Wp/fon/Mariam Chabi Talata

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fon
(Redirected from Wp/fon/Mariam CABI TALATA)
Wp > fon > Mariam Chabi Talata
Mariam Chabi Talata

Mariam Chabi Talata, Zime Yerima sin asi ɔ nyɔnu nukunɖeji toxoɖɔtɔ mɛsi nukplɔnmɛtɔ Philosophie tɔn lisinmɛ tɔn Benɛɛto tɔn ɖokpo wɛ, b'ɛ jǐ azan 7ɔ liyasun 1963 ɖo Bɛwunbɛrɛkɛ ɖo Benɛ tomɛ. E wɛ nyi ganbɔdo togan wu Benɛ tɔn sin azan 23 nuxwasun 2021. E konyi ganbɔdo ganwu ɖo ɖɛmɛnu gbasa Benɛ tɔn, bo ka ɖo toxoɖɔgbɛ Union Progressiste mɛ.

Azɔmɛ yiyi tɔn kpodo nunywɛyi do nunywɛnji kpan

E e ɖo BAC ɖo lexwele 1985 ɖo azɔmɛxwe lisinmɛ tɔn Akpakpa Centre gudo ɔ, ee yi kplɔnyiji alavɔ Benɛ tɔn ɖo FLASH fi e e yi nunywɛ do nunywɛ ji ɖè ɖo Philosophie linu. E ɖo kunnuɖewema licence e ɔ, e din nu nunywɛ yi do nunywɛ ji na do huzu mɛsi nukplɔnmɛtɔ lisinmɛ tɔn bo yi Xɔgbonu. E ɖo kunnuɖewema CAPES ɖo Philosophie mɛ. Ɖo lexwele 2016 ɔ, e din nu mɛgbejekpɔn e na ɖenyi mɛ e na kplɔn nu mɛ bo jango do mɛ ɖo nukplɔnmɛ kpaxwe e bo huzu Inspectrice.

Mariam Chabi Talata Zime Yerima ɔ wazɔ ɖo azɔmɛxwe lisinmɛ tɔn gege ɖo totaligbe Benɛ to ɔ tɔn, ɖe wɛ nyi Hubert Maga, Yɛhwenɔ gleta Notre Dame de Fatima. E lɛ kplɔnumɛ ɖo azɔmɛxwe kplɔnyiji alavɔ tɔn Ecole normale superieure Xɔgbonu tɔn. Mariam Chabi Talata ɔ lɛ wa tozɔ gege. Ɖo lexwele 2003 ɔ e nyi Censeur ɖo azɔmɛxwe lisinmɛ tɔn Hubert Maga. Sin xwe 2013 wayi 2016 ɔ e wa inspectrice sin azɔ ɖo Tokpɔn Bɔgu kpodo Alibori tɔn kpan mɛ. E nɛ ɔ gudo ɔ e wa yi xwe aza do gɔnu e nɔ kpenukun wema kplɔnkplɔn ɖo lisinmɛ nu ɖo Ganhɔnyitɔ wema kplɔnkplɔn tɔn nɛ gbasa.

Toxo ɖuɖɔ

Marim Cabi Talata byɔ toxo ɖuɖɔ mɛ ɖo 2001 ɖo Saka Lafia gbɛta e nɔ yɔlɔ ɖɔ UDS ɔ mɛ. E ɖenyi sɛwamaɖɔtɔ Paraku toxo ɔ tɔn. E wa azɔ nɛ nu xwe 7 we (2008-2015), bo lɛ nukɔntɔ nu gbɛ nyɔnu sɛwamaɖɔ acɛkpiakpa sɛ afɔwadokɔ lɛ tɔn ěe ɖo Tokpɔn Bɔgu, Alibori kpodo Sokanmɛ lɛ e tɔn. Ɖo 2016 ɔ e wa azɔ xa kplekple gbɛta toxo ɖuɖɔ tɔn e yi gbe nu Patrice Talon sisɔ e. E nɛ ɔ gudo ɔ e nɛ nyi mɛkunɖeji ěe do toxo ɖɔgbɛ UNION PROGRESSISTE wa nu sɔmisɔ ɖɛmɛnu lɛ tɔn ɖo 2019, bo nyi mɛbɔdomɛwu Saka Lafia tɔn e nyi Ganhɔnyitɔ hwenɛnu e. Ee sɔmisɔ ɔ fo ɔ e nyi ɖɛmɛnu ɖɛmɛnugun 8ɔ tɔn. Sin hwěnu e ɖo toxo ɖɔ wɛ ɖo Benɛ to mǐtɔn mɛ ɔ Marima Cabi Talata wɛ nyi Nyɔnu nukɔntɔn e ɖe nyi ganbɔdoganwu ɖɛmɛnugun ɔ tɔn. Ɖo 2019 ɔ e wɛ nyi Nyɔnu nukɔn tɔn e ɖenyi ɖo Union Progressiste mɛ ɖo akpɛkpikpa sɛ afɔ wa dokɔ 8ɔ kpaxwe. Ɖo 2021 e wa nyi mɛ e xo kpoɖo nu Togan Patrice Talon ɖo togan susɔ nuwiwa ɔ mɛ bo huzu Togan bɔ do togan wu Benɛ to ɔ tɔn ɖo sɔmisɔmi azan 11ɔ lidosun 2021 tɔn