Wp/blk/လိတ်ပအိုဝ်ႏညိမ်ꩻချံꩻရေꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > လိတ်ပအိုဝ်ႏညိမ်ꩻချံꩻရေꩻ

"လိတ်ပအိုဝ်ႏညိမ်ꩻချံꩻရေꩻ အလင်္ကာႏ(၂)" ၂၀၁၄-လွဥ်ꩻဖြွဥ် ၂၀၁၅-ကူꩻစပ်လွဥ်လဲဥ်း အခိန်ႏနုဲင်းယိုခါနဝ်ꩻ လိုꩻတဖြာꩻအတာႏ၊ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻအတာႏ ကထွူလွေꩻလဲဥ်း အတိတ်ထာꩻမာꩻဖုံႏ ကိစ္စယဟန်ႏနဝ်ꩻ အွဥ်ႏကုဲင်ထိုꩻလꩻစွဥ်ႏလဲ့ အွဥ်ႏကုဲင်တလꩻတဝ်း၊ အွဥ်ႏဖေင်ꩻထိုꩻတလꩻတဝ်း "အတိတ်သမဲင်ꩻ"ယဟန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏထွေထောင်လွဥ်ꩻဒျာႏနီ နုဲင်းအဟေ့ꩻအယောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နမ်းတဖြာꩻသေ အတိတ်လီꩻ၊ လိုꩻတမျိုꩻတာႏ အတိတ်စူခြောင်ꩻ ခင်ႏခြောင်ꩻ မာꩻထွာတဲင် ဗꩻတွိုႏပစ္စုပ္ပန်ႏ ဟန်ႏသနီꩻ တညိမ်ꩻချံꩻနွောင်ꩻတဝ်းဒွုန်းနဝ်ꩻ လိတ်ပအိုဝ်ႏကိစ္စပေႏယိုတန်ဒျာႏသွူ၊ အတိတ်တွမ်ႏပစ္စုပ္ပန်ႏယို အဆင်ႏမဥ်ႏတပြေႏနွောင်ꩻတဝ်းလဲ့ အနာႏဂတ်ဆꩻငါသူꩻတာႏ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ အောင်ႏပွယ်ꩻအွဥ်ႏတီႏလွေꩻ တလꩻတဝ်းသွူ။ လိတ်ကရိုꩻယို ထွာလိုꩻမျိုꩻအသက်သွီႏဖြွီꩻရိုꩻကီစွဥ်ႏလဲ့ ခွိုꩻမျိုꩻပအိုဝ်ႏတာႏ လိတ်တမူချင်ႏ၊ တသꩻချင်ႏမဥ်ႏတထွာနွောင်ꩻတဝ်းဒွုန်းနဝ်ꩻ အသက်တသာႏဖြွီꩻငါ တွမ်ႏရိုꩻမွုန်းအီႏထွာ ကအဝ်ႏထွာလဲဥ်း စူဖွို့ꩻငင်းကမ်းအလောင်းလင်ဖုံႏ စေလီသွူꩻပြင်ꩻထိုꩻထဲင်းဒါႏသွူ။ ပအိုဝ်ႏ ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ ပအိုႏယိုဟောင်း၊ တွမ်ႏ ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ တောမ်ႏယိုဟောင်း၊ ရွဥ် ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ ရွောန်ယိုဟောင်း၊ ခွန် ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ ခုန်ယိုဟောင်း၊ နေင်ႏ ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ နိန်ႏယိုဟောင်း၊ ရွမ် ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ ရောမ်ယိုဟောင်း၊ ကုဲင်း၊နုဲင်း တဝ်းလဲ့ ကုဲးနုဲးယိုဟောင်း၊ မဲဥ်ႏ၊လဲဥ် တဝ်းလဲ့ မဲန်ႏ၊လဲန်ယိုဟောင်း၊ လွုပ်ꩻ တဝ်းလဲ့ လိုမ်ꩻယိုဒျာႏဟောင်း၊ ချိန်ႏ တဝ်းလဲ့ ခိန်ႏ ခေင်ႏယိုဟောင်း၊ သွံ တဝ်းလဲ့ သိုမ်ယိုမꩻမွေးဟောင်း၊ လိတ် ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ လေက်ယိုဟောင်း၊ ဆွုံꩻမꩻ ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ ဆုင်ꩻမꩻယိုဟောင်း၊ ကွပ် ယိုနဲ့ တဝ်းလဲ့ ကောပ်ယိုမꩻဟောင်း၊ အုပ်ချုတ် တဝ်းလဲ့ အုက်းချုက်းဟောင်း။ စစွဥ်ႏစစွဥ်ႏ လိတ်ပအိုဝ်ႏ ဗျည်းသရ ကအွဥ်ႏတီႏတရိမ်၊ ကအဝ်ႏထေင်ညင်ꩻ၊ ကဖြေႏသျင်ꩻနယ်စားယိုနဝ်ꩻ ထွာအီထဲင်း လွောင်ႏဗူႏရေꩻကုဲင်အီ အနုတ်လက္ခဏာႏတန်ဒျာႏ တဲမ်းလိတ်သားထီႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ အွဥ်ႏတီႏလိတ်ပအိုဝ်ႏအရေꩻနဝ်ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏယဟန်ႏ ခံႏတဝ်းအဖျင်(ငမ်းလွောင်ႏဗူႏရေꩻကုဲင်)၊ ကျင်ႏသရသားနဝ်ꩻ သမ်းမဲဥ်ဖျင် (ထီႏဒျာႏလိုꩻမျိုꩻလိတ်ထင်ႏထိုရေꩻ)၊ ကွဲးညညနဝ်ꩻ လိတ်ပအိုဝ်ႏယို အီႏထွာတေားစွဥ်ႏ နီပအိုဝ်ႏ၊ သိုမ်ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ မဥ်ႏအဝ်ႏလွေꩻဗော့ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ လꩻခြေင်ဝင်ꩻထီႏဖွီ သွင်ꩻပေါ်ꩻ လꩻခြေင်ပါꩻငတယွို့လွုမ်ꩻသွူ။ လိတ်ပအိုဝ်ႏယို တဖြာꩻပဲင်ႏ၊ တဖြာꩻဆဲင်ႏ၊ တဖြာꩻဖျင်၊ လိုꩻတဖြာꩻအွဥ်ႏတီႏလꩻနွောင်ꩻ "ခြွိုင်းခြိုꩻ"တမွေးတဝ်းသွူ၊ ခံႏတဝ်းအဖျင်၊ ဖျင်လွေꩻမꩻ ထာꩻနွိုင်ႏယိုနီနွိုင်ႏအခါႏ ပိုလီꩻဆꩻချာ ထာꩻယူႏကွင် ပꩻလီဒါႏဖြာꩻမျိုꩻမျိုꩻသွူ။ လိတ်ပအိုဝ်အလင်္ကာႏ အမဲဥ်ႏအမာႏ အလွေꩻအသဲင်ꩻ ကအဝ်ႏကျံႏစဲႏဖျင်လွေꩻဒါႏနွိုင်ႏနွိုင်ႏအခါႏ ပိဋကတ်ပြန်ႏပအိုဝ်ႏ သမ်းအဝ်ႏပြန်ႏလွေꩻ၊ အစိုႏရကျောင်ꩻတာႏ သွဥ်လိတ်(ပအိုဝ်ႏသင်ပုန်းစာ)အခွင်ꩻရေꩻ အဝ်ႏလိုႏထူႏတဲမ်းထွို့ꩻလွေꩻ နာꩻတစွိုး ခွေတမျိုꩻ ကအဝ်ႏတဲမ်းဖြုဲင်ꩻ တဲမ်းစန်ႏဒါႏလိတ် ပအိုဝ်ႏလင်္ကာႏ နုဲင်းဟန်ႏသနီꩻယို မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ အငဝ်းသင်ႏညီꩻ တလွိုးအွီႏညီꩻနွောင်ꩻတဝ်းရင်ꩻရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏထွာငါႏ ထာꩻမာꩻအရေꩻတန်နုဲင်းယိုနဝ်ꩻ လိတ်ပအိုဝ်ႏ ဖေႏကထွာလိတ်တမူချင်ႏယို လိုႏအွဥ်ႏတီႏ၊ အွဥ်ႏထွော့လွေꩻငါႏလဲဥ်း အခိန်ႏတန်မွော့ဟွဗး၊ အနွိုင်ႏသားလဲ့ ချော့ꩻသꩻတစိꩻ၊ အမဲဥ်ထဲမ်သားလဲ့ ချော့ꩻမာႏနတစိꩻ တွိုင်ႏပင်ႏဖြောင်ဒေါင် မဥ်ႏအွဥ်ႏတီႏလွေꩻခန်းနဝ်ꩻ ကအီႏသွဥ်ဒါႏလိတ်သား ပိုလီꩻဆချာယိုလဲ့ မဲ့တဗူႏတဗန်ႏ သꩻကွင်ချာငါဗာႏတဝ်းဒွုမ်နဝ်ꩻသွူ။ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ မဥ်ႏအဝ်ႏတေꩻနေကဝင်ꩻ၊ မဥ်ႏအဝ်ႏထေင်ညင်ꩻနေကဝင်ꩻ အခေႏနေႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပိုလီꩻဆလဆချာ ထွာသွူပအိုဝ်ႏလဲ့ မဲ့တသေငါꩻတဝ်း လိတ်ပအိုဝ်ႏတဖြုံႏဖြုံႏ အရေꩻယို ပေါႏထန်ႏလွဥ်ဒါႏနဝ်ꩻသွူ၊ တဲမ်းလိတ်သား ပွိုးတမုဲင်ꩻဒေါ့ꩻဗာႏတွိုႏနုဲင်းယိုဟောင်းနဝ်ꩻ အခိန်ႏကာႏလနုဲင်းယိုခါ ကျောင်ꩻအီႏပေ့ꩻသွူ ခမ်းသဲင်လာ အီႏသွဥ်လွေꩻဗာႏယင်းသွူ "လိတ်ပအိုဝ်ႏ"တဲင် လိုꩻပေႏသီးသွုန်ႏသꩻရာႏကိုသူꩻ လိတ်ပအိုဝ်ႏမူအတီႏတဗာႏ မဥ်ႏသွင်ꩻသော့ꩻလꩻလꩻဖေႏတဝ်းနဝ်ꩻ အသꩻကွင်ဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ မဥ်ႏဟဲ့ꩻစုသွဥ်သွူ လိတ်ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ "လိတ်ပအိုဝ်ႏစောင်းမꩻ အွဥ်ႏတီႏလဲဥ်းနဲ့ ဆရာႏ"တဲ့ ထွိုင်ႏဟွုန်ဗာႏငဝ်းရီနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အီႏသွဥ်ဖေႏလိတ်သား သꩻပေႏထိုꩻအီမွေးဗာႏငါႏသွူ၊ ကွဲးတွော့ꩻ "နုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ သွဥ်ဗာႏသနယ်ဟွေး၊ နီလိတ်ဒျာႏက နီမဥ်ႏတသွဥ်တဝ်းနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻအီႏသွဥ်ဟောင်း"။ ကအဝ်ႏသွဥ်ဒါႏ လိတ်ပအိုဝ်ႏယိုခါ ဗွေႏသုနန္ဒ (ကျောင်ꩻထီသိမ်ႏ၊ တောင်ႏကီꩻ)အွဥ်တယ်ႏလွေꩻဆငါ သွဥ်ထူႏလွေꩻ အဆင်ႏယံကပြေႏနဝ်ꩻ နေင်ႏ ၁၃၂၃-ဗာႏ၊ ပထမဝါႏဆိုႏလောင်း (၉)နီꩻ၊ တွမ်ႏနေင်ႏ ၁၃၄၀-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်ရုတ်ꩻလာဆန်ꩻ(၆)နီꩻ၊ တွမ်ႏယင်းနေင်ႏ ၁၃၄၉-ဗာႏ၊ တထိန်ႏလောင်း(၁၂)နီꩻ ပထမကျောင်ꩻတန်မွဥ်ခြဲင်ကို ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻ သဖော်ꩻဗွိုန်ထဲမ်လွုမ်းလွေꩻယင်း လိတ်ဖြုံႏယဟန်ႏနဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏ ၁၃၅၀-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်ရုတ်ꩻဆန်ꩻ(၃)နီꩻ၊ မွူးနီꩻအင်္ဂါႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ၊ လုံးဟီႏကျောင်ꩻ (မုဲင်းကောင်)ကို ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻ နေင်ႏခွပ်အစီꩻအဝွေꩻ ဒုတိယလဲင်ႏ လွိုက်ရွေꩻထွို့ꩻဗူႏယင်း အစွိုꩻတွမ်ႏ ဗဟိုႏသွဥ်တန်ꩻ အမုဲင်(၄)ဗွောင်လွေꩻ အခန်ꩻအနာꩻကို ခံႏထူႏအမျာꩻဆန္ဒသဖော်ꩻတဲင် ကထဲမ်လွုမ်းထဲင်းဒါႏ လိတ်ရဲဥ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အွဥ်ႏလွေꩻအတီႏနဝ်ꩻသွူ။ ကအဝ်ႏသုံꩻလွေꩻဒါႏ လိတ်ပအိုဝ်ႏယိုခါ ဗွေႏသုနန္ဒ၊ ထီသိမ်ႏ၊ ထွိုင်ႏတွိုႏယင်း နေင်ႏ ၁၃၁၂-ဗာႏ၊ တထိန်ႏလောင်း(၅)နီꩻ (၂၉-၁၁-၁၉၅၀)ဗုဒ္ဓဟူꩻနီꩻ၊ ပထမကျောင်ꩻတန်မွဥ်ခြဲင် ပိဋကတ်ဗိမာန်ႏနတောႏကို ပအိုဝ်ႏသံႏဃာႏမဟာႏထေရ်ႏ ဗွေႏဆရာႏတောႏတန်တွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏအွဥ်ငါ ဦးဖြူ(ပ-အ-မ-ဖ ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးဘိုးခင် (ပအိုဝ်ႏဝွန်ႏတန်)သီး အွဥ်ႏတီႏလွေꩻလဲဥ်း ပထမအလဲင်ႏ။ နေင်ႏ ၁၃၂၉-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်သီႏလောင်း(၁၀)နီꩻ၊ မွူးနီꩻ-စနေႏ၊ ကျောက်တလုံꩻဘုရာꩻကောင် ဓမ္မာႏရုံႏတန်ကို ပအိုဝ်ႏသံႏဃာႏ သာႏသနာႏရက္ခိတစွိုꩻတွမ်ႏ အထူꩻကပင်ꩻခါꩻ ဗွေႏသံႏဃာႏတောႏသီးဖုံႏ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်အွဥ်ငါ ပိုႏစံသိန်း စစွဥ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ သဖော်ꩻဗွိုန်အွဥ်ႏတီႏလွေꩻယင်း ဒုတိယအလဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏ ၁၃၃၉-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်သီႏလာဗွေ (၂၃-၃-၁၉၇၈)နီꩻ၊ မွူးနီꩻ-ကျာႏသပတေꩻ၊ ပွယ်ꩻတန်မွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏ နောင်ယာသုဲင်ꩻကို မန်းခမ်းတခမ်းလွုမ်း ပအိုဝ်ႏဗွေႏသံႏဃာႏ အပါꩻ(၈၀၀)လွို ပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်အွဥ်ငါ ဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီ စစွဥ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ မော်ပုဂ္ဂိုလ်ႏ(၁၀၀)လွို တက္ကသိုလ်ႏပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ကျောင်ꩻသားမူႏခိုတွမ်ႏ ခမ်းသားလိုꩻထုတသိန်ႏလွို သꩻသဖော်ꩻဗွိုန်ပီဝင်ꩻ အွဥ်ႏတီႏလွေꩻဖျင် တတိယအလဲင်ႏသွူ။ နေင်ႏ ၁၃၇၂-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်သံလာဆန်ꩻ(၁၃)နီꩻ (၁၆-၂-၂၀၁၁)မွူးနီꩻ အင်္ဂါႏ၊ ဝေင်ꩻကျောက်တလုံꩻ၊ အောင်ႏဓမ္မစေႏတီႏပိဋကတ် ဗိမာန်ႏတောႏ အောင်ႏဇမ္ဗူႏဓမ္မာႏရုံႏတန်ကို ဆရာႏတကာႏ အရန်းထို ပွယ်ꩻအုံကိုမ်အခန်ꩻအနာꩻနဝ်ꩻ မန်းခမ်းတခမ်းလွုမ်း ပအိုဝ်ႏဗွေႏဆရာႏတောႏ ဗွေႏသံႏဃာႏတောႏဖုံႏ၊ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအွဥ်ငါ ဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီ အပါအဝင်ႏ စတဲင်သꩻဖော်ꩻဗွိုန်ပီ အွဥ်ႏတီႏလွေꩻဖျင် စတုတ္ထအလဲင်ႏ၊ လစ်ꩻလဲင်ႏလစ်ꩻခြွိုက်နဝ်ꩻသွူ။ ကအဝ်ႏတဲမ်းသုံꩻလွေꩻဒါႏ လိတ်ပအိုဝ်ႏယိုခါခါနဝ်ꩻ သေနာႏသဖော်ꩻဗွောင်အီ၊ ဘာႏသာႏပြန်ႏအီလဲ့ အဆင်ႏအဝ်ႏပြေႏနွောင်ꩻလဲဥ်းဒျာႏရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ မဥ်ႏထွားဒျာႏ အစွုမ်ႏ၊ အမန်ႏနဝ်ꩻ မန်းလိတ်၊ အိင်္ဂလိပ်သီး လိတ်ဖြုံႏဝေါဟာရမဥ်ႏတဲ့ အဝ်ႏဖျင်ဗꩻတွိုႏနေကယိုခါခါ၊ ဒေႏသသုံꩻငဝ်းငွါ ပငါပရာꩻ ကမ္ဘာႏလောင်းကီ လိတ်ကဗွေစွုမ်ႏနွောင်ꩻလဲဥ်း လိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ရဟံးပေါင်းခြောခြောနေကနဝ်ꩻသွူ။ မဥ်ႏနုဲင်း နီလိတ်ပအိုဝ်ႏကိုလဲ့ အီႏဗွေပြဲ့ꩻစွုံႏနဝ်ꩻ အနယ်ꩻအဝ်ႏစွဥ်ႏကီလဲ့ သꩻသဖော်ꩻမဥ်ႏဗွိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻ "လိတ်ပအိုဝ်ႏ"ယို အထီသွီႏ တဗွေနွောင်ꩻတဝ်းဒွုန်းရင်ꩻသွူ၊ "လိတ်"ယိုနဝ်ꩻ တဖြာꩻပဲင်ႏထာꩻခြွိုꩻတမွေးတဝ်းတဲင် တစွိုးခွိုꩻလွုမ်းလွုမ်းပဲင်ႏဆဲင်ႏဒျာႏ၊ တခွိုꩻလွုမ်းလွုမ်းသဖော်ꩻ မဥ်ႏဗွိုန်ပီမꩻ ဖျင်လွေꩻ၊ ထဲမ်လွေꩻ၊ ပြောင်ꩻလွေꩻနဝ်ꩻမꩻ လွောင်ႏဗူႏရေꩻ ဖြွမ်းဗူႏရေꩻကုဲင်ဗာႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ ခံႏထူႏလဲဥ်း အွဥ်ႏအတီႏ(၄)လဲင်ႏက အခိန်ႏနုဲင်းယိုခါခါ မဥ်ႏတဲမ်းသုံꩻစွူစွူဗော့ꩻ နုဲင်းယိုခါအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻဖြွမ်းဗူႏရေꩻ မွန်ဗန်အီထဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ မဥ်ႏမဲဥ်မွဥ်းဖျင် ပြောင်ꩻထဲမ်လွေꩻလဲ့ ထူႏဒွုန်းက အမျာꩻသꩻဆန္ဒဗွိုန်ပီမꩻ ကွဲးထဲမ်နဝ်ꩻ ရအဆင်ႏပြေႏနဝ်ꩻသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ မွေးတဝ်းတဲင် တဖြာꩻဝါဒတွော့ꩻ အမျာꩻသဖော်ꩻဗွိုန်မကောင်း၊ ဗွိုန်တဝ်းမကောင်း အဝ်ႏတဲမ်းသော့ꩻလဲဥ်း လိတ်စောင်ႏမဲ့ငါလောင်းကို မဥ်ႏမာꩻနွိုင်ႏနွိုင်ႏနဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏယို ထွာသဲင်ꩻဒါႏပအိုဝ်ႏ(၁) ပအိုဝ်ႏ(၂)နဝ်ꩻသွူ။ လိတ်စောင်ႏကို အဝ်ႏတဲမ်းဒင်ႏနယ်ဒျာႏ တဖြာꩻတမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ကအဝ်ႏသွဥ်တသာဒါႏလိတ် ပအိုဝ်ႏပိုလီꩻဆလ မဲ့ကွင်ဒါႏ၊ သꩻတဗူႏတဗါန်ႏဗာႏမွုန်းအရေꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းသုံꩻစွူစွူဗော့ꩻ ကအွဥ်ႏတီႏသေꩻခါꩻလဲက်း လိတ်ပအိုဝ်ႏယိုခါအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ ရအဆင်ႏပြေႏဟဝ်ငါႏနဝ်ꩻသွူ။ လိတ်မူဖေႏကထွာလွဥ် "တမူ"အရေꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းဒင်ႏနယ်လွင်ꩻလိန်ꩻမွုန်းတဝ်း လိတ်စောင်ႏလောင်းတဲင် ဖစ်စု၊ ပင်ꩻစုသွူ ဆဲင်ႏရာꩻတာႏဝွန်ႏအဝ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏတွော့ꩻ မာꩻထွိုက်မာꩻသင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ တွိုင်ႏပင်ႏဆွေꩻနွေꩻပြောင်ဒေါင်ဝင်ꩻ လိတ်ပအိုဝ်ႏ ထွာတမူအရေꩻအခြောင်ꩻ တွိုႏယိုꩻနွောင်ꩻထဲင်းအကျောင်ꩻ တဲမ်းလိတ်သား ရိုႏရိုႏသေႏသေႏ မဲဥ်ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏငါႏ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏသီးနုဲင်းယိုသွူ။ "မဲဥ်ထီႏတသေႏသေႏဒျာႏ ဖြွမ်းဗူႏရေꩻပိုလီꩻတဖြာꩻ"[1][2]

အာႏကွိုꩻ

  1. ခွန်မျတ်ခမ်း-နောင်တရား
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၃၊ အစဲဥ်ႏ-၁၇၊ မဲ့ငါ-၁၅