Wp/dng/Христианҗё

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | dng
Wp > dng > Христианҗё

Христианҗё / Җидўҗё (基督教) щёнщин на вый санвыййыты ди дў йы шын чуонзоли шыҗе, бин анҗо зыҗы ди щинщён зо жын. хулэ жын фанзуэй дуәлуә, дэ лэли сывон. Эрса Мэсих шы шын ди эрзы, та җён шы вый жын, вый жын ди зуэй сы зэ шызыҗя шон, бин сан тянху фўхуә. та ди сы фў шонли зуэй ди шў җя, шы йыче щин та ди жын дәдо җынҗю, йә җён фўхуә, йү шын тун зэ, ю йунйүан ди шынмин. та шы жынлый ди җю җў. җидўҗё ди җёхуэй зэ гунйүан сы шыҗы ан җёйы җун Эрса шын тянху җянлы, ды йы җян җёхуэй йуэ йү гунйүан 33 нян чўщян, йуэ йү гунйүан 325 нян йу луәма дыгуй хуонды җүн шы тан дин дады щүанбу хәфа хуа, ды о дуә щы шы чынвый луәма дыгуй гуй җё,11 шыҗы дунщы җёхуэй да фынле, йин луәма дыгуй мевон ху ди чайы хуа фаҗан, щинчын луәма тянҗўҗёхуэй (тянҗўҗё) выйшу ди щыфон җидўҗё, хә җүн шы тан дин бо җын җё хуэй (дунҗынҗё) выйшу ди дунфон җидўҗё.16 шыҗы щыфон җидўҗё зунҗё гэгә, йу мадин·лў дә, цы йүн лы, йуэхан·җя'эр вын дяндин щинҗё (гынҗын җё) җычў. Mыйгуй шы дончян чүанчю җы дў җё зуэй щиншын ди гуйҗя җы йы, йуэ 70-80%ды мыйгуй жын шўйү җидўҗё ди гә җун җёпэ, бокуә мо мын җё (бый жынвый шы җидўҗё ди йыдуан хуә гуонйы җидўҗё щы ди щинщин зунҗё). җунгуй җыдў тў жынку нанйы чүәче тунҗы, му ще жын гўҗы зэ 9 чян ван-1.1 йы . зэ җунгуй вўда зунҗё җанҗү лён щы.

җидўҗё ди җиндян[edit | edit source]

дуэй вынхуа ди йинщён[edit | edit source]

цанко вынщян[edit | edit source]

цанҗян[edit | edit source]

вэбу лянҗе[edit | edit source]