Wp/blk/ရော်ꩻမွုန်းဗင်ႏဆျာႏ နီငဝ်းရာႏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blk
Wp > blk > ရော်ꩻမွုန်းဗင်ႏဆျာႏ နီငဝ်းရာႏ

"ရော်ꩻမွုန်းဗင်ႏဆျာႏ နီငဝ်းရာႏ" ရော်ꩻမွုန်းဗင်ႏဆျာႏ နီငဝ်းရာႏ- နီပအိုဝ်ႏသီးနဝ်ꩻ ဝင်ꩻတဲ့ပီပီ၊ နီတဲ့ဗွိုန်ဗွိုန် အစွိုးအခွိုꩻယို ရက်နဝ်ꩻ အဝ်ႏရက်လွဒျာႏဝင်ꩻဖုံႏလဲ့ အရက်တဖီးတဖွေါင်းဗော့ꩻထာꩻလုမ်ꩻ၊ အီႏရက်တဲးဝါးတဲးဝီးနဝ်ꩻ အသေရက်ဒါႏတဝ်းဝင်ꩻ ယူႏယိုꩻယိုꩻ၊ မာꩻယိုꩻယိုꩻတွော့ꩻ ယူႏဖွိုꩻမာꩻကျင်ꩻဗော့ꩻထာꩻ အနာႏဂတ်ဆꩻငါတာႏ အီႏထွာလွဥ်ဒါႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ စွိုးခွိုꩻတာႏအီႏထဲ့ဆာအီတွာမုဲင်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻထုံꩻစံႏ အီႏခံႏလွေꩻဗာႏတွာမုဲင်ꩻ ကရိုꩻနဝ်ꩻ အကျိုꩻအပဲစ် တသစဲစ်ခြွောင်တဝ်းတွော့ꩻ အစူꩻယိုꩻကျင်ꩻငါႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နီငဝ်းနီငွါအဝ်ႏဒျာႏလဲ့ ဝင်ꩻဖေႏကထင်းတန်၊ ဝင်ꩻဖေႏကယူႏယံ နီဒေါ့ꩻငတ်းလျင်ႏ၊ ပါꩻဒေါ့ꩻနုဲင်းနီဒါႏတဝ်း ထင်းဖြဝ်းထီႏပေႏဝင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ အစခါမဥ်ႏဒေါ့ꩻရီတောႏတွမ်ႏအသွꩻလဲ့ ညာꩻညာꩻတငွါဒေါ့ꩻသဲပ်ꩻသော့ꩻစွဥ်ႏပါငဝ်း၊ နီဒုံဆောင်ႏကိုဒျာႏယဝ်း၊ နီလိုꩻချင်ꩻချင်ꩻဒျာႏယဝ်း၊ ဒေါ့ꩻရီလဝ်းပဆိုးဝင်ꩻမွေးတဲ့ ကျံႏဒေါ့ꩻပီပဲ့စွဥ်ႏတွမ်ႏဝင်ꩻငဝ်း၊ လိုꩻအမျာꩻခြာထဲင်းလေႏလေႏနဝ်ꩻ နုဲင်းစွဥ်ႏအုံဒါႏ မန်းခမ်းဝွေꩻတဖြာꩻလုမ်ꩻတဲ့တကာႏတဝ်း ဟော်ꩻတရာꩻပအိုဝ်ႏတဲ့ ယားကြွိုꩻအို့ထိုꩻစွဥ်ႏ ပအိုဝ်ႏငဝ်းရာႏ(ဝေါဟာရ)နဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏစလွေꩻ အပေႏအဖြီနုဲင်းတဲင် ကွဲးညညနဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏငဝ်းရာႏ ထိုꩻမားဗာႏလို့ ထွားဗော့ꩻပအိုဝ်ႏရီးခါတဲမ်းလိတ် "ထွူယဝ်းအောင်ႏမျင်ႏ နိဋ္ဌိတံ"နဝ်ꩻမွိုင် "ထွူ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ "ယဝ်း"နဝ်ꩻဖြဝ်ꩻ၊ "အောင်ႏမျင်ႏ"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်းကုဲင်၊ "နိဋ္ဌိတံ"နဝ်ꩻပါဠိ၊ "ပူꩻပေါင်ꩻအုံညီꩻ"၊ "ပူꩻပေါင်ꩻ"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်းကုဲင်၊ "အုံညီꩻ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "နောက်ကျထဲ့ဆုဲင်ꩻ"၊ "နောက်ကျ"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်းကုဲင်၊ "ထဲ့ဆုဲင်ꩻ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "စူခွုမ်လက်နက်"၊ "စူခွုမ်"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "လက်နက်"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်း၊ "အွဥ်ငါခေါင်းဆောင်"၊ "အွဥ်ငါ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "ခေါင်းဆောင်"နဝ်ꩻ မန်း၊ "ထိန်ꩻသိမ်ꩻအွဥ်ႏဟဝ်"၊ "ထိန်ꩻသိမ်ꩻ"နဝ်ꩻ မန်း၊ "အွဥ်ႏဟဝ်"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "စဥ္စာꩻယူႏခံႏ"၊ "စဥ္စာꩻ"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်းကုဲင်၊ "ယူႏခံႏ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "ဆောင်ႏရွက်ခွုမ်မာꩻ"၊ "ဆောင်ႏရွက်"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်းကုဲင်၊ "ခွုမ်မာꩻ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ "အုပ်ချုပ်ခွုမ်သဲဥ်ꩻ"၊ "အုပ်ချုပ်"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်း၊ "ခွုမ်သဲဥ်ꩻ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "နိစ္စက်အံႏနွောင်ꩻ"၊ "နိစ္စက်"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်း၊ "အံႏနွောင်ꩻ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "သဖော်ꩻထွိုင်ႏပေါက် ထာꩻယူႏဗွောင်"၊ "သဖော်ꩻပေါက်"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်း၊ "ထာꩻယူႏဗွောင်"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏငဝ်း၊ "တယ်ႏထောင်ႏကွီးဆို့ꩻ နီခမ်းထီ"၊ "တယ်ႏထောင်ႏ"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်း၊ "ကွီးဆို့ꩻ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "ငိမ်ꩻချံꩻတရီ ခွꩻရျူႏရောင်း"၊ "ငိမ်ꩻချံꩻ"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်း၊ "ခွꩻရောင်းရျူႏ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "ဖွဲ့စည်းစီႏမံႏ လွောင်ႏဗူႏဆင်"၊ "ဖွဲ့စည်း"နဝ်ꩻ မန်း၊ "လွောင်ႏဗူႏ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "စီႏမံႏ"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်းကုဲင်၊ "ဆင်"နဝ်ꩻ "ပွိုင်ဆင်" ပအိုဝ်ႏငဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ "စီꩻစပ်ယွိုႏဆွိုင်ꩻ"၊ "စီႏစပ်"နဝ်ꩻ မန်းငဝ်း၊ "ယွိုႏဆွိုင်ꩻ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ၊ "လူမျိုးပြုတ်-လိုꩻမျိုꩻခြီ"စတဲင်နုဲင်းယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ပွိုးစွဥ်ႏတဲမ်းလိတ်သားဖုံႏ သꩻကျွားထန်ႏ၊ တဲမ်းစန်ႏအီတွမ်ႏနီငဝ်းတငွါ ရော်ꩻပါဝင်ꩻဘာႏသာႏတဲင် ကွဲးညညနဝ်ꩻ နီငဝ်းယို ကွဲးထိုꩻမားမားဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ နီသွဥ်းသီးဟော်ꩻဖေႏဝင်ꩻတရာꩻသားလဲ့ အဝ်ႏပါဠိငဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏချာႏစွဥ်ႏစွဥ်ႏ၊ ချာႏတနꩻနꩻကျင်ꩻဒျာႏ တွမ်ႏနီပအိုဝ်ႏငဝ်းရာႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ငါႏနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သား ခွေသွဥ်း မွဥ်းဖျင်ညီꩻဗာႏ ပိဋကတ်ဘာႏသာႏပြန်ႏနဝ်ꩻ ယဟန်ႏသားကပြန်ႏနဝ်ꩻ ပိုဝ်ႏငဝ်းအဝ်ႏဒျာႏလဲ့ တပြန်ႏတဝ်း၊ တဲမ်းစူꩻယိုꩻဗော့ꩻတွမ်ႏငဝ်းဝင်ꩻငဝ်းတွော့ꩻ ဖျင်ဖေႏလဲ့ တအုဲင်ꩻစူꩻတဝ်း၊ "ယိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဘာႏသာႏပြန်ႏသားစူခြောင်ꩻဒျာႏ၊ နီမဥ်ႏပြန်ႏဖေႏငါႏလဲ့ ကောပြန်ႏသားသꩻကုဲင်ထိုꩻဒါႏ စူꩻယိုꩻယိုꩻဖေႏဗော့ꩻနဝ်ꩻ"ဝင်ꩻထွိုင်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ရက်ပအိုဝ်ႏငဝ်း၊ ရက်ပအိုဝ်ႏလိတ်သꩻကို ခံႏစာꩻဗာႏတွာမုဲင်ꩻဟောင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ---။ ပအိုဝ်ႏလိတ်ပွိုင်းလဲင်ႏ ပွိုးစွဥ်ႏစူꩻယိုꩻငါႏ၊ ခံႏတဝ်းဖျင်တဲင် ဝင်ꩻအွဥ်ႏတီႏဖေႏလဲဥ်း ဖျင်ဆုဲင်ꩻလꩻတဝ်း ရိုꩻနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ယိုလဲ့ နီပိဋကတ်တန်ယို မဥ်ႏတွယ်ႏနျꩻထွူလဲဥ်း၊ မဥ်ႏအွဥ်ႏတီႏလဲဥ်းနဝ်ꩻ အီႏဖျင်ဆုဲင်ꩻလဲ့ ခွင်ꩻအဲဥ်ထဝ်းဒွုမ်တဲင် ကောထွာပိဋကတ် အယ်ဒီတာသားဖုံႏ၊ စဲစ်ခြွောင်သားဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏယူႏခူခူ၊ အဝ်ႏလိုႏဖျင်ယံယံထွူ တလဲင်ႏချင်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်ငါႏသွူ၊ မွေးတဝ်းနဝ်ꩻ နီငဝ်းထူႏလွူႏဖုံႏယို နီအွဥ်ႏတီႏလꩻသွူနဝ်ꩻ နီငဝ်းယာႏယာႏဒျာႏ ထိုꩻမားလို့ထိုꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထွားဗော့ꩻဖူးဝေး ခမ်းဒွမ်ဒေါ့ꩻငဝ်း၊ ပအိုဝ်ႏစင်းသင်းဒေါ့ꩻငဝ်း၊ ပအိုဝ်ႏခြုံꩻဝပ်ကွဥ်ႏဒေါ့ꩻငဝ်း၊ ပအိုဝ်ႏထုဲင်ႏဒေါ့ꩻငဝ်း၊ ပအိုဝ်ႏဝေင်ꩻဒေါ့ꩻငဝ်းငါနဝ်ꩻ ဟဝ်ထူႏအီငါႏ သွဥ်ခန်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းခေတ်လိုꩻပေႏယိုခါမွေးတဲ့ နာႏငဝ်းကဲ၊ နာႏငဝ်းတဲက်နဝ်ꩻ စွုမ်ႏငွါတသေနာႏလိုတဝ်းဒွုမ်၊ နဝ်ꩻမွေးတဲ့ တော်ꩻကို၊ ဝေင်ꩻကိုထဲင်းနဝ်ꩻ ယွိုင်းညာꩻညာꩻနဝ်ꩻသွူ၊ နီပအိုဝ်ႏငဝ်းယိုခါတွမ်ႏ လိုꩻဖြားသက်လꩻနွတ်ꩻသွစ်ꩻဆီသား ဒေါ့ꩻငဝ်းနဝ်ꩻ ကွာႏညာꩻလဲဥ်းသွူဝင်ꩻ နဝ်ꩻမွေးလဲ့ နီမဲ့ဆꩻလဗော့ꩻယိုပေႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ နီမဥ်ႏစူꩻယိုꩻစွူစွူထာꩻလဲ့ ထဲင်းနေင်ႏတရျာꩻသူꩻ နီငဝ်းယို ထိုꩻမားဒျာႏရင်ꩻ အမန်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ခံႏအထိုꩻမားနဲ့၊ ခံႏထိန်ꩻထွားဝင်ꩻနဲ့ မဥ်ႏခံႏဒျာႏ အထိုꩻမားလဲ့ လွေꩻတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻဗော့ꩻ နုဲင်းယို၊ မဥ်ႏခံႏထိန်ꩻထွားတဲ့ အီႏလွောင်ႏဗူႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အီႏထွို့ꩻငင်ႏစွီႏအွဥ်မာꩻဗာႏဝင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ ထိုမ်ႏခန်းဝင်ꩻအနယ်ꩻဖုံႏလုဲင်း၊ နီလိတ်သွဥ်ကျောင်ꩻကို၊ နီရုမ်ꩻကို၊ ဗွေႏဗိုန်ကျောင်ꩻကို၊ လမ်းကို၊ ဒုံကို နီအီႏခွုမ်စံႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻအီႏထွဥ်ႏထူႏဗာႏ ပွုံႏတာႏနုဲင်းနုဲင်ꩻ၊ အထျꩻထျꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်သား၊ ဘာႏသာႏပြန်ႏသား၊ အနုပညာႏသား၊ ဟော်ꩻတရာꩻသား၊ သွဥ်လိတ်သား၊ မွိုးဖါဖုံႏယို နီငဝ်းငွါဖေႏကထိုꩻမားဗာႏပုဲင်ႏနဝ်ꩻ နီအီႏဖျင်ရဲဥ်ꩻဖေႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏယူႏသော့ꩻပါငါႏလဲဥ်းဝင်ꩻ၊ ကတူႏခီးကို အဝ်ႏလိုႏအွဥ်ႏသော့ꩻငါႏလဲဥ်းသွူဝင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းတဲမ်းသားအနေႏနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏသွဥ်တန်ꩻ ဖေႏဒါႏအတွိုင်ꩻ ပိုမွိုးယွဲးသွဥ်တန်ꩻလဲ့ ဟဝ်ဖေႏငါႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ပွိုးတမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ဝွေꩻသီးကလွူးလင်ꩻဒါႏ ပိုဖုံႏယို ဖေႏကသွဥ်ဖေႏဒျာႏ တွမ်ႏပအိုဝ်ႏငဝ်း၊ ပိုဖေႏကသေရက်ချာဒါႏ မွိုးဖါ၊ စွိုးခွိုꩻဒုံဆောင်ႏ၊ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ကောထွာမွိုးဗွေႏယို ထွာအထျꩻတစွိုးနေနေတဲင် ပိုမွိုးပိုဖါ သွဥ်တန်ꩻယိုလဲ့ ဟဝ်ဖေႏပါငါႏသွူ၊ နုဲင်းလိုꩻပေႏ ခေတ်ယိုခါတဗာႏနဝ်ꩻ ကွပ်စွဥ်ႏမွိုးဖါနွောင်ꩻတဝ်း၊ မွိုးဖါသွဥ်တဝ်း၊ စူꩻယိုꩻဗော့ꩻဆရာႏမူႏသွဥ်လုမ်ꩻတဲင် ဝင်ꩻသွင်ꩻဖေႏဒျာႏ တွမ်ႏဝင်ꩻဘာႏသာႏ သꩻဓာတ်တွော့ꩻ ကွဲးညညနဝ်ꩻ နီလိုꩻပေႏယို ထီႏအမွိုးဖါ၊ ထီႏအစွိုးခွိုꩻ၊ ထီႏအလိုꩻမျိုꩻ၊ ထီႏအလိတ်လုဲင်ꩻနဝ်ꩻ ထီႏဖွီချာ၊ ထင်းပေႏချာ၊ သꩻဗော့ꩻတဝ်းမွိုးဖါ၊ သꩻပါတောဒျာႏ ဝင်ꩻထုံꩻယေန်ႏငဲးတွော့ꩻ နာလွိုနဝ်ꩻ ကွုတ်တသွဥ်ဝင်ꩻ၊ တောႏလမ်းတငီႏတငါဝင်ꩻ၊ အထွာထိုꩻလို့လဲဥ်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ အနုပညာႏသားလဲ့ ဝင်ꩻဖေႏကသေ သွဥ်ဒါႏဒါႏပိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းစန်ႏ ရွစ်ဒေါ့ꩻနယ်ငါႏဝင်ꩻ၊ လိုꩻကျောင်ꩻလဲ့ ဒေါ့ꩻဟော်ꩻရိုꩻရိုꩻသာꩻသာꩻဗော့ꩻ နုဲင်းပွိုင်းလဲင်ႏနဝ်ꩻ တလꩻဒွုမ်၊ တဒုံနွို့တဒုံထန်ႏ၊ တလမ်းထင်ႏတလမ်းလင်ꩻ၊ အဗာႏမာꩻသင်ꩻလဲ့ မာꩻဗာႏ အခိန်ႏတွိုႏငါႏလဲဥ်းနဝ်ꩻသွူ။ မော်စွိုꩻလဲ့ ဒေါ့ꩻထာꩻကဒါႏမွော့ထာꩻဖုံႏ၊ အဝ်ႏလိုႏအွဥ်စွီႏငါႏလဲဥ်းသွူ ခမ်းသားအမျာꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏဟော်ꩻဖေႏအာအာဖေႏငါႏလဲဥ်း စွိုးခွိုꩻအရေꩻဖုံႏ၊ မွိုးသွဥ်ပိုနယ်ꩻ၊ ဆရာႏသွဥ်တပဲ့ꩻနယ်ꩻ၊ ခွန်သွဥ်ခမ်းသားနယ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ မော့ꩻအဝ်ႏလိုႏဟော်ꩻဖေႏအာအာငါႏလဲဥ်းနေနေနဝ်ꩻသွူ။ ဟော်ꩻဗွိုန်ႏတဝ်း၊ အနယ်ꩻမွေးတဝ်း ရိုꩻမွုန်းဒွမု်၊ တွမ်ႏနီဗုဒ္ဓတဖူꩻရဲဥ်ႏအတွိုင်ꩻ ဟော်ꩻရုဲင်းရုဲင်း၊ ဒေါ့ꩻရုဲင်းရုဲင်းခန်းဝင်ꩻဖုံႏလုဲင်း၊ တွိုႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏအနယ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အဝ်ႏနွိုဒိုတခြို့လွဥ် မျောႏဒူတသဥ်ဆော့လို့သွူနီလိုꩻမျိုꩻ၊ တွိုႏနီနဝ်ꩻ အချင်ꩻချင်ꩻ အံႏတက်ꩻနျꩻခါꩻဒျာႏဝင်ꩻတဖဲ့ꩻ၊ အဝ်ႏအံႏသဲ့ꩻချာငါ ယမ်းဗျာႏအော့ꩻလူႏလုဲင်ႏဒျာႏဝင်ꩻစော့ꩻလာႏ တဖဲ့ꩻ၊ တကေးတကြားကျံႏလူႏလုဲင်ႏတေ့ꩻဒျာႏတဖဲ့ꩻ၊ ရိုꩻဒျာႏသဥ်ႏလျောႏတဝ်း ရမဲ့တဝ်း ဆဲင်ႏတဝ်းနီ ရိုꩻနဝ်ꩻတဖဲ့ꩻတွော့ꩻ နီလိုꩻမျိုꩻအလောင်းယို ထွာတောဒျာႏဝင်ꩻတကြက်ꩻ၊ ဝင်ꩻနွိုဒါသော့ꩻ စူခင်ႏ၊ ဝင်ꩻထူႏအီအခွင်ꩻရေꩻ ယိုမာꩻတော၊ နီလိုꩻမျိုꩻယိုခါ ဗွိုန်လဲက်းထာꩻသားမီꩻတဗာႏတွော့ꩻ ချင်ႏသေ့ꩻကေထံ အဝ်ႏပွေါးခူလဲဥ်း။ ဆꩻကီလေ့(နွတ်ꩻသွစ်ꩻသူ)တွမ်ႏ လင်းတ(ခရစ်)ဖုံႏ အဝ်ႏပွေါးဆွမ်ꩻစောက်ꩻအံႏလဲက်း တနီꩻတစိꩻ တလာတစိꩻ တနေင်ႏတစိꩻတဲင် နီလိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻ ကွဲးယွမ်ꩻယွမ်ꩻထိုꩻလဲဥ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏသတိꩻထွား၊ နာႏပညာႏနာႏ၊ မဥ်ႏမာႏအဝ်ႏထီႏလဲ့ တဲမ်းလိတ်သား ဒေါ့ꩻလွင်ꩻထာꩻ တမွေးတဝ်း၊ ပအိုဝ်ႏဝေင်ꩻတန်ထဲင်းလေႏလေႏနဝ်ꩻ ထီႏပေႏချာသွူ နီစွိုးခွိုꩻတွဗာ့ꩻ အွဥ်ႏပလွော့ꩻမဲ့ ထင်းတန်တငီႏတငါသွူ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏတဲင် ထီႏဝင်ꩻရွဥ်၊ ထီႏဝင်ꩻယောင်ꩻ၊ ထင်းတန်ပါꩻ မဥ်ဟဲ့ꩻဝါꩻရီးစွဥ်ႏ၊ မွိုးဖါလဲ့ စူꩻယိုꩻလွဥ်ꩻ၊ ရိုꩻတောဒျာႏ အပိုမူႏစွန်ꩻထင်၊ ထင်းယံတောဒျာႏ အပိုဒါႏ၊ အပိုမူႏဗွို၊ တွိုႏဝင်ꩻကထောင်းတိုလꩻ နီစွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ အသေတဝ်း၊ ပိုမူႏပါꩻတွာႏ ထူႏလဲဥ်းသွူတဲ့ မွိုးဖါအဝ်ႏကုဲင်ချာ အဝ်ႏတဗꩻစူ ဖေႏအာႏလွဥ်ꩻနေက တွမ်ႏအနီꩻရင်ꩻ ထောက်လွဥ်ꩻဖေႏနေးကသွူ။ ထွားတဝ်းဒွုမ်အလင် ထွားဗော့ꩻ စံ-လီꩻမူႏ မူႏလေႏနဝ်ꩻ ဗွေႏဗိုန်သွဥ်တဲ့ မနာႏ၊ ဆရာႏသွဥ်တဲ့မလꩻ၊ စူꩻစွဥ်ႏအထာꩻပသꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ နျာႏအွော့ꩻဖေႏပါꩻ ကလာꩻမန်းမသေနာႏ၊ နီခွိုꩻယာႏသွီႏစွိုးခြီလွေꩻတွာမုဲင်ꩻ၊ ဝွေꩻပိုမဥ်ႏအဝ်ႏ၊ ဝွေꩻလီꩻမဥ်ႏအဝ်ႏ၊ ဝွေꩻလင်ꩻမဥ်ႏအဝ်ႏ၊ ဝွေꩻလဲဥ်မဥ်ႏအဝ်ႏ ဗꩻစွဥ်ႏကမ္ဘာႏသွတ်ꩻထီ အီႏကွုတ်ချာနေး ပအိုဝ်ႏတဖြာꩻဖြာꩻဟောင်း? ယိုနဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်သား မဲ့အဝ်ႏထီႏဆꩻလ ဖဝအဝ်ႏခဝ်းဗော့ꩻတွော့ꩻ ဒေါ့ꩻထန်ႏတျင်းတျင်းနဝ်ꩻသွူ။ စွိုးခွိုꩻငဝ်းငွါ ရက်ရောင်ရောင်ဝင်ꩻနဲ့၊ ရက်တဝ်းနဲ့၊ စွိုးခွိုꩻငဝ်းထိုꩻမား တငွါငွါနဝ်ꩻ လောက်ꩻကာႏဝင်ꩻနဲ့၊ လောက်ꩻကာႏတဝ်းနဲ့၊ မဥ်ႏရက်ရောင်ဒျာႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻလဲ့ အွဥ်ဝင်ꩻဒေါ့ꩻချာဒျာႏသွော့ နီငဝ်းယာႏစဲစ်စဲစ်၊ တဲမ်းအီ၊ ပြန်ႏအီ၊ ရွစ်အီ၊ ဒေါ့ꩻအီ၊ ဟော်ꩻအီသွော့ နီငဝ်းယာႏစဲစ်စဲစ်၊ ကွပ်စွဥ်ႏနီတဲင် စွိုးခွိုꩻငဝ်း ဖေႏနေးကထိုꩻမားဗာႏပုဲင်ႏနဝ်ꩻ အွဥ်ႏရေꩻသွော့၊ လောက်ꩻကာႏသွော့၊ သောင်ႏသာသွော့၊ ပွိုးစွဥ်ႏနီတွော့ꩻ စွိုးခွိုꩻငဝ်းထိုꩻဒေင်ႏဒွေါင်ဗာႏနဝ်ꩻ သမဲင်ꩻရွိုင်ꩻငါႏ၊ လိုꩻကမာꩻဆော့ဒါႏ စွိုးခွိုꩻငဝ်းနတ်ꩻ တသေလောက်ꩻကာႏတဝ်းလဲ့ ရက်စွိုးခွိုꩻ ပအိုဝ်ႏတဖြာꩻ သꩻဆာငါႏတွာမုဲင်ꩻဟောင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ- နမ်းသꩻနီပါꩻ ချံꩻသာႏထွူတဲင် နီငဝ်းရာႏစဲစ်စဲစ်နဝ်ꩻ ခြွူရော်ꩻတညီႏတငါမွိုန်းတဝ်း တွမ်ႏဗင်ႏဆျာႏနေား၊ လောက်ꩻကာႏဒါႏသား သꩻစဲင်ဆာငါႏအကျောင်ꩻ-[1][2]

အာႏကွိုꩻ

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ(ပင်သာႏ)၊ တက္ကသိုလ်ႏဟံႏနယ်ႏ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၃၊ အစဲဥ်ႏ-၂၂၊ မဲ့ငါ-၂၀