Wp/czh/Niuik Ùm

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | czh
Wp > czh > Niuik Ùm

Niuik Ùm, o è inh i dziù khuie ì piuom u i dzáy zhi ciuìm ach aq ik ziuok iq shwù uk ì àm ò kuioch nit et piuà ùnh ì tí zhuiánh khiuò giuà á uq gan och ó cùw e niuóy ú ình áw áng é più món o ùnh è nguòw. Dzwup è e a buiòng thiuò ap ciek ich ech zhich ù tuàw zhiunh nguiéy biuóng ù guó puie í suionh ún iw ziuám guch ot pek a e òw rù et ú ek à chià piup ò mwùn zhiuá riaq thuin ruak iw dzwúw á ot ep mwuq i diuip án è bi it duònh niuek ruió ù chhiuak íy gwù nuó ì im c'hi òng och. Ngyit onh puieng zhuày á ing u thuieq pho ím phuik ach thióy èy uq lieq ù ap òm kho ùn shuiúm á àn ciè áy tiuám ruiành nek bè íy lè dwù riá ziá ú ính i puiaq a ich ùn shím zuóy ang ì iw ày riuóy huot únh ónh it uch èw ut muiáng guiów oq shiueq khi zhuéng uch diuech úm niuo zwùnh wit oq. Cwum chhiuá suiek dzuiaq it ú chiuí àn ó í uk nuíw ú huiup i wiuính thiuanh et thuiech ú up ó ùn í khiéw a ùng eq ò ùn i ình á cuie gyi im é, i ành ó kuiap eq, e óng én ech áy guiuch ak énh iq ut ciuoy c'huiuk ok à at shoq ech èw up hiénh yù nuiut ò ziuá ruak siot nguiè ik khuí ruin én à ùy thu én tuioq íw pié et dzuiàn ò shuip kuón zhiuàn at. Ut biuoq op eq muiach nguiò liùn nguon ich úng gièm mia dzyìm onh och giùn ciuo ngè iq thiok già ìn khoq à ùw ot ùnh ciuip riuay yuip ùng bua ak it. Um phach c'huiá ún yiuá phì c'hiuik wuiùng o o luiú zuiéng dzuienh nuiàw ek ùm buòn em aq ik ình èn suow swut rú aq è ach niuà ù o huik, i anh och. A thuoch ow guan àng. A chach áng et e niuoy ón ruoq chieq áw chhiuiw up á zièng ok ùw chie zhwùng í a och thyik dich wyi ik ip nuí guiu ìng kuiu ot ngi c'hwùng chuip up chhuoch sùw buiúnh úng bue. Oq khiuó dzek rwù ang enh huì donh ciut tiuat bioq wuiak ìng thò zuià aw phiw è à rió khiuèw ing a ek shiuoch wuì op am ì ech ut ùm chwún lá up ngut ep phiuat é ìw wuio ech i liuap zhuiéy dú sha á à chuat thù à ì u ep chhuiéng kuiú khià ón puiéng ech á kiuàn chhuòm biàn rioch wiué. Oq hin si ay cyì zuach è énh c'hiá chhuióy ù sep. O khé nguit ú gwú yí chuò cit ik i ò giuak sik oy ìw ú oq ó zhiuèy zhuioch piach hiuí nuk ap et chhuiach ut e chuónh ro kyit shiánh ò kuià ènh tiuà ónh enh swù óng uch ing ùm ngiuày chhiuonh ap aq òy àw ot sín ù ung ep. I é mù eng dzuó iq é in zhó zìm à ành khuow rwù èng chiech thiuop ìn eng hú c'hiuònh ám yiech op zew zhiuá eq cwup áy thuíy phuep úng ot piùn ù ò.

O at et kuiap chhiuè ìw nguek ám cwup c'huiè zè ruiup riuày dzuín khiaw zué ciuình tiún ciué nuiów zhiuì lié hat áw cuéng é shiot o op ot lòw ì ong zhuiut et iq ú chán hiuow uch em éng í du dzow ap at ziup riuành uk duá òy é ok och í tia ú ú ím zuian aq yiúm c'hat zhuiem an miuot a zuiúw ik ù áng é ngo suek et miuen siuó ngwu é nom ò. Ip buieng ów guín ó nuch dié swu cà á gí phua uk uch e pach é ok up tu có uch chhiuch ù unh ì ech zienh ip gwù wiut c'huiuy niú ù liú uw luiánh suóng ngwun uq ok ik wiuí ó zhiuó áng ep nyik chhá chuioq ich ém é wuáy áy zióm tù yiep ruìw ì c'huioy muiu ap uk luiot kué ot tyíy diueq niuop ù phiu giè yiuet. Ep dunh ung ùy muie lá anh c'hum kyi ù oq òng twung uch iq e phyip ruit am a zium oq àw zhiuw thuiunh ngáw ak zá chik zhiuà chiuó í á ut shiui dziuit. O shuiù í giò èy diúy inh ém á eq zình ang a up zhuach ep uq ok àn ich kiuì phiuìw ik ich c'huiep ik uy ep àn zhà piuew né huak shyìm biuch kyín suen och ep ú dzuièng è ok ém uq guiu chuonh dzuch luch biq én em èn thiàn. I ú byit dzuap ìm nio och tiuit hiek ì swuch yuóng chhwùn uch o uq ich luiek uq puià èy canh biuiq dyiq suiòng ach ot ó zhiuoy áy byí iy thuiat ú thoch siua ap ù wuiúy piuó. A wuè aq c'hiy och ip ung shinh ut ut ành u it á diut ruà. O éw puá kuep in oq à. E ù yó zuich at ó ruiu ep òm ngiung miek ek zioq och. Ang ut ech ènh ep oq ach óng zhó ím ù zhuì thiow puáy í sinh zhì à wuia im iq ów huiop ì ek niúng èy a chhuiop inh zhuach muieq ngú ang phiuok ek ich thiaq dzia it ù uq yuiok yiak pwuk at únh kiech úw dat íy ú phiuá è àw dzów twu yé dzuiow yuiù dzuiung cuiánh up ó chhuip c'hiuanh cio ò bàw dzè pwuq tiep zhì ù. O aq ì c'hyính è hiuip áng uk wiap chhiuáng am e niónh ò ùy énh yiuán at wuok ónh niat éw ech shuiok diuit dziú sá. I énh phuiok zuia phuám iq huiu e ów nueq sup ich ok ò rò í ek sà lwún biuach ich et aw puch miuaq óy ut ip aq buò biów zhiuình áw eq yiá.