Wp/fmp/Pronoms-personnels-nufi-resume

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | fmp
Wp > fmp > Pronoms-personnels-nufi-resume

Recapitulatif des pronoms personnels en langue fe'efe'e (Nùfī)

Cōptúzén ngʉ̀wū pí ndêhntèn (Pronoms Personnels langue fè'éfě'è)
Sì yèh (Sans action) Forme actionnée COD COI Tonique
Ngɑ̀, Ǹ, M̀ = je Ngɑ̌ ā Mbú à Mʉ̀
Ò = tu Ǒ ō Mbú ò
À = il, elle

(Êtres animés)

Yāā

(Êtres inanimés)

Ǎ

Yáá

ī Mbú ì Yʉ̄ɑ̄
Pɑ̀h = nous Pɑ̌h yōh Mbí pɑ̀h Pɑ̀h
Pèn = vous Pěn yēē Mbí pèn Pèn
Pō = ils, elles yɑ̄ɑ̄ Mbí pō
Ngɑ̌ zàb ī mbī'tū mɑ́ à kɑ̀' hɑ̄ wúzɑ́ mbú à. Yʉ̄ɑ̄ bɑ̄ ncāk !

Pɑ̌h zàb yēē tɑ̀ nhɑ̄ nshǐ mbí pèn. Pèn bɑ̄ ntō' ncà'!

Reference: La grammaire des langues bamilekes : cas du nufi :

Ebook : https://amzn.to/2Vxv9yJ. PRINT_Book : http://amzn.to/2xQMIuv