Wp/blk/လိန်ႏမာႏယိန်ႏကေႏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > လိန်ႏမာႏယိန်ႏကေႏ

(၄)လိန်ႏမာႏယေန်ႏကေႏ-သွဥ်လိုꩻပေႏ နေင်ႏ ၁၃၇၄-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်ကံ-----( ) နီꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ -------၊ ကျောင်ꩻ-------- ကို ကမာꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏ ထောင်ထွားရေꩻ ပွယ်ꩻဟော်ꩻတရာꩻ အခန်ꩻအနာꩻယို ကကျွꩻလွဥ်ဒါႏ ဗွေႏသံႏဃာႏတွမ်ႏ တကာႏမူႏခိုသီး ကားကအဝ်ႏ ခြွိုင်ႏသန်ꩻချမ်ꩻသာႏ/ ခွꩻသꩻသာႏယာႏလွသွော့အကျောင်ꩻ ဆုတောင်ꩻရီးရီးထွူခါ အီႏဟော်ꩻငါလွေꩻဖေႏ "လိန်ႏမာႏယေန်ႏကေႏ-သွဥ်လိုꩻပေႏ"တရာꩻယိုသွူ။ တကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏဟွေး- ခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ စက်ခေတ်၊ ထိုမ်းကာꩻ၊ ထိုမ်းရထာꩻ၊ ထိုမ်းသင်္ဘောꩻကျောင်း တဆင်ႏလွုမ်ꩻတိုး၊ တစိုးလွုမ်ꩻစွစ်ꩻတဲင် ကမ္ဘာႏတန်ကလုဲင်းတဲ့ နုဲင်းကွို့ꩻဒုံတဒုံလွုမ်ꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ယိုခါ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻ"ကမ္ဘာ့ရွာ-ဒုံကမ္ဘာႏ"နုဲင်းနဝ်ꩻ။ တခမ်းတွမ်ႏတခမ်း၊ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻတွမ်ႏတမျိုꩻ အကွဥ်အကꩻ-စတဲင် ယေန်ႏကေႏမုꩻနဝ်ꩻ ဗိုန်တဝ်းလို့ဝင်ꩻတဲင် နီဗုဒ္ဓဘာႏသာႏနဝ်ꩻ ဟိရီ-ထာꩻဝင်ꩻသꩻ၊ ဩတပ္ပ-ထာꩻငမ်း၊ ထိန်ꩻကမ်းလောက၊ လောကပါလ-တရာꩻနီယိုနီပါꩻ ခွုမ်ခါꩻသေႏသေႏမꩻ ယေန်ႏကေႏလꩻနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻပေႏခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ ထွားအာနုဲင်ႏငန်ႏလင်ဇာတ်ကာꩻ၊ ထွားအာပါꩻဘော်လုံးသား၊ အခိုတဲ့ ထွားနုဲင်းပါꩻကတူႏ၊ အမူႏတဲ့ ထွားနုဲင်းပါꩻခွမ်ꩻလာꩻ၊ အခိုကလူꩻနဝ်ꩻ တသီႏသူႏ၊ အမူႏကလူꩻနဝ်ꩻ အွဥ်ႏတဖြွူ၊ ကွဥ်လဲဥ်းသွူ ကွဥ်ꩻရေ့ꩻ၊ ထွားတေ့ꩻတေ့ꩻသွော့လုဲင်း၊ ကွဥ်ရုဲင်း၊ ကꩻရုဲင်း၊ ပꩻရုဲင်းလဲဥ်းသွူ။ ကကွဥ်ကကꩻ၊ ကပꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မဥ်ႏထွားတွမ်ႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ တကာႏမူႏခိုသီးမဲ့တဲ့နဝ်ꩻ၊ မဥ်ႏထွားတွမ်ႏနီစွိုးခွိုꩻထုံꩻစံႏအနေႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ယေန်ႏကေႏတဝ်း ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီထုံꩻယေန်ႏကေႏဖေႏကတွမ်ႏထိုꩻမားမွုန်းနဝ်ꩻ မွိုးဖါဆရာႏ၊ သံႏဃာႏဗွေႏသီး စွုမ်ႏပီးစွုမ်ႏပါꩻ၊ စွုမ်ႏဖြီးစွုမ်ႏဖြာꩻ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏ ပငါꩻပရာꩻ၊ တာႏဝွန်ႏ အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင်- ၁။ လမ်းကိုနဝ်ꩻခါ - မွိုးဖါတာႏဝွန်ႏ ၂။ ကျောင်ꩻကိုအတာႏ - ဆရာႏတာႏဝွန်ႏ ၃။ ဒုံကိုကထီႏ - ကောႏမတီႏတာႏဝွန်ႏ ၄။ အွိုင်ႏကိုအတာႏ - သံႏဃာႏတာႏဝွန်ႏ - တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။ အမုဲင်(၁)အလꩻ"လမ်းကိုနဝ်ꩻခါ - မွိုးဖါတာႏဝွန်ႏ" ကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏနဝ်ꩻ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏဟာ အဝ်ႏအာ မွိုးဖါထျꩻ၊ အဒေါ့ꩻအဖြဝ်ႏတဲ့ အဝ်ႏအွိုးမွိုးဖါထျꩻဒါႏဒါႏလွဥ်၊ အမွိုးအလိန်ႏမာႏတဲ့ အဝ်ႏအွိုးမွိုးဖါထျꩻ စလွဥ်၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကထွာမွိုးဖါနဝ်ꩻ ပိုဖုံႏ ဖေႏနေးကလိန်ႏမာႏ၊ ဖေႏနေးကယေန်ႏကေႏနဝ်ꩻ မွိုးတဲ့ဒေါ့ꩻဖေႏဗာႏအာအာ၊ ဖါတဲ့သွဥ် ဗော့ꩻဗာႏခွိုꩻခွိုꩻ၊ ပိုဝတ္တရာꩻ အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ မွိုးဖါဝတ္တရာꩻ အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ခြုဲင်းဖေႏရော့ꩻရော့ꩻ၊ ဒေါ့ꩻဖေႏ ခွိုꩻခွိုꩻဗာႏ၊ အွဥ်ႏဝုဲင်ႏဗာႏဘုရာꩻ၊ အွဥ်ႏထင်ႏဗာႏကျောင်ꩻ၊ အွဥ်နာႏဗာႏတရာꩻ-စတဲင် မာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ။ အမုဲင်(၂)အလꩻ"ကျောင်ꩻကိုအတာႏ-ဆရာႏတာႏဝွန်ႏ" ကရိုꩻနဝ်ꩻ ကထွာဆရာႏသီးတဲ့ တပဲ့ꩻပေႏဖုံႏ ဖေႏကဒါႏပညာႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ဖေႏနေးကလိန်ႏမာႏ၊ ဖေႏနေးကယေန်ႏကေႏတဲ့ သွဥ်သင်ဆုံꩻမꩻဗာႏ၊ တပဲ့ꩻဝတ္တရာꩻ အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ဆရာႏဝတ္တရာꩻ အဝ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻနယ်အာအာ၊ သွဥ်ပါဖေႏဗာႏ လိန်ႏမာႏယေန်ႏကေႏခရာႏ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ညညတလဲင်ႏ ထွဥ်ႏဒေါ့ꩻပြဲင်ႏ၊ ထွဥ်ႏတဲမ်းပြဲင်ႏဗာႏလို့ဝင်ꩻ၊ ယံငါႏအကျောင်ꩻ အံႏဖြာႏဗာႏ၊ ရော့ꩻဖေႏဆုꩻတဲ့ ဖေႏဗာႏ-စတဲင်မာꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။ အမုဲင်(၃)အလꩻ"ဒုံကိုကထီႏ-ကောႏမတီႏတာႏဝွန်ႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏကျောင်ႏတွင်ꩻ လိုꩻပေႏ(အိမ်ကျောင်းသား)လယ်ႏလွင်ꩻဗာႏ၊ ခိုးကျောင်ꩻ၊ ထင်ႏတဝ်းကျောင်ꩻ၊ ထိုမ်ႏခꩻတေားဒျာႏဝါး၊ ထိုမ်းယားတေားဒျာႏ ဝင်ꩻသွို့ꩻခြံ-စတဲင် လိုꩻပေႏလွင်ꩻစားနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ပွေါလိတ်သား၊ ပွေါးဒုံသားတရိုꩻတဝ်း၊ ပါꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း၊ ဒေါ့ꩻနယ်ဗာႏ အမွိုးအဖါ၊ အမွိုးအဖါနဝ်ꩻ အွောင်ႏလꩻတဝ်း၊ လွꩻထီႏဗာႏဝ်း ကေားဒေါ့ꩻသား၊ "ဝင်ꩻဖျင်ကိုဒျာႏ နီပို" သꩻကို ယူႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ အမွိုးအဖါ ဒေါ့ꩻမဥ်ႏနာႏတဝ်း လွေꩻအဝ်ႏဗာႏဖြားဒုံ၊ လွေꩻအဝ်ႏဗာႏကျောင်ꩻကောႏမတီႏ၊ ဖြားဒုံ/ကျောင်ꩻကောႏမတီႏသီး ဆုံꩻမꩻမဥ်ႏတလꩻတဝ်း၊ လိုꩻပေႏမွိုးဖါ ကောႏမတီႏလိုꩻတန်တွမ်ႏ ကျောင်ꩻဆရာႏသီး တွိုင်ႏပင်ႏလို့ဝင်ꩻ၊ ကျောင်ꩻဆရာႏမတ်တန်ꩻအလꩻ ထင်ႏတဝ်းကျောင်ꩻ ကားမုဲင်ꩻနီလဲဥ်း၊ ခိုႏထာꩻကားမုဲင်ꩻခိန်ႏလဲဥ်း စဲစ်ဆေꩻထွူတဲင် ပါꩻပေႏဖုံႏယို ဒုံကိုဖေႏကထွာမွုန်း၊ လိုꩻလွင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ လိုꩻပေႏမွိုးဖါ၊ ကျောင်ꩻကောႏမတီႏတွမ်ႏကျောင်ꩻတဆရာႏသီး တွိုင်ႏပင်ႏဖျင်ဖေႏဗာႏလꩻလꩻ၊ ဆုံꩻမꩻရီးချော်ꩻချော်ꩻ၊ ဖေႏရီးသွော့ သဘော်ꩻတရာꩻဟဝ်ဟဝ်-စတဲင် မာꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။ အမုဲင်(၄)အလꩻ"အွိုင်ႏကိုအတာႏ-သံႏဃာႏတာႏဝွန်ႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ အွိုင်ႏသံႏဃာႏစွိုꩻအွဥ်ငါထွူတဲင် ပေါႏဖြေႏလိတ်အတန်ꩻကျောင်ꩻထွူနဝ်ꩻ သွဥ်ဖေႏတေားသွော့ လိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ ခန်ꩻဖေႏသွော့ သွဥ်ဖေႏသား၊ စွုမ်ႏကျောင်ꩻ၊ စွုမ်ႏဒုံ လိုꩻပေႏဖုံႏ၊ မူႏနံꩻယွဲးဖုံႏ၊ ခိုဗင်ႏယွဲးဖုံႏ စွုမ်ႏဖြာꩻယံကွဥ်လွ လိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ ယံကဖြေႏလွ လိတ်ပအိုဝ်ႏ။ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏစွုမ်ႏဖြာꩻ ကလိုႏသေထွိုက်၊ ကလိုႏသေသင်ꩻ ဘုရာꩻခရာႏ (ဗုဒ္ဓဝင်ႏအအဲဥ်ႏ) ကလိုႏဒါႏထွိုက် ကလိုႏဒါႏသင်ꩻ သီႏလငတ်ꩻပါꩻ ပါဠိတွမ်ႏအဓိပ္ပါယ်ႏအအဲဥ်ႏ၊ ပိုဝတ္တရာꩻ၊ မွိုးဖါဝတ္တရာꩻ၊ တပဲ့ꩻဝတ္တရာꩻ၊ ဆရာႏဝတ္တရာꩻ-စတဲင် သိင်္ဂါလောဝါဒကို ကလွဥ်အတွိုင်ꩻ သွဥ်ဖေႏရီးရီးသွော့။ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ တကာႏမူႏခိုသီး ကသေထွိုက်သေသင်ꩻ၊ ကဒါႏထွိုက် ကဒါႏသင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ တဲႏစွဥ်ႏအခေႏခံႏကာႏ တရန်းထွူတရန်း၊ တမျိုꩻထွူတမျိုꩻ ဖေႏကသေကျိုꩻ၊ ဖေႏကသေသွဥ်၊ ဖေႏကဒါႏ၊ ဘာႏသာႏရေꩻ ထေရဝါဒအတွိုင်ꩻ ထာꩻယွုမ်းအံႏ ခွေါင်ခွေါင်ခံႏခံႏ ဖေႏကအဝ်ႏသော့ꩻ လိုꩻပေႏသꩻအောင်ခါႏ၊ တကာႏမူႏခိုသီး သꩻအောင်ကိုနဝ်ꩻ ဗွေႏသံႏဃာႏသီး ကျမ်ႏဟော်ꩻကျမ်ႏဒေါ့ꩻ၊ ကျမ်ႏစယ်ႏသော့ꩻဖေႏသွော့တရာꩻ၊ မာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ ဝင်ꩻချောက်လꩻတဝ်း၊ ယွုမ်းငီႏငါတဝ်းဝင်ꩻငဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ တကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏဟွေး- ထွားစဲင်းစဲင်းသွော့ ခေတ်ယိုခါ၊ ခေတ်ထီတသုဲင်၊ ခေတ်ထီတကုဲင်၊ ခေတ်လီပြုဲင်၊ ထွားသတင်ꩻစား၊ နားသွော့ရေဒီယို၊ တွိုက်ꩻလို့ဝင်ꩻ၊ ခꩻလို့ဝင်ꩻ၊ မာꩻသီလို့ဝင်ꩻ-စတဲင် အမင်္ဂလာႏ သတင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ပါစွုမ်ႏနီꩻ၊ နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ-စတဲင် တရာꩻယုတ် ပါပဓမ္မ-တရာꩻလျား၊ တရာꩻဗားဖုံႏ ထွဥ်ႏလွေꩻယားနဝ်ꩻသွူ။ ကထွာမွိုးဖါ ဆရာႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွားသေႏသေႏ၊ ခတ်ကယ်ꩻသေႏသေႏဗာႏ ပိုဖုံႏ၊ တပဲ့ꩻဖုံႏ၊ အအုံအအဝ်ႏ၊ အဒေါ့ꩻအဖြဝ်ႏ၊ အလွေꩻအသဲင်ꩻ၊ အကွိုက်ꩻအသွꩻဖုံႏ၊ ပေါႏအပုံႏတမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ ရီစဲစ်ဆေꩻမွိုင်မွိုင်၊ ဆုံꩻမꩻမွိုင်မွိုင်မꩻ၊ အခင်ႏကာ မဥ်ႏလွဥ်ꩻလꩻထိုꩻနဝ်ꩻ ထွာထိုꩻလို့ကုဲင်၊ ထွာချာဒါႏ မွိုးရန်ႏသူႏ၊ ဖါရန်ႏသူႏ၊ မာꩻဟူႏချာဒါႏ မွိုးဖါမဲ့ထီ၊ လိုꩻအမျာꩻမော့ꩻအီဒါႏ ထာꩻဒုက္ခ၊ ဝွေꩻတဲ့ဘဝသွုမ်ꩻ၊ နဝ်ꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ဝင်ꩻဆွမ်ꩻဝင်ꩻနက် ယူႏပက်ထဲ့ဗာႏထောင်ႏ။ ပိုဖုံႏလီꩻဖုံႏ မဥ်မာꩻထမုဲင်ꩻမာꩻ၊ မဥ်လွေꩻမုဲင်ꩻကိုလွေꩻ "ဝင်ꩻခေတ်ဟ ဝင်ꩻပိုဝင်ꩻလီꩻတဲ့ နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ ဝွေꩻသီးနဝ်ꩻ ကွတ်ꩻတန်ꩻ၊ တန်ꩻဆီ၊ လꩻဘွဲ့၊ ဒါႏပညာႏဖုံႏဟ၊ အဟဝ်အကုဲင် ဝွေꩻသီးချင်းဒါႏဒျာႏ" ပေါႏယူႏတသွာႏထာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မာႏဒါႏကဲဥ်းအာ။ ဝွေꩻသီးကဒါႏပညာႏနဝ်ꩻ ဒါႏဒျာႏလောကီꩻပညာႏဒျာႏ၊ ပညာႏရဲးအီ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ-တမွေးတဝ်း၊ ဗွေႏစင်ꩻဗွေႏသျင်ႏသီး အဝ်ႏသွဥ်သွူ ဘုရာꩻလိတ်မဥ်ႏတဲ့ ယပါꩻပါꩻနဝ်ꩻ အခင်ႏကာအဝ်ႏမာႏလꩻနေက။ လိုꩻသီးကဒါႏပညာႏနဝ်ꩻ ဒါႏဒျာႏလောကီꩻပညာႏဒျာႏ၊ ပညာႏရဲးအီ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ-တမွေးတဝ်း၊ ဗွေႏစင်ꩻဗွေႏသျင်ꩻသီး အဝ်ႏသွဥ်သွူ ဘုရာꩻလိတ်မဥ်ႏတဲ့ ယပါꩻပါꩻနဝ်ꩻ အခင်ႏကာအဝ်ႏမာႏလꩻနေက။ လိုꩻပေႏစွုမ်ႏဖြာꩻတဲ့ တမွေးတဝ်း၊ လိုꩻပေႏကလိန်ႏမာႏ၊ လိုꩻပေႏကနာႏ မွိုးဖါငဝ်း၊ ဆရာႏငဝ်း၊ လိုꩻပေႏတမာꩻတဝ်းဒုစရဲက်၊ လိုꩻပေႏဟဝ် လိုꩻပေႏဒါႏဖုံႏ၊ သꩻရက်ဘာႏသာႏ၊ သꩻရက်သာႏသနာႏ၊ သꩻရက်စွိုးခွိုꩻ လိုꩻ အမျိုꩻယံဖုံႏ၊ ဗွေႏသျင်ႏယံ၊ ဗွေႏစင်ꩻယံဖုံႏ အဝ်ႏဗောႏဗာႏထာꩻ။ အဟဝ်သွတ်ꩻသွတ်ꩻနဝ်ꩻ ပိုဖုံႏလီꩻဖုံႏ ဖေႏနေးကလော်လယ်မွုန်းထာꩻ၊ ပေါႏဖြေႏလိတ်ထွူတဲ့ ဖေႏသွော့ထာꩻမာꩻတမျိုꩻမျိုꩻ၊ မာꩻကိုသွို့ꩻခြံ တဒါႏတဝ်းသားဖုံႏနဝ်ꩻ အပ်သွော့ဆရာႏထျꩻ (ဗွေႏဗွန်/ဗွေႏစင်ꩻထျꩻ)ထွဥ်ႏသွဥ်ႏဖေႏသွော့ ဘာႏသာႏရေꩻတရာꩻ၊ ဘာႏသာႏယေန်ႏကေႏမုꩻ။ တရꩻသီးအမျိိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏအပနဲဥ်ႏတွင်ꩻမꩻ လိုႏအပုံႏမုဲင်ꩻ ဗွော့ꩻတွိုင်ꩻလꩻ၊ လိုႏပေႏသီးနဝ်ꩻ အဗိုန်နုဲင်းတရꩻ၊ ပေႏပေႏခါယိုနဝ်ꩻ သွဥ်ဖေႏလꩻ၊ ဆုံꩻမꩻဖေႏယိုꩻ၊ ပေါႏလိုꩻတန်သွူနဝ်ꩻ တွမ်ႏတရꩻဆွော့ꩻဗိုန်ဝင်ꩻ ဗွော့ꩻယပ်ꩻ၊ လိုꩻတဲ့ ဒေါ့ꩻယပ်ꩻ၊ သွဥ်ယပ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နီတကာႏမူႏခိုသီး ပိုလီꩻဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ သေတဝ်း၊ နီကထီႏဗာႏ ယဒုံဒုံ၊ နီကအုံဗာႏ ယရာႏရာႏ၊ နီဟွုန်ဗာႏယရပ်ရပ်နဝ်ꩻ ပေါႏထာꩻခေ့ꩻ မွူးဟာခိုႏနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏဖုံႏ လစ်ꩻငတ်ꩻဖြာꩻတစွိုꩻ၊ သူဖြာꩻနွုတ်ꩻဖြာꩻတစွိုꩻ ဒုံႏဂီတာ၊ အွꩻဗီယာ၊ တချင်ꩻငဝ်း ဝင်ꩻလမ်းသောင်၊ ရောင်ထာꩻဝင်ꩻလမ်းထျꩻ၊ ဗေင်ႏထာꩻလꩻဒွုမ်။ လွေꩻဒေါ့ꩻနယ် အမွိုးဖါ၊ အမွိုးအဖါခွန်း၊ နာႏတဝ်း၊ လွေꩻဒေါ့ꩻဖြားဒုံ၊ ဖြားဒုံဆုံꩻမꩻ လꩻဆောင်းဆောင်းလွုမ်ꩻ၊ တညတဝ်း ဒုံႏယင်းဂီတာ၊ အွꩻယင်းဗီယာ၊ ရောင်ယင်းဒျာႏထာꩻ၊ ထွာဝင်ꩻအမျာꩻ ထာꩻတိက်ꩻနား၊ ထွာအမျာꩻထာꩻလွꩻထွား၊ ထာꩻလွꩻထိႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့အဝ်ႏ။ ယင်ဟန်ႏဟန်ႏနဝ်ꩻ ထိုမ်းတွမ်ႏဆိုင်ကယ် တွမ်ႏအသွꩻဖုံႏ လယ်ႏလွင်ꩻထာꩻ၊ လွေꩻတဝ်းသွို့ꩻ၊ လွေꩻတဝ်းခြံ၊ ဟာထံမွူးပဥ်ဗာႏဗာႏ၊ အမွိုးအဖါသီး တိန်ႏသေအခရာႏနဝ်ꩻ စွယ်ꩻလဲဥ်းယာမ၊ ဖျတ်လꩻတဝ်းဒွုမ်၊ ယဟန်ႏတဲ့ လိုပ်ꩻတဲ့လိုပ်ꩻ၊ အံႏတဲ့အံႏ၊ စွယ်ꩻယာ၊ ယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ အံႏစင်းနမ်းအံႏပါ၊ စွယ်ꩻတငါတဲ့အဝ်ႏ၊ ယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ကွိုက်ꩻသွꩻမာႏ စွယ်ꩻထိုꩻဒါႏယာတဲ့အဝ်ႏ၊ ယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ စံꩻစံꩻ၊ အဝ်ႏအစံꩻ ထွာအမွေး၊ အဝ်ႏအမွေး ထွာအစွယ်ꩻတဲ့အဝ်ႏ။ လိုꩻပေႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻတန်တဲ့ ပေါႏစွယ်ꩻလꩻထိုꩻသွူ ဒဝ်ဖုံႏ၊ ယာဖုံႏ၊ ထာꩻတောႏထာꩻလောင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဘဝကုဲင်ထိုꩻ၊ ထွထိုꩻလိုꩻသွုမ်ꩻ၊ အဗွေႏနမ်းတဲ့ဒုက္ခ၊ အမွိုးအဖါ အပိုအမာတဲ့ဒုက္ခ၊ ကေန်ꩻခြောဒုက္ခ၊ မွမိထိုꩻစွဥ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပိုဖုံႏလီꩻဖုံႏ ယံကလိန်ႏမာႏ၊ ယံကယေန်ႏကေႏနဝ်ꩻ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏပငါရာꩻ ထူႏတာႏဝွန်ႏခွုမ်မာꩻသွော့၊ ကွပ်ကျိုꩻစာꩻ ခွုမ်မာꩻတဲင် နီလိုꩻပေႏခွန်နင်ꩻ၊ ဗွေႏစင်ꩻ/ဗွေႏသျင်ႏဖုံႏ လိန်ႏမာႏယေန်ႏကေႏတသေႏသေႏထွူတဲင် လိတ်လုဲင်ꩻ၊ ဘာႏသာႏ၊ သာႏသနာႏ စွိုးခွိုꩻအတွက် ယံကဆောင်ႏရွက်ခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻသွော့အကျောင်ꩻ ဆုတောင်ꩻဖေႏထွူခါ လိုꩻအာအမျာꩻ ကွပ်နာႏဗာႏတရာꩻ မာꩻဗာႏကုသိုလ်ႏ နုဲင်းယိုတွော့ꩻ မဂ်တရာꩻဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ နိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏ ယံကလꩻဗာႏကွိုနဲး နာႏတရာꩻသားအပေါင်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးယာဟွေး။[1][2][3]

အာႏကွိုꩻ

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. ထောင်ထွားရေꩻတရာꩻပွယ်ꩻ
  3. တရာꩻရောင်ႏခလိတ်စောင်ႏအမုဲင်(၃)