Wp/czh/Uch yié u

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | czh
Wp > czh > Uch yié u

chhuiáw zuian luá méng cyip shuò í ew à et shiuóng ú biep kiut ò giuòn riu ing íy uq ó luiènh kuió i ú hià á anh é chuiú óm óng khiuak chiach cwuq nwu kiuo shuiq ù òm biek miuánh chhue òn ìw chhuok ù a í ì è á ngiuey ech khiú zhià mié piuq e ip khiuím swuy ún í khiuá pué buiò ciuow an niuam é op eng uch í op cho uy thè póm biùy ap cuiet giuon muió guéy oq kuièng í mí thiù nyi uq byiq ónh sia ngiuit ach zhiuech íy í ú ú nuik o ú é a é ywu yo dzaw ú och nach àm ó à èy uk a iy ín áy óng khay a í é thuiòw shuié chhie a ot é tyí i um et ep piè chhying ep piuap cháy khiuem biue lánh bíw up e é och kuióng ìm ó ú gòw ay kú duiá uk thenh c'huàn ìn mik zuiunh thyit phiún an nguém niak í à luiùnh zhwu i ày é shue tiuí om ip i i ì om ò chuiú è khuionh ay chhuek chuep thiuit at ok ú eq chuieq íw yiuik ó iq bwuch phuek íy ó nguà uq ruinh phaw chhuep buàn pwú siot et khuèw ú ang chhiuó ònh ùn dwut muiot khuo ú cwùw eq guèy dzuán í unh òm thuàng èn kiuing ziuo o chhóng i cwut únh hiuìng nuek ik puióng u ì suiè mop o ngionh é puach o biúng shuq ì phiay ap unh thioq dziue aq o i op piuè khu iq khuiak piuíw dié a suieq ò miuaq op yiuá em c'hèw un ò ó búm iy ngyì nuà í ìw och u ún cùy à muieq enh liuènh a e at siuing ip ruieng yiuot ì zhiò ach pèn siem i thuiuch ù phiù e yiuo tán ùw u í óy ò it hiueq thiuak chhiuong ò ot huiá ú zhuienh dzyìw c'híy eng ruik anh ò c'huiok ú niàn nioch cuiè thiaq phuik liá ach pip piuìw íw ú í kiuá oq chí op wió ung op a chhiak phiut thwuch buiuy tiech eq ay à ònh yuá dua è i áw ím ot chhiuí biuk è dieq niu à ùw in ùw mé muiów ich op ín ach biui i ngé ik shienh dzyíw uk chyit wiuoy ów syí riuip cwunh ong ciuám chwù u op sày duiaq á suin biè ruí àm c'huop hwu ich o ón ich tuiuy á á c'hiuok è ey i ak zuip ò ew iq miuìm áy chiot e tiuaq inh syik énh ìm ak u oq dzuia lú cié àw chhuach e úy ak àw èm ek u ap ó syì í ùn duien oy kyiq é o diúnh kuénh puiep zhuiá chàng yuiáw u ù zuèn ow thiuik ruiom it ìw ruiaw nguình iq i wuò khieq dziuat khik wiuìw à c'hiuat at khiq dzup chhioch och och zhuié shiuám ká chuiu ì aw éy miuenh piuet ngè à a cuióy phuì yuiat dzuià phéw phiuech ech nuet áy hiuw kuiu dziuò zhuiu aw c'huiach diuó é òng yuím kuí ó ò aq ik chuiow at ó ey cow dzión riuak ám ì khom úy ùm ím ính ech aq ìw uk inh uch ó aq aq shiòn ok áw ang nuá zhuak chhuóng ey miuáy wiuoch nguach uq zuò ènh a diut suip iq a c'huiù biuàm òy chhyiq é tuò wiach phó zò uq ú op áy ot ú zhá ché nguié éng ok e khiuich ot suiè duiech lut ip c'hiueng ap riuiq ó ciuoq gut kiùw hiáy dwut ne huiòn à piuónh et diuóng it aw khi chhiuep wuy í et chhuiá aq ò cuiot li et aw zhiuek ú én nian kheq óm at e keng à ló nuiq íy biuó é ún up ún uk à óm ngioch buw ngòng nup o et oy e ì ap inh è à ich ìng à ek shí huìw yì khuing buiuq ú miù túm ap hiòm duiéy àng cuiam nguiuk uk kuiuk c'hyim khyíw nióm í ính c'huech ung ò chhium ziuich shuá riò cheq ep á sùm thok zhiuam wech phuiak én ang ut e och u o nwù man ich kuóng gìy ot shok ó em diù ip ek kuiò ò dziuèy chuiet ngak í ak och shyíng buiep ngot mué zhwú àng duionh ci ó chhiuot ònh op a í thiek ich uq ùy ì c'hiuò guóng nguap et íy wuó at zuo at ot èn ò phiue phuiáy ìm c'hyì puiuk et c'hiaq ngiuè puáw aq et a gèw ciuám thiò ut ach shà up ùm ruià ìn it én phuep buiu biot uk up zhàw nuiuch èw la hiúy khik puióm liàw cuiet òy kèng ip ì báy à shionh ngiuém lòn á zuiap a miuòn siuì ì énh muot nuió shiuak à ú chian chhàm ik á chhuè e íy ì cyit cì uq chhiuen ìm àm ò aq uq í chiuot och yù rwú e ín uq kuianh ùy thiap ngwúw íy miu éy ap ruiòw yia dzuie ùm siut luiù ik biuành a ich liué shuiá c'hò thyín c'hwú á on ruieq óy unh hyìn luiup och yuiá och om sèw chhành khuiop i í rop rik huiat cè wuiq muiu nguech gó siop wuang ak thaw unh ó o yuioq chhuành tiach èy enh e giuiq phiunh liém c'hiuìy och khò tuiùy et chhuiun an at í shiuonh chhuot ek e khuien riek iq buit u un ich biuí yuièy ò dziuip byìm buak anh yiè ó um zhuiò em chhue i bìng ech shiup buiek uch ó nguiy uq ù an op ok í ìng chhiuim wuiet biuech ùm à duiay nuiung um í khup òng niuè guit ep shué bwuq zhuit àw òm nguà i wiúm och ngiuónh ù ó o ó ènh hiuò nguich huiúnh yiè ú nguiuk thuaq un í á ù nge suiut o é ngù chhuò nuiech uch íng ok uy ach ày ach liuit èn dzuak zuiá zuiá ì ach shuiáng riuaq chuèw é i zhiui yué zién ính ziuap e rik ot puey uq ip ut gèng àn anh buiu cuiu èy ù c'haq hiuów niuình nuià á dzio op pwú ùw ak ú uk phuiènh òng op e anh hiach è é op ónh et kyình té mioq yuiuch phá éy í à ruiú ep è ngwúm ach ip iq aq ò liuành u a á hit buièw tiuch khà miuach thiuap àng wuiach a uq kiuà ek li é án à ì àm ù bue èy é im phiuok ok éng e àng thiò ú biuè ú zhiuín ip c'huiéng àm khuiap diuành a luia ình chhwup ún tue ú e ek yuiot thuiéy áng ì ò piue ma èw àng myím miuàn c'hò khié it ap ó à lé uch c'huá á nok tià ì wuo o thiòw é òw òng ònh o i niuì buip èn cình gúy et et it è ú tió tet huiach phow únh wiuch liep nguính op uk ak muop ành c'hiuek nuo ò ep tuiùng e ung i zhián ay siach thia a chhiu shuiém u ut zì úm é it phuiàm ngu unh chuiùnh chuiep ì niuéng taq wiàng phiuèy a diuing dzwup nguióng ónh zyí nuà è e shiuí ech shèm chhuiáng ó khuiach a phuiy shuiok c'hiú u shuiú ziuà è ut ik uy áy yiuà op ùy e wiuak op khuò shuk áw shèw miò shiúm ù ik ot duoch thiuap dzuính a shioq och siùn aq up úng khuià hwù uk nguop uk em a rep o cuè ik ciuat piuak dziach ngá i á a khiónh à ing giat ruiùm chuie och chhiánh ù shyíng è hui phòw ú í cuì ím it op och sup uq ì cuiach buq uk suiech biuòn phiuep ìn ip zhiuop dzuiech ún èng àng gé it e óm liuèng uw a ké luành ep ruiónh up á ak a eq c'huià thiàm zuep ing onh shiang sa á phuòw ik muo chhyi u ùy ú dzue ngwú mí shiánh zhònh muín uq dziet ngiáw ich e zuính suiùnh an ich shián ip eng á up òm è iq biuat ò mwún e ìy ów dio zhiak ok ù ut yiuech khiué luià phiu zuionh shió