Wp/blk/အကျံႏဉာဏ်ႏဟောဝ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > အကျံႏဉာဏ်ႏဟောဝ်

"အကျံႏဉာဏ်ႏဟောဝ်" ခေတ်ယိုခါနောဝ်ꩻ ခေတ်ခေး' ခေတ်ထွꩻ'ခေတ်တသာ' ခေတ်တိုꩻတက်နုဲင်းယိုတဲင် ဟဲ့ꩻလွဝင်ꩻသွူ၊ ကဟဲ့ꩻဗာႏနုဲင်းယိုအကျောင်ꩻနောဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏလောကကို နုဲင်ႏငံႏတွိုင်ꩻ ဒေႏသတွိုင်ꩻ ရပ်ရာႏတွိုင်ꩻ ကအောဝ်ႏသော့ꩻဒါႏ လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ လောကီꩻရေꩻရာႏဖဲ့ꩻလဲ့သင်၊ လောကုတ္တရာႏရေꩻရာႏဖဲ့ꩻလဲ့သင် ကွပ်စွဥ်ႏအယံထဲင်းခေတ်လီꩻ၊ တိုꩻတက်ထဲင်းခေတ်လီꩻ၊ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻသာႏယာႏထဲင်းခေတ်လီꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏတဲင် ရိုꩻဗာႏ 'ခေတ်တသာ၊ ထွꩻခေတ်'နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ ငေါဝ်းမင်္ဂလာႏယိုတဲင် နီပအိုဝ်ႏဒေႏသရပ်ရာႏဆဲင်ႏရာꩻကိုလဲ့ မင်္ဂလာႏအရောင်ႏ ကွဲလေတောင်ႏသဲင်ꩻလဲန်း တနီꩻတစိꩻစိꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကမ္ဘာႏခေတ်တသာယို နီပအိုဝ်ႏခေတ်တသာလဲ့ ယံဖေႏကပါဝင်ႏသော့ꩻနွောင်ꩻတဲင် နီပအိုဝ်ႏခွန်ဟောဝ်ရာႏဇာႏ အပါႏအဝင်ႏ အနယ်ႏနယ်ႏအရပ်ရပ် လိုꩻကျောင်ꩻလိုꩻလမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ပငါပရာꩻ အောဝ်ႏကျိုꩻစာꩻသောင်ႏသာ ဝွေႏဖန်ႏစီႏရင်ႏလွဝင်ꩻဖုံႏသွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻကို ဆဲင်ႏရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အာႏပေႏချက်၊ အောဝ်ႏလိုႏချက်ဖုံႏ အောဝ်ႏလိုႏအာငါႏဒွိုန်းဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ သဲင်ꩻထွာလဲန်းသွူ ပအိုဝ်ႏပိုတဲင် စွိုးခွိုꩻကဖေႏဒါႏ သမဲင်ꩻဖေႏတာႏဝွန်ႏယို အောဝ်ႏစွုမ်ႏလွဒျာႏစွုမ်ႏဖြာꩻ၊ တာႏဝွန်ႏအောဝ်ႏအတွိုင်ꩻ ကမော့ꩻခွဲလွဥ် အာႏပေႏချက်၊ အောဝ်ႏလိုႏချက်မန်ႏသမျယို ကနွောင်ꩻရာꩻနမ်းအာႏ၊ ကသေထွꩻဉာဏ်ႏအာႏ၊ ကတတ်နွိုင်ႏရွဥ်အာႏဖုံႏယို ထွတ်ထေ ကူႏညီႏ ဖေႏအာႏပွေါးကမ်း၊ စွဲပမ်းကိုဗာႏ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ စွိုးခွိုꩻသမဲင်ꩻ ကဖေႏဒါႏ၊ ကအောဝ်ႏဒါႏ ဘာႏသာႏရေꩻ၊ သာႏသနာႏရေꩻ၊ ပညာႏရေꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻရေꩻ-စတဲင် အရꩻနုဲင်းယိုဖုံႏ တိုꩻတက်ထင်ႏထို တဥ်ႏခွေါင်မုꩻ ယံကလꩻ၊ ယံကအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ ပေါႏသဲစ်တဲင် ကလွူးစတွင်ꩻ၊ ကဖွာꩻလင်ꩻသူꩻကာႏ အောဝ်ႏပါလင်ꩻထွူဒျာႏ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ လဲ့ꩻညာꩻတလွစ်တောဝ်းနောဝ်ꩻမꩻ ဖြာꩻစူဖြာꩻခင်ႏ သꩻရက်ခွိုꩻအွဥ်ႏအထျꩻတဲင် အောဝ်ႏလိုႏထေင်းထံႏ ခွုမ်မာꩻလွေꩻဗာႏ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သား ကမဲန်အွဥ်ႏသေလွေꩻငါႏ အကျံႏဉာဏ်ႏအာႏဟောဝ် (၇)မျိုꩻ အအဲန်ႏနောဝ်ꩻ- ၁။ သာႏသနာႏအခေႏခံႏ ကျောင်ꩻတောꩻထန်ႏ။ ၂။ ပအိုဝ်ႏသာႏသနာႏရေꩻအွဥ်ငါဌာႏန။ ၃။ စီႏခြပ်တဲမ်းခြဲစ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻ လင်္ကာႏကဗျာခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ။ ၄။ ပအိုဝ်ႏလိုꩻပေႏယွဲး စွီႏငေါဝ်းထီ ရွစ်ကဗျာ ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ။ ၅။ ပအိုဝ်ႏအရောင်ႏ သတင်ꩻစောင်ႏ။ ၆။ ပအိုဝ်ႏခေတ်တသာ ခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်း ထွုံꩻယေန်ႏငဲး။ ၇။ ပအိုဝ်ႏဗွီဒီယို တွမ်ႏငေါဝ်းသချင်ꩻအစွိုꩻ။နုဲင်းယို(၇)မျိုꩻသွူ။ (၁) သာႏသနာႏအခေႏခံႏ ကျောင်ꩻတောꩻထန်ႏ နီသွဥ်းသီး ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ သာႏသနာႏရေꩻဖဲ့ꩻလဲ့သင်၊ မန်းစွိုးခွိုꩻအစ ကအောဝ်ႏဒါႏ သာႏသနာႏရေꩻဖဲ့ꩻလဲ့သင် သာႏသနာႏအခေႏခံႏ အရွီးအခိုႏနောဝ်ꩻ ကဲန်းအာအာ အောဝ်ႏဒျာႏကျောင်ꩻတောꩻကိုထန်ႏလွဥ်သွူ။ တခမ်းလွုမ်းအနေႏ သာႏမဏေႏ ရဟန်ꩻ ဗွေႏသံႏဃာႏတောႏသီး ကဲန်းအာအာ ဇာႏတိရပ်ရာႏ မွိုးဖါဒုံတောꩻဖုံႏဒျာႏသွူ၊ ဇာႏတိရပ်ရာႏ မွိုးဖါတောꩻအလꩻ သာႏသနာႏအရီးသွတ်ꩻအစ ဗုဲင်သျင်ႏလဲ့ ဗုဲင်ဗာႏဒျာႏ ကျောင်ꩻတောꩻတဲင် နွို့စသာႏသနာႏတောႏအကိုနောဝ်ꩻ ကျောင်ꩻတောꩻကိုဒျာႏသွူ။ ကအောဝ်ႏကျောင်ꩻတောꩻကိုအတွင်ꩻ သာႏသနာႏအခေႏခံႏကထွာဒါႏ လွေꩻပွုံႏသဲင်ꩻပွုံႏ အုံပွုံႏအောဝ်ႏပွုံႏ အွꩻပွုံႏအံႏပွုံႏ ကထွာဒါႏ ကျင်ꩻဝတ္တရာꩻဖုံႏယို သေနာႏလိမ္မာႏထွူတဲင် သျင်ႏကျင်ꩻ၊ ပရိတ်၊ သိင်္ဂါလောဝါဒ၊ လောကနီတိ၊ ရတနာႏသွံပါꩻ ဂွုဏ်ႏတောႏအဓိပ္ပါယ်ႏ ကစဒါႏ အခေႏခံႏလိတ်ဖုံႏယို သွဥ်ထူႏဒါႏလျင်ႏထွူမꩻ လိတ်ကျမ်ꩻဂန်ႏတန်ဖုံႏယို ယံဖေႏကသွဥ်ထူႏနွောင်ꩻတာႏ ပြောင်ꩻလွေꩻအုံ သတင်ꩻသွုံꩻဗာႏ ကျောင်ꩻဝေင်ꩻလိတ်သွဥ်တွိုက်ဖုံႏသွူ။ ထာꩻရာꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း အခေႏခံႏအရွိးအခိုႏနောဝ်ꩻ ထွာအထျꩻပဓာနတဲင် အခေႏခံႏအရွီးအခိုႏ မဥ်ႏဟောဝ်လဲ့ အမွူးအပင်အစော့ꩻအလာႏ အရာႏအကောဝ်ႏဖုံႏ ဟောဝ်ယံတိုꩻပွါꩻထန်ႏလွဥ်နွောင်ꩻဗာႏတဲင် အခေႏခံႏ အရွီးအခိုႏ မဥ်ႏတဟောဝ်တောဝ်းနောဝ်ꩻ အမွူးအပင် အဒီႏအရာႏ အလာႏအကောဝ်ႏဖုံႏ တဟောဝ်နွောင်ꩻတောဝ်းသွူ။ သာႏသနာႏရေꩻကို သာႏသနာႏတာႏဝွန်ႏယို အုံအဝ်ႏအကိုဖဲ့ꩻတဲင် ကအောဝ်ႏထောက်ထံꩻလွေꩻဒါႏ သာႏမဏေႏ ရဟန်ꩻဗွေႏသီးဖုံႏလဲ့ အခေႏခံႏ အရွီးအခိုႏယို ယိန်ႏအောဝ်ႏလိုႏဟဝ်ဟဝ်နောဝ်ꩻသွူ။ အင်္ဂုတ္တိုရ်ႏပါဠိတောႏ ပဥ္စကနိပါတ်ကိုနောဝ်ꩻ အခေႏခံႏ အရွီးအခိုႏကထွာဒါႏ သီႏလ သမာႏဓိ ပညာႏဖုံႏယို မဥ်ႏတအဲန်ထောဝ်းနောဝ်ꩻ ဆရာႏတွမ်ႏတပဲ့ꩻသီးဖုံႏ အသွုပ်သွုပ် သီႏလ သမာႏဓိ ပညာႏ အရွီးအခိုႏကင်ꩻညာꩻတဲင် သာႏသနာႏဖေ့သူႏ ထိုꩻမားနွောင်အီဒျာႏအကျောင်ꩻ။ သာႏသနာႏ ထိုꩻမားဖေ့သူႏအီဒါႏအကျောင်ꩻတရာꩻဖုံႏယို ယံဖေႏကသေနာႏသေꩻခါꩻဗာႏအကျောင်ꩻ၊ သေနာႏလိမ္မာႏသေꩻခါꩻထွူခါတဲင် သာႏသနာႏထိုꩻမား ကဖေ့သူႏအီဒါႏ အကျောင်ꩻတရာꩻဖုံႏယို ပယ်ႏထိုꩻဗာႏ၊ သျောင်ႏညာꩻညာꩻဗာႏ၊ ရဲကမ်းခါꩻဗာႏအကျောင်ꩻ-စတဲင်နုဲင်းယို ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ ဟော်ꩻကျာꩻသေꩻခါꩻအောဝ်ႏသွူ။ သာႏသနာႏအရွီးအခိုႏ မဥ်ႏအောဝ်ႏမꩻ အဗွေႏနမ်းအတွက်လဲ့သင်၊ အမျာꩻတာႏလဲ့သင် ပစ္စုပ္ပန်ႏသံႏသရာႏ နီဗာႏဘဝ သုခအကျိုꩻ ပွာꩻတိုꩻလွဥ်ဗာႏသွူ၊ ဟောဝ်မျတ်မွေးဒါႏ အကျိုꩻတရာꩻမျတ်ဖုံႏယိုလဲ့ လꩻလွဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အရွီးအခိုႏ မဥ်ႏတအောဝ်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ အဗွေႏနမ်းလဲ့သင်၊ အမျာႏတာႏလဲ့သင် ပကတူပနိဿယ အာသေဝန သဘော်ꩻတရာꩻအလꩻ ပစ္စုပ္ပန်ႏသံႏသရာႏ နီဗာႏဘဝ ဒုက္ခအကျိုꩻညမ်း တိုꩻပွါꩻထဲင်းသမ်းမပ်မပ်သွူ။ နီသွဥ်းသီး ပအိုဝ်ႏရပ်ရာႏ ဒေႏသတွိုင်ꩻယိုခါ ကအောဝ်ႏထူႏခံႏစာꩻဗာႏဒါႏ ထာꩻချမ်ꩻသာႏ အကျိုꩻတရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ကွပ်စွဥ်ႏကလဲန်းခိုႏချာ မဟာမစာႏ အခိန်ႏခါႏကာႏလအတွင်ꩻ "သာႏသနာႏအခံႏခေႏ ကျောင်ꩻတောꩻထန်ႏ"အရွီးအခိုႏဖုံႏယို အဝ်ႏငါႏ၊ ဟဝ်ယံငါႏနဝ်ꩻမꩻ ယိုခါယံတွင်ꩻ စံႏစာꩻလင်ꩻဗာႏအကျိုꩻဟဝ်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ယိုခါခိန်ႏခါႏ နီသွဥ်းသီး သာႏသနာႏ အခေႏခံႏ အရွီးအခိုႏကျောင်ꩻတောꩻဖုံႏ အခေႏနေႏနောဝ်ꩻ ဗွေႏရဟန်ꩻသံႏဃာႏ တကာႏလိုꩻလမ်းဖုံႏ အောဝ်ႏသေထွꩻဒျာႏအတွိုင်ꩻ အခေႏခံႏအရွီးအခိုႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ထဲ့ဖွိုႏထိုꩻလဲန်း၊ ယထွောင်းထွောင်း ဆရာႏတကာႏ လဲင်ꩻတသေနာႏဒွုမ်တဲင် ထဲ့ဖွိုႏမွေးစွဥ်ႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ အကိုရေꩻကထွာဒါႏ ရဟန်ꩻသံႏဃာႏ တကာႏမူႏခိုသီး ယိန်းသေသွူ။ လွေꩻသဲင်ꩻ အုံအောဝ်ႏ အံႏအွꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ-စတဲင် ကျင်ꩻဝတ်ဖုံႏယိုလဲ့သင်၊ ပရိတ်၊ သိင်္ဂါလောဝါဒ၊ လောကနီတိ၊ ရတနာႏသွံပါꩻ ဂွုဏ်ႏတောႏသဘော်ꩻတရာꩻ စတဲင်အခေႏခံႏ လိတ်ဖုံႏယိုလဲ့ ကဲန်းအာအာ သွဥ်သင်ဆွုံꩻမꩻဖေႏမုꩻ၊ သွဥ်ထူႏမုꩻ တအောဝ်ႏတဝ်းဒွုမ်သွူ၊ နီပအိုဝ်ႏသာႏသနာႏ အခေႏခံႏ အရွီးအခိုႏဖုံႏ အောဝ်ႏယွမ်ꩻသဲင်ꩻ၊ ကုဲင်ပြင်ꩻသဲင်ꩻလွဥ်စွဥ်ႏ တနီꩻတစိꩻစိꩻသွူ။ ဗွေႏသာႏမဏေႏသီးဖုံႏလဲ့ သာႏသနာႏအခေႏခံႏ ကျောင်ꩻတောꩻကို တသွဥ်ထူႏ နာႏခံႏဗာႏတောဝ်းတဲင် ကထင်ႏလွဥ်အုံ လိတ်သွဥ်တွိုက်နောဝ်ꩻ ဝတ္တရာꩻတွမ်ႏ ကျောင်ꩻတွိုက်စီꩻကန်ꩻယို လွောက်ꩻမာႏအုံအဝ်ႏနွောင်ꩻတဝ်း၊ လိတ်အခေႏခံႏ အဲန်ထောဝ်းတဲင် ကအီႏသွဥ်ထူႏ လိတ်ကျမ်ꩻဂန်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻ မော့ꩻအယပ်ꩻအခုဲင်ႏတဲင် သွဥ်ထူႏနွောင်ꩻတောဝ်း၊ သဲင်ꩻတရတ်ထိုꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ ကဲန်းအာအာ၊ ကအုံနွောင်ꩻသားတဲ့ ကွပ်လိတ်အခေႏခံႏ တအောဝ်ႏသေꩻခါꩻတောဝ်းတဲင် နန်ꩻသေနန်ꩻဒါႏ၊ ယွိုင်းယာႏခံည အောင်ႏလꩻဒါႏတဝ်းထာꩻ၊ သာႏသနာႏတဖူꩻ တတွိုႏသွတ်ꩻနွောင်ꩻတောဝ်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏ ကျောင်ꩻတောꩻ သာႏသနာႏ၊ လိတ်သွဥ်တွိုက်ကျောင်ꩻဝေင်ꩻ သာႏသနာႏ၊ နီဖဲ့ꩻနီခေါဝ် ယွမ်ꩻယွင်ꩻဆွတ်ချာ ထင်ႏတိုꩻငါနွောင်ꩻတောဝ်းတဲင် နီဖဲ့ꩻနီခေါဝ် အကျိုꩻဆွုတ်ယွုတ်ထိုꩻအီနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ အနာႏဂတ်ဆꩻငါတာႏ နီပအိုဝ်ႏသာႏသနာႏ ယံဖေႏကလေတောင်ႏထဲင်းထဲင်း၊ ယံဖေႏကစဲင်းကီကီ၊ ယံဖေႏကလီစွစ်ꩻစွစ်ꩻနောဝ်ꩻ 'သာႏသနာႏအခေႏခံႏ ကျောင်ꩻတောꩻထန်ႏ'ထွုံꩻစံႏစနစ် ယံဖေႏကထွာနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏသာႏသနာႏ တိုꩻတက်ထင်ႏထို တဥ်ႏခွေါင်ရေꩻအတာႏ လွောင်ႏလွောင်ႏဗူႏဗူႏ၊ တွိုင်ႏတွိုင်ႏပင်ႏပင်ႏ ယံကလွူးထန်ႏဖေႏဗာႏ သာႏမဏေႏ သွဥ်လိတ်သားတဲင် အဝ်ႏလိုႏအွဥ်ႏထွော့ဖေႏငါႏ "ပအိုဝ်ႏသာႏသနာႏ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုတသွောင်း တဥ်ႏခွေါင်ရေꩻ စီꩻကန်ꩻဥပဒေႏ"ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ယိုခါ အခေႏနေႏအလꩻ မဥ်ႏအွဥ်ႏထွော့ စီꩻကန်ꩻဥပဒေႏနောဝ်ꩻမꩻ ကျောင်ꩻတောꩻသာႏသာႏတဲ့ တဥ်ႏခွေါင်လွဥ်၊ လိတ်သွဥ်တွိုက်ကျောင်ꩻဝေင်ꩻဖုံႏလဲ့ ယိန်းတိုꩻတက်ထင်ႏထိုလွဥ်သွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏသာႏသနာႏ ယံဖေႏနေး ကထင်ႏထိုတိုꩻတက် တသွောင်းလွဥ်ထဲင်းတဲင် "သာႏသနာႏအခေႏခံႏ ကျောင်ꩻတောꩻထန်ႏ"ယို အောဝ်ႏလိုႏအွဥ်ႏထွော့ဖေႏငါႏ စီꩻကန်ꩻအကျောင်ꩻ နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏအာအာ စေႏတနာႏဗွာဗွာတဲင် တမာအွဥ်ႏဟွိုန်လွေꩻဗာႏနုဲင်းယိုသွူ။ (၂) ပအိုဝ်ႏသာႏသနာႏရေꩻအွဥ်ငါဌာႏန အရေꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း အလွောင်ႏအဗူႏအစွိုꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻထွာအောင်ႏမျင်ႏနွောင်ꩻမုꩻ အကျောင်ꩻတရာꩻ အဓိပကပဓာနတန်သွူ၊ အလွောင်ႏအဗူႏအစွိုꩻအောဝ်ႏမꩻ အရေꩻကိစ္စအမျိုꩻမျိုꩻ၊ အခုဲင်ႏအခွေါ့ ပျဿနာႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို တာႏဝွန်ႏထူႏဖြေႏသျင်ꩻ၊ ဖြေ့ꩻလီဖေႏနွောင်ꩻတဲင် အောင်ႏမျင်ႏမုꩻ အကျိုꩻတရာꩻအမျိုꩻမျိုꩻ လꩻနွောင်ꩻဗာႏသွူ။ နီပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း တိုꩻတက်တသွောင်းတဥ်ႏခွေါင်အီအကျောင်ꩻတရာꩻနောဝ်ꩻ "သာႏသနာႏတိုꩻတက်တသွောင်းတဥ်ႏခွေါင်မုꩻ"ယို ထွာအဓိကပဓာနသွူ၊ ပအိုဝ်ႏဒေႏသ သာႏသနာႏရေꩻ မဥ်ႏတိုꩻတက်တထာလဲ့ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုနုဲင်းနုဲင်း တထာသွူ၊ မဥ်ႏတိုꩻတက်တသောင်ꩻလဲ့ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ တိုꩻတက်နုဲင်းနုဲင်း တသောင်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ အရပ်ဒေႏသမုဲင်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း မဥ်ႏအုံကွူႏသာႏသနာႏအဟေ့ꩻ၊ မဥ်ႏနေးထူႏနာႏခံႏလွဥ်ꩻ ဘုရာꩻသာႏသနာႏ အဆွုံꩻအမꩻနောဝ်ꩻ အရပ်တွိုင်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻ တွိုႏလွေꩻဗာႏ ထာꩻသာႏယာႏ၊ ထာꩻလေရောင်ႏနောဝ်ꩻသွူ၊ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻ ကတိုꩻတက်ထင်ႏထိုအီ အကျောင်ꩻတရာꩻ တပါꩻအနေႏ သာႏသနာႏရေꩻယို ယံဖေႏကတိုꩻတက်၊ တဥ်ႏခွေါင်လွဥ်နောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ သာႏသနာႏရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ အလွောင်ႏအဗူႏ ကထွာဒါႏ "ပအိုဝ်ႏသာႏသနာႏရေꩻ အွဥ်ငါဌာႏန"အလွောင်ႏအဗူႏယို အောဝ်ႏလိုႏလွောင်ႏဗူႏ၊ တယ်ႏထောင်ႏအွဥ်ႏထော့သေꩻခါꩻငါႏအကျောင်ꩻ ဒေါ့ꩻလောဝ်းအွဥ်ႏဟွိုန်လွေꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ (၃)စီႏခြပ်တဲမ်းခြဲစ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻ လင်္ကာႏကဗျာ ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻ လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻ လိတ်လုဲင်ꩻ၊ ငေါဝ်းငွါ၊ အကွဥ်အကꩻ၊ အဒုံႏအအူ-စတဲင်ယေန်ႏငဲမုꩻရေꩻရာႏ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုတဥ်ႏခွေါင် ထင်ႏသျာꩻဗာႏအကျောင်ꩻခရာႏနောဝ်ꩻ တဲမ်းခြဲစ်ꩻစီႏခြပ် လိတ်လင်္ကာႏကဗျာ ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ (စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ)နောဝ်ꩻ ထွာအဓိကအထျꩻအထောင်ꩻသွူ။ တဲမ်းခြဲစ်ꩻစီႏခြပ် လိတ်လင်္ကာႏကဗျာ ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ (စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ)ကိုနောဝ်ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻစွိုးခွိုꩻလိတ်လုဲင်ꩻ၊ အဒုံႏအအူ၊ အကွဥ်အကꩻ-စတဲင် အနုပညာႏ ယေန်ႏငဲးမုꩻအကျောင်ꩻခရာႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို စီႏခြပ်တဲမ်းခြဲစ်ꩻဗာႏတဲင် ကောစီႏခြပ်တဲမ်းခြဲစ်ꩻသားလဲ့သင်၊ ကောဟော်ꩻဖတ်ထွားသားလဲ့သင် ဉာဏ်ႏပညာႏ ဗဟုသုတ အလွေꩻအသဲင်ꩻယို ဟော်ꩻဖတ်မတ်ဗာႏတဲင် ထာꩻသေတရာꩻ လꩻပိုႏ တသွောင်းထိုအာတန်သွူ။ စွိုးခွိုꩻသꩻဓာတ်၊ စွိုးခွိုꩻသွီႏထီဖုံႏတဲ့ အရောင်ႏတင်ႏ တဆဲစ်ꩻလွဥ်ဗာႏသွူ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ဒုံတွိုင်ꩻအွိုင်ႏတွိုင်ꩻအနေႏလဲ့သင်၊ တစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအနေႏလဲ့သင် စီႏခြပ်တဲမ်းခြဲစ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻ လင်္ကာႏကဗျာ ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ (စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ)ယို အောဝ်ႏလိုႏအွဥ်ႏထွော့ တယ်ႏထောင်ႏဖေႏငါႏအကျောင်ꩻ ဒင်ႏပျꩻနယ်ဗာႏသွူ။ (၄)လိုꩻယွဲစွိုꩻ ဒေါ့ꩻခေးလို့ဝင်ꩻငေါဝ်း၊ ရွစ်ကဗျာ စွီႏငေါဝ်းထီ၊ အွိုႏငေါဝ်းတဲက် ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ လိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ လိုꩻအဆင်ႏရန်းပေါင်ꩻစွုမ်ႏ လိုꩻအာပရိသတ် တွူႏတရန်ရုဲင်းဟန်မုꩻ၊ အစွန်ꩻသတ္တိထင်သန်မုꩻ ယံဖေႏကပေါႏထန်ႏလွဥ်နောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻခေးလို့ဝင်ꩻငေါဝ်း၊ ရွစ်ကဗျာ စွီႏငေါဝ်းထီ၊ အွိုႏငေါဝ်းတဲက် ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ (စကားရည်လုပွဲ၊ စကားစစ်ထိုးပွဲ၊ ကဗျာရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲ)ယို ထွာအရွီးအခိုႏ အခေႏခံႏ မူလပဓာနအကျောင်ꩻတရာꩻနေနေသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ ဒေါ့ꩻခေးလို့ဝင်ꩻငေါဝ်း၊ ရွစ်ကဗျာ စွီႏငေါဝ်းထီ၊ အွိုႏငေါဝ်းတဲက် ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻတဲင် လိုꩻမျိုꩻစွိုးခွိုꩻဆဲင်ႏရာꩻ၊ ပညာႏရေꩻ လိတ်လုဲင်ꩻရေꩻ ယေန်ႏငဲရေꩻကစဒါႏ အရေꩻအမျိုꩻမျိုꩻ တိုꩻတက်တသွဗာင်းထိုလွဥ်မုꩻ၊ ပညာႏဗဟုသုတ အဟွိုန်အထီႏကွုမ်ႏလွုမ်ႏမုꩻ စတဲင်အကျိုꩻတရာꩻအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယိုလဲ့ လꩻနွောင်ꩻဗာႏသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ဒုံတွိုင်ꩻ ရပ်တွိုင်ꩻ အွိုင်ႏတွိုင်ꩻအနေႏလဲ့သင်၊ တစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအနေႏလဲ့သင် "ဒေါ့ꩻခေးလို့ဝင်ꩻငေါဝ်း၊ ရွစ်ကဗျာ၊ အွိုႏငေါဝ်းတဲက်၊ စွီႏငေါဝ်းထီ ခေးပြဲင်ႏပွယ်ꩻ"ယိုအောဝ်ႏလိုႏအွဥ်ႏထွော့ တယ်ႏထောင်ႏလွေꩻဖေႏငါႏအကျောင်ꩻ ဒင်ႏပျꩻနယ်ထင်ႏဗာႏ အကျံႏဉာဏ်ႏနုဲင်းယိုသွူ။ (၅)ပအိုဝ်ႏအရောင်ႏ သတင်ꩻစောင်ႏ နုဲင်ႏငံႏမုဲင်ꩻ၊ ဘာႏသာႏမုဲင်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း နုဲင်ႏငံႏတွိုင်ꩻ လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻ ဘာႏသာႏတွိုင်ꩻဆဲင်ႏရာꩻ ဘာႏသာႏရေꩻ၊ သာႏသနာႏရေꩻ၊ ပညာႏရေꩻ၊ ယေန်ႏငဲရေꩻ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ၊ အုံအဝ်ႏရေꩻကစဒါႏ အရေꩻအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏဘို ယံဖေႏကတိုꩻတက်၊ ကထင်ႏထို၊ ကတဥ်ႏခွေါင်အီအတာႏနောဝ်ꩻ အခန်ꩻကဏ္ဍဆဲင်ႏရာꩻ သတင်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို အွဥ်ႏနယ်ဖေႏဒါႏ ခမ်းသားဖုံႏထာꩻသေ၊ စေနယ်ဖေႏဒါႏ လိုꩻအမျာꩻ အဟွိုန်အထီႏ ဗဟုသုတတဲင် "ပအိုဝ်ႏအရောင်ႏ သတင်ꩻစောင်ႏ"ယိုလဲ့ ထွာစွိုးခွိုꩻ မဲ့နားဗွောင်အီနောဝ်ꩻမꩻ တပတ်တလဲင်ႏလဲ့သင်၊ တလာတလဲင်ႏလဲ့သင် အောဝ်ႏလိုႏခွုမ်မာꩻဖြေ့ꩻလီလွေꩻဖေႏငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ (၆)ခေတ်သာ ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်း ထွုံꩻယေန်ႏငဲ ခေတ်ယိုခါနောဝ်ꩻ ခေတ်တသာ ခေတ်တရေꩻတဲင် လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻလဲ့ ယံဖေႏကထွꩻခေတ်၊ ယံကတသွိုန်ဝင်ꩻနောဝ်ꩻ မဲ့အာႏရွုံႏကကျွိုက်ဒါႏ တသာရာꩻ၊ တရေꩻရာꩻ၊ ယံရာ ဟောဝ်ရာꩻယို ဟွိုန်ဟောဝ်နစ်သက် ဖြေꩻထူႏလက္ခံႏ သွုံꩻဆောင်ႏလို့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻသွူ၊ ကေဖႏအာႏအီဒါႏ မဲ့အာႏရွုံႏ လိုꩻအသွုံꩻအဆောင်ႏဖုံႏလဲ့ ယံဖေႏကလွိုင်ႏထဲင်းအလီꩻ အောဝ်ႏတယ်ႏထွင်ႏထဲင်းဖျင်ဖျင်၊ ဖေႏကယံလဲန်းအယ ဖန်ဆင်ꩻထဲင်းမပ်မပ်သွူ။ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ အကွဥ်အကꩻ ခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်းယိုလဲ့ ယံဖေႏကတဲးဝါး၊ ယံဖေႏကတဥ်ႏခွေါင်နွောင်ꩻအီအတွက် အင်းရွယ်ႏချက် အောဝ်ႏ(၆)မျိုꩻနုဲင်းဆꩻလယိုသွူ။ ၁။ ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ကားကအောဝ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻတွိုင်ꩻ ယံကွဥ်ကꩻနွဗာင်ꩻလွ ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်း ပငါပရာꩻ။ ၂။ ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ကားကအောဝ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻတွိုင်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ၊ တရပ်တွမ်ႏတရပ် လွောင်ႏဗူႏမုꩻ ယံကတဥ်ႏခွေါင်လွဥ်။ ၃။ ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ ကားကအောဝ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻတွိုင်ꩻ ဇာႏတိသွီႏ' သꩻရက်ခွိုꩻ'စွိုးခွိုꩻသꩻဓာတ် ယံကအောဝ်ႏလွဥ်။ ၄။ ရာႏသီႏဥတုအလွောက်ꩻ၊ ဒေႏသအလွောက်ꩻ ယံကကွဥ်ကꩻနွောင်ꩻ (ဥတုမဥ်ႏခွꩻ ခွမ်ꩻလာꩻအဒွုန်စား၊ ရာႏသီႏမဥ်ႏလျား ခွမ်ꩻလာꩻအဗွိုမျိုꩻ) သွုံꩻဖေႏကလꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် ယံကအွဥ်ႏထွော့ဗာႏ။ ၅။ ဥတုရာႏသီႏတွမ်ႏ ဒေႏသအလွောက်ꩻ ခေတ်တသာပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်းယို ကျမ္မာႏရေꩻ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻတဲ့ ယံကလွောက်ꩻဖက်ညီႏညွတ်ဗာႏ။ ၆။ လိုꩻခြွေလိုꩻကေန်ꩻ တရွေꩻတောဝ်း၊ လိုꩻပေႏလိုꩻတန်တရွေꩻတောဝ်း၊ အမူႏအခိုတရွေꩻတောဝ်း လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ယံဟွိုန်ဟောဝ်နစ်သက်လွတဲင် ယံကဖြေꩻထူႏ ကွဥ်ကꩻနွောင်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ အချက်ဖုံႏယို(၆)ချက်သွူ။ ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻ အင်္ဂါႏ(၆)ပါꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ- ၁။ အကွဥ်အကꩻ (၂)မျိုꩻလွုမ်း ဖြေင်းကီဖြေင်းလလို့လို့ဗာႏ။ ၂။ ဖွီပအဲန်ႏချောမဲန်ႏမဲန်ႏဗာႏ။ ၃။ အငိုꩻမဲန်ႏဗာႏ။ ၄။ ရာႏသီႏဥတု ကာႏလဒေႏသတွိုင်ꩻ၊ ခေတ်တွိုင်ꩻ သေန်ႏလျောႏလွောက်ꩻဖက်ဗာႏ။ ၅။ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ ကျမ္မာႏရေꩻ ညီႏညွတ်မုꩻ ယံအောဝ်ႏဗာႏ။ ၆။ ပအိုဝ်ႏမူႏခိုစွုမ်ႏဖြာꩻတွိုင်ꩻ ဟွိုန်ဟောဝ်ကျွိုက်နစ်သက်မု၊ မဲန်ကွဥ်ကꩻမု ယံအောဝ်ႏဗာႏ အချက်နုဲင်းယိုဖုံႏသွူ။ တောင်ꩻသေꩻ- ခေတ်တသာ ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်း မဥ်ႏထွင်ႏမာꩻဖေႏ၊ မဥ်ႏအွဥ်ႏထွော့ ခွင်ꩻပျုဖေႏတနီꩻခါနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻမူႏခိုစွုမ်ႏဖြာꩻတွိုင်ꩻ ဟွိုန်ကျွိုက်နစ်သက် ဟောဝ်ငါႏတဲင်- ၁။ ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်း "ရွှေနား"လဲ့ ကွဥ်ကꩻနွောင်ꩻဒျာႏ။ ၂။ ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်း "ငွေနား"လဲ့ ကွဥ်ကꩻနွောင်ꩻဒျာႏ။ ၃။ ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်း "ခေတ်တသာ"လဲ့ ကွဥ်ကꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ စွိုးခွိုꩻယိုꩻယာႏ ခေတ်တသာ ခွမ်ꩻလာꩻဖြေင်းအတွက် နေးတွမ်ႏသꩻရက်ခွိုꩻတဲင် ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏ ဒင်ႏပျꩻနယ်ဗာႏနုဲင်းယိုသွူ။ (၇)ပအိုဝ်ႏဗွီဒီယိုတွမ်ႏ ငေါဝ်းသချင်ꩻအစွိုꩻ ခေတ်တသာ ပအိုဝ်ႏပေႏလိုꩻယွဲးစွိုꩻဖုံႏ ယိုခါနောဝ်ꩻ ရပ်တွိုင်ꩻ ဒုံတွိုင်ꩻ ခေတ်တသာ ပအိုဝ်ႏငေါဝ်းသချင်ꩻယို အောဝ်ႏရွစ်ပစိုႏသချင်ꩻရောင် ပငါပရာꩻ၊ ယဟန်ႏသားတဲ့ အွဥ်ႏထန်ႏနေး ငေါဝ်းသချင်ꩻစီးရီး တိတ်ခွေႏဖုံႏ၊ ကအွဥ်ႏထန်ႏနုဲင်းယိုလဲ့ အနီꩻအရင်ꩻ လို့ဆေ့ꩻတောဝ်းနေနေ၊ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ လို့တောဝ်းလာꩻလာꩻ လစ်ꩻသောင်ႏမာꩻကီလွဥ်းလွဥ်း၊ ကခံႏလို့နုဲင်းယို ရွဥ်လွိုတဲ့ တမွေးတောဝ်း၊ ထိုမ်ႏယပ်ꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏခုဲင်ႏ ခံႏအုံမလုဲင်ႏ အလင်တဲင် ထေရွဥ်မာꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ အနုပညာႏသꩻဓာတ်ယို တလာသန်ထိုငါႏနဝ်ꩻမꩻ လဲင်ꩻခံႏလို့အနီꩻအရင်ꩻ၊ ကထွိုင်ႏထွာလွဥ်သွူ တိတ်ခွေႏတဲင် ခွေအံႏပွေႏ နာꩻအံႏသျပ်၊ ယဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ကပ်ငိုꩻငါတဲ့ တလꩻလိုမ်းချာတောဝ်း၊ ယဟန်ႏသားနောဝ်ꩻ အရင်ꩻပျတ်ထိုꩻတဲင် ပွိုင်ႏပွိုင်ႏ တွိုႏစွဥ်ႏထာꩻအွဥ်ႏထွူထံ နုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ တယံတဝ်းငါႏတစိꩻစိꩻ၊ စွိုးခွိုꩻအနုပညာႏသꩻဓာတ် ထဲ့သွုမ်ꩻထိုꩻအာငါႏသွူ။ ယဟန်ႏသားနဝ်ꩻ သမ်းရိုꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲရေꩻ၊ တွိုႏတိက်ခွေႏလောင်း တဲမ်းလိတ်ပအိုဝ်ႏငါတဲ့ သမ်းတမဲန်ႏလို့တဝ်း၊ ယဟန်ႏသားတဲ့ ဒုံယိုနယ်ႏယိုဝေင်ꩻယို ယေန်ႏငဲရေꩻအစွိုꩻ အီႏထွိုင်ႏကျူႏနယ်၊ သချင်ꩻဖေႏငေါဝ်းကေႏညာႏ တဲးတဲးဝါးဝါး ခါးလားကထွိုင်ႏ သမ်းသွင်ꩻသော့ꩻဗာႏက တသီႏသꩻရုဲင်း အွꩻမွန်ႏထင်ႏဒေါဝ်၊ နုဲင်းယိုတဲ့ ပအိုဝ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻ တထွာတဝ်း၊ လိုꩻမျိုꩻလင် ခမ်းတန်ထီတန်သား မဥ်ႏထီႏတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ႏထန်ႏဖွီငါႏ၊ အရသာႏအဲန်ထောဝ်းနေနေသွူ။ ယံကထွာဗာႏမွိုန်းနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏမာꩻဖေႏနေး ပအိုဝ်ႏအနုပညာႏသားအစွိုꩻ အွဥ်ႏထွော့ဖေႏနေးတဖွောင်ꩻစီꩻကန်ꩻချက်၊ ဝင်ꩻအံႏပွေႏအံႏသျပ် ဖေႏကလꩻမွိုန်းတဲင် အောဝ်ႏလိုႏအွဥ်ႏနေး ထွတ်ထေခွင်ꩻ အမုဲင်ဖုံႏတဲင် အောဝ်ႏလိုႏလွောင်ႏဗူႏဖေႏငါႏ "ပအိုဝ်ႏအနုပညာႏ တွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻ"သွူ။ အနုပညာႏသား မန်ႏသမျ အုံကွူႏအစွိုꩻဟေ့ꩻ၊ ခံႏထူႏအစွိုꩻသားတဖွေါင်ꩻစီꩻကန်ꩻချက်တဲင် မဥ်ႏမာꩻလွေꩻထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ အပဲစ်ကင်ꩻ အမင်ꩻလွစ်၊ ကလို့ဗာႏအရင်ꩻတဲ့ အကျိုꩻအမျတ်ထွာ၊ စွိုးခွိုꩻအနုပညာႏအာႏတဲ့ တလာပိုႏ၊ လိုꩻမျိုꩻလင် မဥ်ႏထီႏတဲ့တဲဝါး၊ နုဲင်ႏငံႏချာꩻသား မဥ်ႏလွဥ်လေ့လာတဲ့ အံႏဖြာႏ၊ အရသာႏလိုမ်းတဲင် လိုꩻမျိုꩻဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏတဲ့ အောဝ်ႏအီသွူ။ အနုပညာႏသားယို ခမ်းထီယံခွꩻညိမ်ꩻသာႏယာႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻချမ်ꩻသာႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ခမ်းထီ ယံကတစက်ꩻတစုဲင် ဖေႏကလီပြုဲင်ထိုꩻမားတဲ့နောဝ်ꩻ မူလဘူတအထျꩻ အောဝ်ႏဝွေꩻသီးစူကိုသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ခမ်းထီယံခွꩻညိမ်ꩻသာႏယာႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻချမ်ꩻသာႏ စွိုးခွိုꩻအနုပညာႏ ယံဖေႏကတိုꩻတက် သꩻဓာတ်ယံကထိုလွဥ်၊ ယေန်ႏငဲးရေꩻ ယံကထွာနောဝ်ꩻ မွဥ်းဖျင်ပင်ႏထိုဖေႏအာႏ ထိန်ꩻသိမ်ꩻဒါႏဒါႏဗာႏတွမ်ႏ တဖွေါင်ꩻစီꩻကန်ꩻနောဝ်ꩻ ထွာအီနွောင်ꩻလꩻ ခမ်းထီအာႏရဲင်ꩻ တဖဲ့ꩻတခေါဝ်သွူ။ လိုꩻကတွယ်ႏဒျာႏ "ဗွီဒီယို"ဇာတ်ကာꩻတဲ့ နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ အောဝ်ႏဗော့ꩻအကျွိုက်အရက်ခန်ꩻလွုမ်ꩻ၊ အတယွို့ရိုꩻရိုꩻလွုမ်ꩻတဲ့ အကျိုꩻတပေါႏအောဝ်ႏတောဝ်း၊ အထီဖေႏနေးကထွူႏ၊ အရသာႏဖေႏနေးကလွုမ်းတဲင် လိုꩻကကောထွားသား ပေႏတန်ဖြားဆားစွုမ်ႏဖြာꩻ ထာꩻသေတရာꩻ ယံကပေါႏအီ၊ စွိုးခွိုꩻသꩻဓာတ် ကပေါႏတလာအီဒါႏ၊ ထာꩻသေတရာꩻ ဗဟုသုတ ကတိုꩻပွါꩻနွောင်ꩻအီဒါႏ၊ သတိသံႏဝွေႏဂတရာꩻ ကလꩻအီဒါႏ ဇာတ်ကာꩻမျိုꩻစားယို အောဝ်ႏလိုႏတွယ်ႏယဲက်ဒျာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ၊ ဇာတ်ကာꩻ စွိုးခွိုꩻဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏ ကထဲ့ဖွိုႏအီဒါႏ အောဝ်ႏလိုႏခြွိုင်တဲတဲဝါးဝါးထွူမꩻ အောဝ်ႏလိုႏယဲက်သွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ "ဗွီဒီယို"တမျိုꩻယိုလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏအောဝ်ႏနေး အစွိုꩻအဗူႏ၊ အစွိုꩻအဗူႏမဥ်ႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ အမာႏဆေ့ꩻ၊ အပဲစ်ကင်ꩻ၊ အခန်ꩻယို သော့ꩻသင်ꩻ တသင်ꩻတောဝ်း၊ ငေါဝ်းအမျိုꩻယို အောဝ်ႏလိုႏပါနဲ့ ပါတောဝ်းနဲ့၊ အကွဥ်အကꩻ အအုံအအောဝ်ႏပွုံႏဖုံႏ အောဝ်ႏလိုႏပါထွိုက် ပါသင်ꩻနေဟောင်း-စတဲင် တဖွောင်ꩻစီꩻကန်ꩻချက်အတွိုင်ꩻ မဥ်ႏမာꩻနောဝ်ꩻ အဆင်ႏအရန်းတဲ့ထွꩻ၊ ကထွားဖေႏအာႏဆွုမ်ႏသားတဲ့ ဗဟုသုတ လꩻသော့ꩻအာတန်တဲင် ရော့ꩻနီခေါဝ်ဟောဝ်နီဖဲ့ꩻစွဥ်ႏသွူ။ ကမ္ဘာႏလောင်းကီ ကတိုꩻတက်ထွူလဲန်းဒါႏ နုဲင်ႏငံႏဖုံႏနောဝ်ꩻ မာꩻစွဥ်ႏထာꩻမာꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻလဲ့ အွဥ်ႏနေးအစွိုꩻအဗူႏလွဥ်းလွဥ်းတဲင် ဝွေꩻသီးကဆောင်ႏရွက်ခွုမ်မာꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻ သွံပွန်းနီပွန်းလွိုနောဝ်ꩻ စံႏထွꩻတသွိုန်တွိုႏလꩻနွောင်ꩻ အောင်ႏမျင်ႏမုꩻ အရာႏအကောဝ်ႏဖုံႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ သုတေသီသား အောဝ်ႏသေထီႏထွꩻဒျာႏလို့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏသွူ။ ပွိုးနောဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏအနုပညာႏသားဖုံႏလဲ့ မဥ်ႏအွဥ်ႏဖေႏနေး အလွောင်ႏအဗူႏ အစွိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ကကောဝါႏသနာႏသားတဲ့ အကျိုꩻထွာ၊ ကဖေႏအာႏဆွုမ်ႏသား ဖူးဝေးမွိုးဖါ လိုꩻယွဲအာဖုံႏလဲ့ ထာꩻသေတရာꩻ ဗဟုသုတတွမ်ႏ စွိုးခွိုꩻသꩻဓာတ်ပွါꩻတိုꩻ၊ နီပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻလဲ့ ဂွုဏ်ႏသိက္ခာႏအဝ်ႏ၊ ရော့ꩻလို့စွဥ်ႏအစားစား၊ တဲးဝါးလို့စွဥ်ႏအဒေါဝ်ႏဒေါဝ်ႏ၊ အကျိုꩻအောဝ်ႏအီငါႏတဲင် စိက္ကူꩻဝွေႏဖန်ႏ ဒင်ႏပျꩻထင်ႏနယ်ဗာႏ စွိုးခွိုꩻသီးနုဲင်းယိုသွူ။[1][2]

အာႏကွိုꩻ

  1. ခွန်၀ိဒူ-မျင်ꩻမိုရ်ႏဟေ့ꩻ
  2. ဒဲဥ်သီႏလက်ဆောင်ႏ အမုဲင်-၁၆