Wp/byv/Ntɑnə

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | byvWp > byv > Ntɑnə
Jump to navigation Jump to search

Ntɑn bə ɑ̂ dʉ̌ʼ zə̀ bə̀nntʉ̀n bə̂ nswɛ̂n cu tsə̀moʼ nkə njun nɑ. Bɑ̌ ziʼ ngɑ̂mntɑnə bə̂ ncôb mbə ntɑn kùʼnǐ nə̀ bə mbɑ̀ zîd dʉ̀ʼ lô bò kuʼni nə̀ swɛn mbɛn njun ju lɑ mfìʼ ò lǒʼ kâbzid nta ntɑ̂n yi mbɑ̂ sə̂n kɑb lɑ nkə mfaʼ ɑ̂ fǎʼ ntɑnə. Ndʉlɑlɑ ntɑn kə̂ʼ bə ɑ̂ ndǎʼ dʉ̌ʼ zə bə̀nntʉn kʉ̂mtə lɑ. Ndǎʼndʉ̂ nzə̌nnî bə̀ àʼ cob nù mfɑ ɑ̂ nǔ ntɑn ntʉ̂m ngɔ̌ Mə̀dʉ̂mbɑ̀. Bò bə̂ ndʉ̂ mbə bɑ̀ Bàmilɛkɛ lɛ̌n tu yub nùm ntɑ̂n nə ta à bə ɑ̂ fùʼ ndʉ̀ Nsi mbɛ̂n mfɑ.

Leʼ ntɑnə[edit]

À bə̂ mbə ntʉ̂m tʉsɔ̌ mbɑ̂ Yɑùndɛ̀ kə̀ Duala lô ntɑn nkə mbə ɑ̂ njǒŋ leʼ fa mbɑ̀ leʼ fitə̀ . À nkə mbə ndʉlɑlɑ ɑ̂ nǔmmbə̂ bə̀nntʉ̌n yɑm. O yôg nkûm laʼ a bə ɑ̂ jû wa bɑ̀ ləʼ ntɑn mbə̂ mbə. Mbʼɑ̀ zîd laʼ lô ghʉ̀ zə̂ ləʼ ntanə

  • Nga : Jʉ̀ bô Ngâmfəkɑ̀m
  • Nkɔ̂tʉ : Ncùncwɛd Nəmə
  • Nsěnyam : Nùmngà
  • Ntɑ̂nbuʼ : ŋwà
  • Ntɑ̂ntəʼ : Laŋ
  • Ntɑnlaʼ : Mɑ̂nɑmə
  • Nsigha : Nʉmə
  • Nsěmntəʼ : Kǎmnàʼ

Dʉ̌ʼ ntɑnə[edit]

Ntɑn ntuʉ̂m ngɔ̌ Mə̀dʉ̂mbɑ̀ nkə mbə ɑ̂ nsèm, bə̀nntʉ̀n bə̂ nsə̂ʼ kʉmtə bwə. Bə̀nntʉ̀n bə̂ mfə bɑ̀ làʼ mbɑ̂ Kɔ, Ngulabə, Bùʼ bô Ŋwà nsə̂ʼ Ghǎ sɛ̌n cû cobə. Ntɑn bə̂ ngʉ̂ bɑ̀ ndɑ nə̀ lîʼ cu bô bà ndà ŋwìn nǔm cu mbɑ̂ njɑb, ntɑm ntʉ mbɑ̀ mbɑ̀b. À bə̂ mbə̂ bǎm nkə̂bnjʉ ghǎ ta ntɑnə sə̂ʼ sɔ̌ cu cob ntə yub ndʉʼ a ngʉ̂ mbə̂ mfə̌djʉ bo kəd mbwàʼ lì mbɛ̂n yi mbwə. Ləʼ ntɑn bə̂ mbə bə̀nntʉ̌n fə̂ ntʉ̂m bɑ̀ làʼ mbɑ̂ bùʼ, ngulɑbə, kɔ̀ nsə̂ʼ swɛ̌n cû cwɛd, ntsì bò bâʼ lɑ kə ndiàŋ bò sôb lô nsə̂ʼ yi swɛ̀nə.

Wǎ ntɑnə[edit]

Ghǎ swɛ̌n ju nkə ntswə ɑ̂ wa. Wa nkə mbə ɑ̂ dʉ̌ʼ zə̀ bò bə̂ nswɛ̂n jû ncʉ̀ʼ lɑ. Ò nɛ̌n ntɑn mbɑ̂ bə o yə̂n wǎ ka, wǎ mba, wǎ nkab, wǎ mbab, wǎ mbwə, wǎ kə̀lɔ̀ . Ghǎ swɛ̌n nzə̌nnî nkə ntə cû cob ɑ̂ nsi kə̀ nùm nkòʼ lô.

Ndɑ̂ ntɑnə[edit]

Ngə̀laŋ cû yɑm nɑ kɑ̀ nkɑb nə̀ bə nsi lô mbɑ̂ bò àʼ kud tàʼ ndɑ ntə njǒŋ cu fa bwə nkə nswə̂nə. Bò nkə njʉ mbìn ɑ̂ mbə̀ bò bə̂ tʉʼ ndîʼ cu cob ɑ̂ ntʉ̂m bwə kə̀ nə kə̌d cu nkoʼ nswəʼə. Ntʉ̂m ndɑ̂ ntɑnə bə̂ bo swɛ̂n cu nə̀ lòʼ nkud bàʼ yi mbɑ̂ cavʉ̀ lɑ.

Nə̀ ta ntɑnə[edit]

Bə̌nnzwi nkə njɑ̂ ta ntɑnə bò nkə nziʼtə ɑ̂ mbɑ̀ bò bə̂ nɛ̂n ntɑn bô mɑ yùb lɑ. Bo cob wə̀ mbə ò bə̂ ntâ ncǔ mbɑ̂ mɛnnzwi lɑ mbɑ̂ o zin nkumə. A bə ɑ̂ nǔmmbə̂ bə̌nnzwi bə̂ ndɛ̂n nə ta ntɑnə yɑmə mbɛ̀n ndɛ̂n ngə̀laŋ nə̀ nɛ̀n njun ju mbɛ̀n ndɛ̂n mbɑ̀ ndʉ̀. Ò bə̂ nɛ̂n ntɑn bǎm nkə̂bnjʉ mbɑ̂ bɑ̌ swɛ̌n cû bwòŋ àʼ nkə mbəʼtə cû cobə. Bə̀n bò bə̂ ntsiâŋ «Buyamsalam» nkə njun mbɑ̀ bo bəʼtə nkwîʼtə njòŋ i nswɛ̀n bə̀n bò mbə nsə̀ʼ nsɛn nɑ. Mbɑ̀ bɑ̂ fə bɑ̀ làʼ nzə̌nzə̀ nǔm ndiâg nə̀ swɛ̀n cû cob nɛ̂n bɑ̀ vʉ. Ndʉlɑlɑ ò nɛ̌n ntɑ̂n bǎm nkə̂njʉ mbɑ̂ ò àʼ jʉ bìn. Ntsə̀moʼo nkə nɛ̂n ntɑn ɑ̂ mfə̂dnjʉ ngə̀laŋ nyàm tâ nə̀shù ghǎ swɛ̀n nkə ncaŋ nə̀ bɛ̀n nɑ mbɛ̀n nkə mbôg mbə̀ bə̂ cû cob bî ndʉlɑlɑ bo nkə ncaʼtə Nsi à câg ngà jun. Nsi bə̂ mbʉ̂ntə ngà jun sə̂ʼ nkə nkaʼtə tsə mbɛ̂n fɑ njòŋ a jun nɑ.

Nə̀ lɛ̌n ntɑnə[edit]

A bɛdtə̂ mbə o bə nɛ̌n ntɑnə o zə̂tə̀ kəndʉlɑlɑ mbɑ̂ bò àʼ fǔʼ bɑm u nsɔ̂ ju bwə. Nə mə ta ntɑnə ndotə ju o jun nɑ mə̀bwɔ nǔmmbə̂ bə bo fɑ̂ jû kə̀bwɔ̀ wʉ̀. Nə̀ lə̌n ntɑn bwǒgmbwə̀ mbɛdtə̂ mbə̌ ò lɛ̌n mbɑ̀ ndʉ̌ mbɑ̀ kəlô ndʉlɑlɑ cu bə botə njòŋ o jûn bwòŋ nə̀ lòʼ mbɛb leʼ mbàŋ yi.

Nə̀ kud tǔn nù[edit]

Yən mə sə̂və̌ ntɑn ntʉ̂n laʼ mə̀dʉ̂mbɑ̀ lɑ