Wp/byv/Jʉɑ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | byvWp > byv > Jʉɑ
Jump to navigation Jump to search

Jʉɑ[edit]

Ncob nsî mbə ngəlaŋ mbɑ̀ kəlɔ̂ nùm nsicaʼ lɑ ; ngə̀lâŋ nyàm nə ta, ngə̀lâŋ mbàŋ nə lo ndǎŋndaŋ a sə̌ʼ ntʉ̂m yǒg bə̀nntʉ̀n ngə̀lâŋ nə̀ kwuàʼ bə lɑ ngə̀lâŋ nə zwî bə. Bə̀ tsin nǔm cu à bə̂ ndôʼ tsiàŋtə̀ nsə̂ʼ yi ntʉ̌m ntʉ̂ mɛ̀n nɑ bag ghʉ̌ : nə̀ tsiàŋtə̌ mɛ̂nfi, kwêntsə, nə cʉǎ ndɑ̂ làŋtə̀nkwǎʼnkwàʼ lô, nə̀ fǒn fàʼ, nândɑ, nə̀ kwimtə leʼ bwə, nə̀ koʼtə bô diàŋ sə dʉ̌ʼ fàʼ ngʉ̂ tsə̀môʼo. Tsə̀moʼ jʉɑ bə ɑ̂ jʉɑ̂ njǒŋ ngɔ̀ fa mbɑ̂ leʼ dìbɑ̀(leʼ kud) lɑ tsə̀moʼo nkə nkwimtə nǔ Nsi mbɑ̂ Jʉɑ̂ Pasa lɑ, Jʉɑ [[bʉ mɛ̂n yòg]] bô Tabaski.

Ju à bə̂ yi lɑ[edit]

Bǎg lən mbə nù mə̀bwɔ mbə nkûm ntʉ̂m bə̀nntʉ̀n bo kɔ̂ nə̀ ghàbtə̀ bô tsə̀môʼ à bə̂ kə bə ɑ̂ nyâm coŋ. Ngànì bə̂ nɑ̂b dʉʼ na caŋ.

Jʉɑ̂ nzə̌nzə̀[edit]

Nə̀ tsiàŋtə̌ mɛ̂nfi[edit]

Ndɛ̀nghòn bə̂ nkwe mɛn a ŋwâg ngòŋ ntʉ̂ bə̀n bò lǒ beb lɑ dǔn tsiàŋtə̀. A nâʼ nkə mbə mbwə̀ mɑ̂ mɛn kə̀ fɑ bûn yi kə̀ bə̂ ndʉ bo fɑ lɛ̂n sə. Mɑ̂ njǎm mɛn bǎg tɑ̂ mɛn bə̂ nsə̌ʼ nɑbtə ndɑ a kunì. Bʉ̂ mɛn nke mbə ɑ̂ ndàʼ ngə̀laŋ ò dʉ̂ mbə̀ bo bwə mɛn you mɛ̀n nɑ. Ò bə̂ mbə sə̂ʼ yən mɛn nshʉb ndàʼ mbə sə̀ʼ nkə njobə. Mbwə̌mbwə̀ bò nǎʼ nkə nwâd kə̀lɔ mbu njubə bə̂ bô mbu na nkem mɑ bwə̂ yi. Bò bə̂ ntə liʼ bo sə̌ʼ yən mɛn nɑ na bɑ̂n nkwʉ mɑbwə nù bo bɛ̂n nkə njub nkwǐ mbɑ̂ "kə̀ bə mɛn mbɑ̂ o yən ɑm ki ?".

Kwîntsə[edit]

Ntʉ̂m yǒg bə̌n Kristɔ̀ kwêntsə nkə mbə ɑ̂ ngə̀lâŋ ndʉb. À nkə mbə ɑ̂ nǔmmbə̂ ò bə̂ mbə wə lô bə̂ mə kwêntsə ndaʼtə tsə̂ nù kə̀bwɔ̀ Nsi mbɛdtə î làgtə mbɛ̀n mbam Yɛsɔ mɛ̂n Nsi à bə̂ ndâgtə̀ nù kə̀bwɔ̀ cag lɑ. A bə̂ mbə̂ sə̂n leʼ lî bokatə̀ bɑ̀ cu bə̀nntʉ̌n nsə̂ʼ njʉ nu mbɛ̀n nyaŋə.

Nândɑ[edit]

Nânda nkə mbə ɑ̂ nǔ tǔnndɑ mbɑhɑ zə̀ tàʼ tǔnndɑ cwɛ̌d nkɔ̂ nə na shùm yùb bô ngòn môʼ tǔnndɑ lɑ. À nkə mbə ɑ̂ ngə̀lâŋ tsiàŋtə̀ yɑmə. Nândɑ nkə mbə ɑ̂ caŋcaŋə: ghò, nândɑ ncàŋ tʉsɔ ngʉ̂ nandɑ cɔsì. Sɛ̂nnî ghò bə̂ mî ncʉ̌ʼ ngɔ̌ bɛ̂dtə mbə̌ bò na ndɑ tʉsɔ. Bə̀n Kristɔ̀ bə̂ miɑgtə nɛ̂n ndɑ̂ cɔsì mbêbmbwə nâŋ mbod nǐ nùm nândɑ. À bə̂ yǒg mbə̂ mfə̌dnjʉ ngʉ̂ jʉɑ.

Nə̀ fǒn fàʼ[edit]

Mɛ̀n bə̂ nco ŋwàʼnì tɛ̀d kʉd miɑ̂gtə ngʉ̀ nco ŋwàʼnì nsa kʉlə nziʼ tàʼ ngɑ̂mə. À bə̂ ntumə ndiɑ̂g fàʼ nfonə mbɑ̂ à àʼ ghʉ̌ jʉɑ ncob njǒŋ bə̀n fa mbə̀ ɑ yən fàʼ. Mɛ̀n nkə mfâʼ mbɑ̀ nə fàʼa bo kùʼtə̀ diàŋ sə mbɑ̂ à àʼ nɑ̀btə̌ jʉh tsiaŋ bə̀nntʉ̀n.

Leʼ bwə[edit]

Mɛ̀nntʉ̀n bə̂ nkwimtə leʼ bwə̂ sə mfɑ mə bâm nsi nǔmmbə̂ a kwìʼtə̌ ngǔʼ njʉ̂ tsə. Tsə̀môʼ bə̀n mbə̂ mbə nkɔ̂ nə̀ ghʉ̌ jʉɑ sə̂n leʼ lî.

Leʼ nkud[edit]

Mbɑ̀ zîd ngɔ̌ ngʉ̀ sə̂ leʼ kud. A nâ mbə ɑ̂ sə̂ leʼ lî bò lǒʼ cû ngɔ̀ yub mbû bə̀n bò lǒ tɔ̌ ngɔ̀ bô nə̀ta lɑ kə nə kwe mbû bə̀n wa. A sə̌ʼ Kamərun ləʼ kud bə ɑ̂ mbwə̀ liʼ ntʉ̂m ngɔ̀. Jû bɑ̀ Flansi a bə̂ leʼ 14 nǔm ŋwʉ̂ Ncôʼcu njǒŋ ngùʼ fa.

Jʉɑ Ramadan[edit]

À nkə mbə ɑ̂ bɑ̌ cǎm tu yub nsi ngʉ̂ sə̂n jʉɑ lî. Ngə̀lâŋ sə̂n jʉɑ lî bə̂ mbâtə nkə ntswə tàʼ ŋwʉ . Yə̂n ngə̀laŋ nî bə ɑ̂ nə nkə ncaʼtə Nsi mbə̀n mbɛtə làgtə̌ nǔm nù kə̀bwɔ̀ cobə, mbə yog njʉ caŋ ɑ̂ mfə̌dnjʉ.

Jʉɑ̂ bʉ mɛ̂n yòg[edit]

À bə̂ mbə̀ njǒŋ ngùʼ fa ŋwʉ̂ Ntòngə̌dməsaŋə leʼ mbadtə̀ ncòbtɑ̂n ŋambɑhɑ bə̌n Krǐstɔ nkə nkwimtə mbɑ̀ Maria bwə mɛ̂n Nsi Yɛsɔ̀ lɑ̀. Yə̂n ngə̀ laŋ nî bə â ngə̀lâŋ tsiàŋtə̀ yɑmə, mbɛ̀n mbə ngəlaŋ nə bɛdtə lagtə̀ njǒŋ bə̀n ò ghʉ̂ nù kə̀bwɔ̀ bo lɑ.

Ngúʼ nswə[edit]

Môʼ jʉɑ bò bə̂ ngʉ̂ lɑ bə ɑ̂ ngùʼ nswə. Ngǔʼ njʉ bə̂ mî mbɑ̀ wə lô lɔtə̌ njàm i nə̀ yən cu à kuʼni nə̀ ghʉ̌ yə̂n ngùʼ ɑ̀ mî lɑ . MBɛ̀n ncaʼtə Nsi nùm yòg, ntsə̂ ntʉ̀n bô cu à fɑ̂ bo lɑ. Bò bə̂ ntə cu bò kwɔ̂ nə̀ ghʉ̀ ngùʼ à toʼtə lɑ nsi.

Tsə̀môʼ jʉɑ[edit]

Bo bə̂ njən tsə̀ môʼ jʉɑ mbɑ̂ :

  • Jʉ̂ sɑb bon : leʼ 11 Nkàgnɑ̀
  • Jʉɑ̂ bə̂nnzwi : leʼ 8 Ngwìdcu
  • Jʉɑ̂ Pasa : à bə̂ mbâtə
  • Jʉɑ̂ bɑ̀ mɑ : Miɑ̀gtə̀ leʼ fitə̀ Nwìdcu.