maiuna i aon Switzerland. E reirei bwa aomata n aron karikaia iroun te Atua a buakaka maiuia ao ti ana akoi te Atua ae kona ni kamaiuia. E koroi kabwarabwaraan taekan te Baibara aika mwaiti. E mate n 27 Mei 1564. Ibukin kamataata riki tabeua ibukiia taan katamaroa, tarai booki aikai n aia tabo ni wareware mitinare: James E. Talmage, Jesus the Christ, 692–703; M. Russell Ballard, Our Search for Happiness, 26–32. Man ninikoriaia te koraki aikai ao e a kakabwaiaki iai te aonaaba ni Kiritian man baike a noori n aia iango naake taan katamaroa, a mwaiti botanaomata ao katei riki tabeua aika a tia ni kakabwaiaaki mairouia te koraki ake a tia n anga mwakoron aia iango “bwa te [Atua] E noora ae eti ma ni koaua” (Aramwa 29:8). Aia reirei taani kairiiri n aaro ake tabeua a tia ni buokiia aomata aika mwaiti n riki bwa kaain te aba ao aomata aika raoiroi ma n etieti.