Wp/dar/ИсмягIилов, Шагьбас ГIязизович

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | darWp > dar > ИсмягIилов, Шагьбас ГIязизович
Jump to navigation Jump to search

Шагьбас ГIязизович (1919–1984 дд.) — 1919 ибил дусла декабрьла 5-личив Ахтыла районна Кьакьа шилизив акIубсири. 1938 ибил дуслизиб В.И.Ленинна уличилси кIиибил педучилище таманбарили гIергъи мугIялимли, школала узули калун. Даршуси бузерилизив узухIелира ил кIел «Бузерила ХIунтIена Байрахъла» ва кIел «ХIурматла лишан» ордентачил шабагъатлаварибсири. 1980 ибил дуслизир СССР-лизир Олим­пиадала хIязани дурадуркIухIели, илар бутIакьяндеш дарахъес Дагъистан спортсменти хIядурбарни багьандан, Шагьбас ГIязизовичлис «Халкьани-ургарси гьалмагъдешбагьандан» орденра Олимпийсчи,гьаннара мицIирли левал. Дургъбази ургъес арукьес багьандан сай акIубти дусми дарсдарахъибтири. 1942 ибил дусла февральла 23-личив дургъбази вархьибсири. Моздок мякьлар диубти дургъбазив вяхъибсири (някълизивад). СагъиубхIели Челябинск шагьарлизив учIули танкист ветаур. Малая землялизиб бехIбихьибси Дявила гьуни Берлинсайри сайри ГIязизагъа ИсмягIило�вич. Ил халаси кьуватла, яхIла ва бузериличи дигичевси адам вири.

Биография[edit]

87 дусла гIямру деркIили, 1936 ибил дуслизив ГIязизагъа вебкIибсири. ДурхIни абикьес неш Гьуримузличи хъарбикибтири. Илини сабри дудеш агарли ахIерли абикьурти урегалра урши дургъбази бархьибти. МицIирли чарбухъунхIели неш Гьуримуз илдас разидешличил гьунираибсири. 1975 ибил дусла июньна 15-личиб дурабухъунси «Известия» газетализи белкIири «…рухънараибси Гьуримуз­ла дурхIнала дявила сархибдешунала гIергъиси лугIи леб: 21 орден, 40 медаль, 14 дяхъихъас, 4 контузия, чархлизирад адитIес хIейрути 50 хIярхIубала бутIни ва дахъал азаддатахъурти шагьурти. ИсмягIиловхъала хъалибаргли лебтазилра чебаахъиб къияндикибси замана сен-сен гъармука душмайзибад, някълизи ярагъ касили, ВатIан батахъес хIяжатсил. ИсмягIиловхъала жинслизибад дургъбази арбякьунтазибад гехIелра педагог сабри.