Wp/blk/လိတ်ပအိုဝ်ႏညိမ်ꩻချံꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > လိတ်ပအိုဝ်ႏညိမ်ꩻချံꩻ

"လိတ်ပအိုဝ်ႏ ညိမ်ꩻချံꩻရေꩻအလင်္ကာႏ" တဲမ်းလိတ်သားနဝ်ꩻ "လိုꩻဒါႏလိုꩻသေတမွေးတဝ်း"၊ လိုꩻသွဥ်၊ လိုꩻရွမ်၊ လိုꩻအဝ်ႏထုမ်ႏတွမ် အထီႏအဟွုန်ဗဟုသုတ အညတရလိုꩻပိုတဖြာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဝွန်ႏခံႏရီးဒျာႏသွူ၊ တဲမ်းဟောꩻထွားလွူꩻလွဥ် ခွိုင်းလိတ်စောင်ႏကထန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဖုဲင်ႏရာꩻ၊ တန်ꩻရာꩻအခိန်ႏ ဝါႏသနာႏအလꩻ အဝ်ႏလွူꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကတဲမ်း၊ ကခြဲစ်ꩻဗာႏ လိတ်နုဲင်းယိုလဲ့ ဆရာႏတဲမ်းလိတ်ယံတဖြာꩻ တခံႏထူႏဗွုန်ႏတဝ်း၊ အထီႏအဟွုန် အဝွေႏဖန်ႏ၊ ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏ ဒေါ့ꩻအဖြဝ်ႏအသဲ့ꩻအသွမ်ꩻသားယို ထွာဒျာႏတဲမ်းလိတ်သားတဖြာꩻအတာႏ"ဆရာႏ"ကွေႏကွေႏသွူ။ တဲမ်းလိတ်သားနဝ်ꩻ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻလွေꩻဖေႏညီꩻကို "လွီးဟွမ်စွုမ်းသꩻရာႏ"လိတ်စောင်ႏအယ်ဒီတာ(ခြွူႏမွဥ်း)အစွိုꩻနွို့တဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ခွိုင်းကားတဲင် တဲမ်းလိတ်ဆရာႏသီး ကဖေႏအာႏလွဥ်ဒါႏ လိတ်မူရွမ်ဖြုဲင်ꩻ၊ ဝတ္ထု၊ ကဗျာ၊ ဒဿန၊ လိတ်စော့ꩻလာႏဖုံႏအကို ထွိုင်ႏဟောꩻထွားခြွူႏမွဥ်းဆွုမ်ႏနဝ်ꩻ ကျုံႏမော့ꩻလွဥ်မွေးစွဥ်ႏ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်ဆရာႏသီးနဝ်ꩻ ခမ်းနဝ် ခမ်းထင်ꩻ၊ ခမ်းတွို့ꩻ ခမ်းကွဥ်ႏ၊ နယ်ႏစွုမ်ႏ ဒေႏသစွုမ်ႏ ငဝ်းအသွုံꩻ၊ အဟဲ့ꩻယို ဗွိုန်တဝ်းဝင်ꩻတဲင် တဲမ်းလိတ်ဆရာႏသီး ကတဲမ်းလွဥ်ဒါႏလိတ်မူ လိတ်ဖြုံႏယဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဟောꩻဒါႏတဝ်း၊ အွဥ်ႏထန်ႏဒါႏတဝ်းတဲ့ အဝ်ႏ(ထွာဒျာႏခွေသွဥ်းအာႏပေႏချက်)လိတ်ဖြုံႏဆန်ꩻဆဥ်ꩻဖုံႏယို အဝ်ႏမော့ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ယလဲင်ႏလဲင်ႏ တဲမ်းလိတ်သားခွေသွဥ်းနဝ်ꩻ "နီလိတ်ပအိုဝ်ႏမွေးနေဟောင်း"လဲင်ꩻယူႏမာႏနေးစွဥ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ မဥ်ႏထွားလွေꩻယင်း နီပအိုဝ်ႏပက္ခဒိန်ႏလောင်းကီလဲ့ "ပအိုဝ်ႏခမ်းဒွမ်လိတ်မူ၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းကောင်လိတ်မူ၊ တောင်ႏကီꩻမူ၊ သီႏသဲင်ႏလိတ်မူ"စတဲင် အဝ်ႏလွဥ်စွဥ်ႏခမုဲင်ꩻစားစားနဝ်ꩻ အွဥ်ႏတီႏအဖြုံႏမုဲင်ꩻ၊ မူမုဲင်ꩻ၊ အွဥ်ႏဗူႏဗာႏအဖြုံႏယိုနဲ့၊ အဖြုံႏနဝ်ꩻနဲ့ ထွိုင်ႏဟောꩻထွားလွူꩻ တွယ်ႏခြပ်လိတ်ခါနဝ်ꩻ မော့ꩻလွဥ်ဗာႏမွေးစွဥ်ႏ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏသွူ။ ထွိုင်ႏထွာလွဥ်နုဲင်းယိုနဝ်ꩻ အခိန်ႏလို့အာ၊ ထာꩻမာꩻတွင်ႏတဝ်း၊ နန်ꩻထွူ၊ အရင်ꩻလို့ပိုႏ၊ ရွိုးလွားလွို၊ ကရေႏအတွိုင်ꩻ တထွာလွဥ်တဝ်းသွူ၊ လိတ်စောင်ႏထာꩻမာꩻ တာႏဖေႏကဆွာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏငါႏအဆင်ႏပြေႏပြေႏ၊ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏ မဥ်ႏအာလွဥ်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻသား၊ အွဥ်သားလဲ့ သꩻလို့တခြိုထိုꩻဒါႏ၊ သꩻလွꩻတခြိုထိုꩻဒါႏ၊ သꩻဓာတ်ထဲ့တခြိုထိုꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သား ထွိုင်ႏဖတ်ထွားဗာႏ လိတ်စောင်ႏပအိုဝ်ႏ ကထန်ႏလွဥ်ဒါႏ "ဒဲဥ်သီႏလက်ဆောင်ႏ၊ လိတ်လုဲင်ꩻဥယျာဥ်ႏ၊ ဟေႏမာန်ႏစူခူꩻ၊ မဇ္ဈိမခမ်းရောင်ႏဆဲစ်ꩻ၊ တရာꩻရောင်ႏခ၊ ခမ်းသားငဝ်းလိတ်သတင်ꩻစောင်ႏ-စစွဥ်ႏ လိတ်စောင်ႏဖုံႏယိုအကိုလဲ့ အငဝ်းနဝ်ꩻထန်ႏဗွိုန်၊ တဲမ်းလိတ်နဝ်ꩻ အသွုံꩻတဗွိုန်တဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻ အီႏထီႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကမော့ꩻထီႏလွဥ်ဗာႏ လိတ်ဖြုံႏဖုံႏနဝ်ꩻ- ၁။ တွမ်ႏ-တွမ်ႏ = တောမ်ႏ-တွောမ်ႏ ၂။ လွဥ်-ရွဥ် = လွောန်-ရွောန် ၃။ နုဲင်း-နုဲင်း = နုဲး ၄။ စွဥ်ႏ = စွောန်ႏ ၅။ ဒဲဥ် = ဒဲန် ၆။ မဲဥ်ႏ-အဲဥ်ႏ = မဲန်ႏ-အဲန်ႏ ၇။ ထွုမ်ႏ = ထွံႏ-ထိုမ်ႏ-ထုမ်ႏ ၈။ လဲဥ်း = လဲန်း ၉။ မုဲင်ꩻ = မုဲꩻ ၁၀။ ထွိုင်ႏ = ထွုင်ႏ ၁၁။ ပအိုဝ်ႏ = ပအိုႏ ၁၂။ နိန်ႏ = နေင်ႏ ၁၃။ ဝိန်ꩻ = ဝေင်ꩻ ၁၄။ အောဝ်ႏ = အဝ်ႏ ၁၅။ ပွယ်ꩻ = ပွဲꩻ ၁၆။ လိတ် = လိက်-လေက် ၁၇။ ခိန်ႏ = ချိန်ႏ၊ ခေင်ႏ၊ ခိင်ႏ ၁၈။ သွုံꩻ = သုံꩻ၊ သုင်ꩻ ၁၉။ ခေါဝ်-နောဝ် = ခဝ်၊ နဝ် ၂၀။ တော်ꩻ = တောꩻ၊ ဘုရာꩻ=ဖရာꩻ ၂၁။ ဂွုဏ်ႏ = ဂုဏ်ႏ၊ ကျေꩻဇူꩻ = ကေꩻဇူꩻ ၂၂။ ထွုံႏစံႏ = ထုံꩻစံႏ ၂၃။ သွုမ်ꩻ-သွံꩻ = သုမ်ꩻ-သိုမ်ꩻ ၂၄။ ကွပ် = ကောပ်၊ ကောဝ်ႏ ၂၅။ စွုမ်ႏ = စုမ်ႏ၊ စိုမ်ႏ ၂၆။ ဟွမ် = ဟောမ် ၂၇။ မဥ်ႏလွေꩻ = မီႏလွေꩻ ၂၈။ ဆွုံꩻမꩻ = ဆုံꩻမꩻ၊ ဆုင်ꩻမꩻ ၂၉။ ထိန်း = ထေင်း၊ ထိင်း ၃၀။ ချုပ်-ချုတ် = ချုက်၊ ချုက်း၊ ချွုတ် ၃၁။ ကျိုက် = ကျွိုက် ၃၂။ အုပ်ချုပ် = အုက်ချုက်း ၃၃။ ခွုမ် = ခုမ် ၃၄။ ရွုမ်း = ရုမ်း၊ ရွိုမ်း ၃၅။ ဖစ်ဟွိုန် = ဖိစ်ဟွုန် ၃၆။ ဖုံႏ = ဖိုင်ႏ၊ အုံ = အိုင် ၃၇။ ခွဲကျုံႏ = ခွဲးကျုင်ႏ ၃၈။ ခံႏနွမ်ꩻ = ခံႏနွောမ်ꩻ၊ နောမ်ꩻ ၃၉။ သွဥ် = သွောန် ၄၀။ တာႏဝွန်ႏ = တာႏဝိုန်ႏ ၄၁။ အာႏရုံႏ = အာႏရုဏ်ႏ ၄၂။ စိန်ႏစွော့ꩻ = စိင်ႏစွော့ꩻ ၄၃။ သွတ်ꩻ = သုတ်ꩻ၊ အစွန်ꩻ = အစိုန်ꩻ ၄၄။ ထာꩻလွုပ်ꩻ = ထာꩻလိုပ်ꩻ၊ လုပ်ꩻ ၄၅။ သျုတ်သျက် = သျုက်းသျက် ၄၆။ တပုဒ် = တပုက်း ၄၇။ ယဲက်ထွား = ယဲ့က်ထွား ၄၈။ သထွုံႏပေႏ = သထုင်ႏ/ထိုင်ႏပေႏ ၄၉။ ယိန်း = ယိင်း ၅၀။ လိတ်အုပ် = လေက်အုက်း ၅၁။ တဲပ်တဲ့ = တဲပ်းတဲ့ စစွဥ်ႏစစွဥ်ႏ လိတ်ဖြုံႏနုဲင်းဆꩻကီယိုနဝ်ꩻ မာꩻယပ်ꩻသꩻမွေးစွဥ်ႏ ခွေသွဥ်းသွူ။ မဥ်ႏခြွူႏမွဥ်း အွိုးနဝ်ꩻတဖြုံႏလဲ့ နုဲင်းစွဥ်ႏယိုတဖြုံႏဒျာႏဟောင်း၊ မဥ်ႏအွဥ်ႏမဲဥ်ႏယိုတဖြုံႏလဲ့ သူꩻတဖြုံႏဒျာႏဟောင်း-စတဲင် ခြွူႏမွဥ်းဖေႏသူႏသေတဝ်းရင်ꩻသွူ၊ တဲမ်းလိတ်သားလဲ့ တွမ်ႏကဏှောက်ꩻခီးအထီအသွီႏ အညံးစားပေႏနဝ်ꩻ ကဒါႏရာꩻ၊ ကသေရာꩻ ခြွူႏမွဥ်းလွေꩻဗာႏ "လွီးဟွမ်စွုမ်းသꩻရာႏ"လိတ်စောင်ႏကိုနဝ်ꩻ အမာႏမဥ်ႏပါလဲ့ တောင်ꩻပြန်ႏခံႏနွမ်ꩻဒျာႏသွူ။ တဲမ်းလိတ်သား ခွေသွဥ်းထာꩻယူႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်မူယို တီႏတဝ်းတွော့ꩻ လိုꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ သွဥ်တဝ်း၊ ဒါႏတဝ်းဟောင်း၊ "မူ"မဥ်ႏအွဥ်ႏတီႏမꩻ သွဥ်ဟောင်း၊ နီပအိုဝ်ႏကို သဲင်ꩻထွာလဲဥ်း ခွိုꩻပအိုဝ်ႏလဲ့ လိုꩻကျောင်ꩻယဟန်ႏ၊ လိုꩻလမ်းယဟန်ႏ၊ လိုꩻသာမညယဟန်ႏ ဟောꩻဒါႏတဝ်း နီလိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ တဲမ်းဒါႏချာတဝ်း နီလိတ်ပအိုဝ်ႏ၊ ထီႏဖွီချာထဲင်း နီလိတ်ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ ခေတ်ဟန်ႏနီꩻကို အီႏထီႏဗာႏအာငါႏသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏလဲ့ ဒါႏကြီႏကြီႏကြွꩻကြွꩻ၊ တဲမ်းလိတ်တဲ့ မန်းရောꩻခါႏခါႏ၊ မဲဥ်ႏမဲဥ်ႏမာႏမာႏက အဝ်ႏထွာဗာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပါႏဒျာႏအအွဥ်သားဟောင်း၊ ပါႏဒျာႏအသွဥ်သားဟောင်း၊ ပါႏဒျာႏလိတ်မူထေသားဟောင်း၊ ပါႏဒျာႏလိတ်မူ အွဥ်ႏတီႏလꩻတဝ်းဒွိုန်းဟောင်း၊ တွမ်ႏဟောင်းအာအာတွော့ꩻ ထာꩻယူႏသင်္ခါႏရဆွာꩻဗာႏမွေးစွဥ်ႏ နီပအိုဝ်ႏအတာႏနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သားထွာ "လွီးဟွမ်စွုမ်းသꩻရာႏ"အယ်ဒီတာတဖြာꩻအနေႏနဝ်ꩻ အီႏလွောက်ꩻထူႏလွဥ်ꩻဗာႏ လိတ်မူခမ်းဒွမ်ဟောင်း၊ ခမ်းကောင်ဟောင်း၊ ထီသိမ်ႏမူဟောင်း၊ သီႏသဲင်ႏဟောင်း၊ ယူႏသူႏသေတဝ်းဒွုမ်နဝ်ꩻသွူ၊ ကတဲမ်းဗာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ လွိုဆန်ဝင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ မွေးတဝ်း၊ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို ဖေႏကထွာ တာအိုဝ်ႏငါ၊ လိတ်မူတဲ့ ဖေႏကထွာညီꩻဝင်ꩻတမူငါ သꩻအဝ်ႏမဲဥ်အွဥ်ႏထွာငါႏနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏသွူ။ တွိုႏလိတ်ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ သမ်းအဝ်ႏထွဥ်ႏသွဥ် စွုမ်ႏနေင်ႏနေင်ႏ၊ တွိုႏလိတ်မူနဝ်ꩻ သမ်းတအွဥ်ႏတီႏမယ်ꩻ (ဆွုံꩻဖျတ်၊ အွဥ်ႏထွော့)ဖေႏတဝ်းက လိုꩻပေႏဆꩻလ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ သꩻအီႏကုဲင်း၊ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ သꩻမဲဥ်သွဥ် လိတ်ပအိုဝ်ႏဟောင်း၊ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ သꩻမဲဥ်လွူꩻဟောꩻထွားလိတ်ဟောင်း၊ အဝ်ႏလိုႏစဥ်ꩻစာꩻယူႏတွေꩻငါႏစဲင်းစဲင်းနုဲင်းနုဲင်းလွဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကမွဥ်းဖျင်လွဥ် လိတ်ပအိုဝ်ႏလဲ့ တွက်အလဲင်ႏပေါင်ꩻ သူႏသေတဝ်းဒွုမ်၊ နီလိတ်ပအိုဝ်ႏ တွိုက်ꩻပွယ်ꩻယို မုဲင်ꩻခါမꩻ အီႏအွဥ်ႏဆွိုးလꩻ၊ နေင်ႏမုဲင်ꩻ၊ လာမုဲင်ꩻ၊ အနီꩻမုဲင်ꩻဒျာႏမꩻ အီႏအွဥ်ႏတီႏ၊ အွဥ်ႏထွော့လꩻဟောင်း-တဲမ်းလိတ်သား သꩻကမဲဥ်ထွာနဝ်ꩻ "လိတ်ပအိုဝ်ႏညိမ်ꩻချံꩻရေꩻလင်္ကာႏ"အရသာႏဖေႏကအွꩻဒွူႏတွောင်ဗာႏခန်း ခွူခွူနဝ်ꩻသွူ။ မဥ်ႏထွားနုဲင်းယိုခါ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချုက်ခွင်ꩻလꩻ ဟိုပုံꩻ၊ သီႏသဲင်ႏ၊ ပင်လောင်ꩻယို ထွို့ꩻဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏကို အဝ်ႏတဲမ်းထွို့ꩻသော့ꩻလွဥ်လဲဥ်း လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ၊ တစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအတွက်တာႏ အရွီးအခိုႏသက်သွီႏဖြွီꩻကထွာဒါႏ "ပိဋကတ်ပြန်ႏပအိုဝ်ႏ"နဝ်ꩻ သမ်းအဝ်ႏတဲမ်းဖွင်ꩻပြန်ႏမွဥ်းဖျင်နဝ်ꩻ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ အဆင်ႏအီႏပြေႏ၊ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ အီႏညိမ်ꩻချံꩻလꩻဟောင်း-။ "ထာꩻသေနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိတ်ကိုဒါႏ၊ ထာꩻလိန်ႏမာႏ အဝ်ႏလိတ်ကိုလွဥ်"ငဝ်းအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏမဲဥ်ႏဒျာႏ၊ နီလိတ်ပအိုဝ်ႏမူမဥ်ႏတဲ့ အတီႏအွဥ်ႏထွော့ တဗာႏတမူ တခါႏလုဲင်ႏထွာနွောင်ꩻတဝ်းဒွိုန်းနဝ်ꩻ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻအီႏဒါႏ၊ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ အီႏသေအီႏလိန်ႏမာႏဟောင်း။ လိတ်မဥ်ႏအဝ်ႏတဲမ်းဒျာႏ တဖြာꩻတမျိုꩻမျိုꩻ၊ တစွိုꩻတစားစားနဝ်ꩻ ဟောꩻသား၊ လွူꩻသားထွားသားတဲ့ ကဏှောက်သျုတ်၊ ကွဲးညညမဲ့ꩻ အဟောꩻလွူꩻထွားသား အဝ်ႏတဝ်းဒွုမ်ဒါႏ တဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ။ နမ်းပဲင်ႏ အုပ်ချုက်ခွင်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလွဥ်လဲဥ်း၊ ပိဋကတ်ပြန်ႏပအိုဝ်ႏလဲ့ အဝ်ႏမွဥ်းလွဥ်လဲဥ်းတဲင် ကောကထွာဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻစွိုးခွိုꩻအတာႏ အွဥ်ငါသားသီးဖုံႏဟွေး- လိုႏတွိုင်ႏပင်ႏ၊ လိုႏဆွေꩻနွဗꩻဝင်ꩻတွော့ꩻ လိတ်မူကိစ္စယို အဝ်ႏလိုႏအွဥ်ႏထွော့တီႏဖေႏလဲဥ်းအကျောင်ꩻ ဒေါ့ꩻခွင်ꩻမဥ်ႏအဝ်ႏ ခွေသွဥ်းမဥ်ဒေါ့ꩻလွေꩻဖေႏငါႏ ငဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ "သေင်ႏတန်စွဥ်ႏမꩻ လမ်းခြွိုင်းလꩻ၊ လိုꩻတန်စွဥ်ႏမꩻ ခမ်းထီခွꩻ"ငဝ်းယိုအတွိုင်ꩻ လိုꩻတန်အွဥ်ငါမဥ်ႏခြွမ်းဗူႏဝင်ꩻမꩻ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏပိုလီꩻသီး အုံကွူꩻဗာႏအဟေ့ꩻတဲ့ အီႏခွꩻရျူႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အွဥ်ငါသား မဥ်ႏအဝ်ႏထွာဒျာႏ သꩻဖြာꩻမျိုꩻမျိုꩻ၊ ထာꩻထီႏဖြာꩻစားစား၊ ထာꩻမာꩻမဥ်ႏဗွိုန်ပီတဝ်း၊ ဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻလဲ့ မဥ်ႏတခွဲးတဝ်းနဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတာႏ သꩻထွူႏခရာႏသွူ၊ အွဥ်ငါသား မဥ်ႏစွိုꩻစွဥ်ႏလဲ့ ပိုလီꩻဆေꩻချာသား လွေꩻလွဥ်ꩻစွဥ်ႏ၊ အွဥ်ငါသား မဥ်ႏလွေꩻကောင်ႏကဲင်ႏဒျာႏထာꩻလဲ့ ပိုလီꩻဆꩻချာသီး အီႏလွေꩻကောင်ႏကဲင်ႏဒျာႏထာꩻလဲ့ ပိုလီꩻဆꩻချာသီး အီႏလွေꩻကောင်ႏကဲင်ႏလွဥ်ꩻဒျာႏနုဲင်းနုဲင်းနဝ်ꩻ သဘာဝအမဲဥ်ႏတရာꩻဒျာႏရင်ꩻသွူ။ = သꩻဟဝ်လိတ်ဒါႏ၊ လိုꩻမျိုꩻတာႏ၊ လိုႏငါႏခွိုꩻပအိုဝ်ႏ။ = တဲ့ꩻခဝ်းထီꩻသင်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏချင်ꩻ၊ နီꩻရင်ꩻအဝ်ႏလိုႏငါႏ။ = ဖြွမ်းဗူႏရဲင်ꩻအာႏ၊ စွိုးခွိုꩻတာႏ၊ လိုႏငါႏစွုမ်ႏဖြာꩻသွူ။ [1][2]

အာႏကွိုꩻ

  1. ခွန်မျတ်ခမ်း(ခြမ်ႏ)နောင်တရား
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၂၊ အစဲဥ်ႏ-၆၊ မဲ့ငါ-၁၄