Wp/blk/မော်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > မော်

မော်ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဒါႏငါႏသေငါႏတွော့ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "မော်"နဝ်ꩻသွူ။

 • "မဉ်ႏအုဲင်ႏတသီႏဆရာႏ ဗေင်ႏဗာႏခေါ်၊

မဥ်ႏအုဲင်ႏမော် ဗေင်ႏဗာႏခွꩻ၊ မဥ်ႏအုဲင်ႏလိုꩻလွꩻ ဗေင်ႏဗာႏလွုမ်ꩻ"ကရိုꩻဒါႏငဝ်းယို အကဲ့ꩻရဲ့ꩻဒျာႏမော်၊ အထင်းဖွီဒျာႏမော်၊ အထင်းတန်ဒျာႏလိုꩻလွꩻ၊ အဒေါ့ꩻကဲးဒျာႏ "မော်"သွူ။"

 • "မဉ်ႏထီႏကဝ်ႏတဖြေ ယူႏလꩻသဲင်ꩻငါႏ ကျောင်ꩻမော်၊

မဥ်ႏထီႏပသီႏရော် ယူႏလꩻငါႏ ဝါꩻစင်းလေက်" ကရိုꩻလုဲင်ႏငဝ်းယိုနဝ်ꩻ အအွမ်ႏလုဲင်ႏ ကျောင်ꩻမော်၊ အထင်းတန်လုဲင်ႏ အဝါꩻစင်းလေက်သွူ၊ မဥ်ႏထောက်ငဝ်းဆꩻကီယို မဥ်ႏရိုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻရိုꩻ လိုꩻကဒေါ့ꩻဒါႏငဝ်းယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ"မော်"လမ်းသား မာမူႏထျꩻ ထန်ႏလွဉ်ဒျာႏသွူ။"

မဉ်ႏခြုဲင်းနယ်ဗာႏ မော်သရုပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏလ့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ-

 • ၁။ မော်တွမ်ႏတရာꩻ
 • ၂။ မော်တွမ်ႏထာꩻမာꩻ
 • ၃။ မော်တွမ်ႏအမျာꩻ
 • ၄။ မော်ဒါႏ
 • ၅။ မော်ဖာႏ
 • ၆။ မော်မာႏ
 • ၇။ မော်ရက်
 • ၈။ မော်ပျက်
 • ၉။ မော်မက် ဖုံႏဒျာႏသွူ။
 • ၁။ မော်တွမ်ႏတရာꩻ ကရိုꩻနဝ်ꩻ- တရာꩻဗွို့ꩻဗာႏနမ်း၊ နမ်းကျင်ꩻတရာꩻလဲ့ဟဝ်ဗာႏ၊ မာꩻဗာႏဒါႏနသီႏလ ဘာဝနာႏ။
 • ၂။ မော်တွမ်ႏထာꩻမာꩻ ကရိုꩻနဝ်ꩻ - ထာꩻမာꩻစွို့ꩻစွဥ်ႏ၊ မာꩻဗာႏဒျာႏထာꩻမာꩻဟဝ် ဒုစရဲက်အပါꩻတဆီ၊ ဒုစရဲက်အပါꩻတဆီ ထာꩻမာꩻတဟဝ်တဝ်းမျိုꩻနဝ်ꩻ သျောင်ႏညာꩻညာꩻထိုꩻဗာႏ။
 • ၃။ မော်တွမ်ႏအမျာꩻ ကရိုꩻနဝ်ꩻ - ဖေႏကထွာဗာႏ အမျာꩻအာႏကွိုꩻ၊ ဟော်ꩻခြုဲင်းဗွောင်နယ်ဖေႏဗာႏ အမျာꩻတာႏ ဒါႏနသီႏလ ဘာဝနာႏခရာႏ၊ သာႏသနာႏရေꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻခရာႏ -စတဲင် ဘာႏသာႏရေꩻ ယေန်ႏငဲးရေꩻ အမျိုꩻမျိုꩻသွူ။
 • ၄။ မော်ဒါႏ ကရိုꩻနဝ်ꩻ -ဟော်ꩻလွဥ်ꩻဒျာႏ ထေရဝါဒပိဋကတာကျမ်ꩻဂန်ႏကိုအတွိုင်ꩻ ဝင်ꩻသꩻဖေႏနေး ကဝင်ꩻစာꩻလွဥ် ကုသိုလ်ႏ၊ ဖေႏနေးကယေန်ႏလွဥ်၊ ဖေႏနေးလိန်ႏမာႏလွဥ် ဟဝ်ရာꩻမာꩻဖေႏဒါႏ ဟော်ꩻဖေႏဒါႏသွူ။
 • ၅။ မော်ဖာႏ ကရိုꩻနဝ်ꩻ -တရာꩻနမ်းနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻဆေ့ꩻ၊ အပင်အလာႏ အမျိုꩻအဖိမ်ꩻ။၊ ဟော်ꩻရမ်ꩻဟော်ꩻရိမ်ꩻနဝ်ꩻအာသွူ။
 • ၆။ မော်မာႏ ကရိုꩻနဝ်ꩻ -ဟော်ꩻမာႏမာႏမီႏမီႏထာꩻ ဘုရာꩻဟော်ꩻအတွိုင်ꩻတမွေးတဝ်း၊ စူꩻလိုꩻကုဲင်ထာꩻကျွိုက်၊ လွိုက်လိုꩻမွိုက်သဘော်ꩻ၊ ဟော်ꩻတငါတငီ၊ ဟော်ꩻတမွိုꩻတမာꩻဒျာႏထာꩻသွူ။
 • ၇။ မော်ရက် ကရိုꩻနဝ်ꩻ - နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏ ရက်ဒျာႏတရာꩻနာႏသား၊ ရိုႏသေႏဒျာႏ တရာꩻနာႏသား၊ ဟော်ꩻဒျာႏငဝ်းအကျိုꩻထွာထွာ၊ ဟော်ꩻဒျာႏငွါအကျိုꩻအဝ်ႏ အဝ်ႏနဝ်ꩻစားသွူ။
 • ၈။ မော်ပျက် ကရိုꩻနဝ်ꩻ - ပျက်ဖွိုႏဖွိုႏဖာႏဖာႏထာꩻ၊

ပျက်ဝွေꩻဝုဲင်ꩻထာꩻ၊ မော်ဣန္ဒြေႏတရာꩻအဲဥ်ထဝ်း၊ ဝင်ꩻထီႏဖွီ၊ ဝင်ꩻထင်းဖွီဒျာႏသွူ။

 • ၉။ မော်မက် ကရိုꩻနဝ်ꩻ - မော်မက်ဒဝ်၊ ဟော်ꩻမော်တဲ့အွꩻ၊ တကယ်ပါဒဝ်၊ ဟော်ꩻဖွိုႏဟော်ꩻဒါႏ၊ ဖေႏအာႏဒျာႏ မဲ့အာႏရွုံႏ၊ နားအာႏရွုံႏ၊ ဟော်ꩻခြုဲင်းဒျာႏလာဘ်- စတဲင်ဖုံႏသွူ။

တကာႏမော်သီးဖုံႏဟွေး မော်ဖာႏ၊ မော်မာႏ၊ မော်ပျက်၊ မော်မက် နဝ်ꩻလစ်ꩻငွါနဝ်ꩻသျောင်ႏ၊ အဝ်ႏကုဲင် မော်တွမ်ႏတရာႏ၊ မော်တွမ်ႏအမျာꩻ၊ မော်တွမ်ႏထာꩻမာꩻ၊ မော်ဒါႏ၊ မော်ရက် ငတ်ꩻငွါနဝ်ꩻဆောင်ႏတဲင် ထွာသွော့မော်ဟဝ်မော်ဒါႏ၊ ထွာသွော့မော်သူႏတောႏကောင်ႏ ပငါပရာꩻနော" ဗွေႏဗွန်ကောဝိဒ-သီႏသဲင်ႏ အဝ်ႏဖေႏလင်ꩻဗာႏဖို မော် ဩဝါဒနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မဉ်ႏမဲဉ်ထွာမော်၊ မဉ်ႏမဲဉ်သွဉ်မော်နဝ်ꩻ အတယိုꩻတဝ်းနေနေသွူ၊ မဥ်ႏမဲဥ်ထွာမော်ယို အုံနောင်ဆယ်ကပ်ဗာႏရီးရီးဒွိုန်းက မော်ဆရာႏတန်ထျꩻ၊ မော်ဆရာႏတန် သွဥ်ဖေႏတနီꩻ တစိꩻစိꩻမꩻဒါႏလꩻသွူ။ လိုꩻကမဲဥ်ထွာဒျာႏ မော်နဝ်ꩻလဲ့ လွောက်ꩻနာႏကျင်ꩻသုင်ꩻဗာႏ အချက်နုဲင်းလ့နဝ်ꩻသွူ။

 • ၁။ ဆရာႏတဲ့ ရိုႏသေႏဗာႏ
 • ၂။ ဆရာႏမော် ကချꩻလင်ꩻဖေႏဒါႏ စီꩻကမ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ လွောက်ꩻနာႏဗာႏ။
 • ၃။ ဇာတ်ငတ်ꩻရျာႏငတ်ꩻဆီ၊ ဓမ္မပဒ၊ ပရိတ်ကီꩻ၊ သျင်ႏကျင်ꩻဝတ်၊ လောကနီတိ၊ သဒ္ဒါႏ သင်ႏဂြိုလ်ႏ၊ ဗုဒ္ဓဝင်ႏ၊ ဇိနတ္တပကာသနီ၊ ထေရဘာႏသာႏပြန်ႏ၊ ထေရီဘာႏသာႏပြန်ႏ-စစွဥ်ႏ လိတ်ကျမ်ꩻဂန်ႏဖုံႏယို ကျိုꩻစာꩻဖတ်ခါꩻ သွဥ်ဒါႏခါꩻဗာႏသွူ။
 • ၄။ ဆရာႏဝတ်ပေႏ ဝတ်တန်၊ ထီလွံꩻ ထီခွꩻ၊ ထီအွꩻ၊ ထီလူး၊ ပြူးယာလိပ်ဖုံႏ ဆရာႏကကျွိုက်ရာꩻ မာꩻဖေႏဗာႏစွုမ်ႏစွုမ်ႏမꩻ ဒါႏလꩻမော်၊ ကထွာအဆရာႏလဲ့ သွဥ်ဖေႏလို့သွူ၊ (လိုꩻဖြားစခါနဝ်ꩻ ကဲဥ်းအာအာ အသွဥ်ဖေႏလို့တဝ်း တပဲ့ꩻပညာႏသွူ)

နီပအိုဝ်ႏယို ငဝ်းအဝ်ႏ(၁၃)မျိုꩻသွူ၊ ၁၃-မျိုꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင်-

 • ၁။ ငဝ်းတဲက်
 • ၂။ ငဝ်းစော့ꩻ
 • ၃။ ငဝ်းကဲး
 • ၄။ ငဝ်းကပ်
 • ၅။ ငဝ်းပင်ꩻ
 • ၆။ ငဝ်းပစိုး
 • ၇။ ငဝ်းငွိုး
 • ၈။ ငဝ်းတလွိုး
 • ၉။ ငဝ်းအိန်ꩻထေား
 • ၁၀။ ငဝ်းတွိုင်ꩻ
 • ၁၁။ ငဝ်းသချင်ꩻ
 • ၁၂။ ငဝ်းတမွူးထီ
 • ၁၃။ ငဝ်းဒေါ့ꩻမောင်ႏ ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

မဥ်ႏမဲဥ်ထွာမော်နဝ်ꩻ သွဥ်ဒါႏဒါႏဗာႏငဝ်း (၁၃)ယိုမꩻ အဆင်ႏပြေႏလꩻသွူ။ ပွိုင်းလဲင်ႏစခါ လိုꩻကသွဥ်ဒါႏမော်ယို အဝ်ႏဒျာႏ ဗွေႏဗွန်ထွက်၊ စင်ꩻထွက်၊ သျင်ႏလုံထွက် ကဲဥ်းအာအာသွူ၊ နဝ်ꩻထွူတကာႏတဝ်း လိုꩻကဝါႏသနာႏသွဥ်ဒါႏမော် ထွာဒျာႏ မဲမုဲင်းပို၊ မဲရင်းပို၊ ပေါရင်းပို၊ ပေါမုဲင်းပို၊ လိုꩻတဆွူႏတဆုဲင် ကဲဥ်းအာအာသွူ။

ကအီႏထွာနွောင်ꩻလꩻ မော်ယံတဖြာꩻနဝ်ꩻ-

 • ၁။ ဝါႏသနာႏတဲးတဲး ဝါႏသနာႏမွေးငါႏမꩻ၊
 • ၂။ ရက်ဗာႏအမျိုꩻသာꩻမꩻ၊
 • ၃။ ခံႏပင်ႏပန်ႏနွောင်ꩻမꩻ (ခံႏဆင်ꩻရယ်ꩻနွောင်ꩻမꩻ)၊
 • ၄။ သီႏလꩻငတ်ꩻပါꩻလဲ့ မယ်ꩻမꩻ၊
 • ၅။ ဗြဟ်မာႏစိုႏတရာꩻလဲ့ ပြဲ့ꩻစွုမ်ႏမꩻ၊
 • ၆။ ပညာႏဗဟုသုတလဲ့ အဝ်ႏဗာႏမꩻ၊
 • ၇။ ရုဲင်းဟန်တဲ့ အဝ်ႏမꩻ၊
 • ၈။ သတ်တိဗြတ်တိလဲ့ ပြဲ့ꩻစွုမ်ႏမꩻ။
 • ၉။ ငဝ်း (၁၃)မျိုꩻ ဒါႏဗာႏမꩻ၊
 • ၁၀။ ခတ်ကယ်ꩻတရာꩻနာႏပရိသတ်အကျွိုက်တဲ့ ဒါႏဗာႏမꩻ- စစွဉ်ႏ အင်ႏဂါႏလက်ခဏာႏယို ပြဲ့ꩻစွုမ်ႏမꩻ ထွာနွောင်ꩻလꩻ မော်ယံတဖြာꩻသွူ။

မော်သီးယို စီꩻကန်ꩻအဝ်ႏနေနေသွူ၊ "သီႏလယိုထွာလိုꩻလမ်းသီးကျင်ꩻဝတ်"တဲင် မဥ်ႏမဲဥ်ထွာမော်နဝ်ꩻ ဒါႏငါႏလိတ်၊ ထာꩻဒေါ့ꩻဒါႏ၊ ထာꩻပျက်ယံငါႏလဲ့ တလꩻတဝ်း၊ သီႏလꩻငတ်ꩻပါꩻယို မယ်ꩻမꩻလꩻသွူ၊ နဝ်ꩻထွူတကာႏတဝ်းသူရဿတီႏတသီႏဖုံႏလဲ့ ဆဲ့ꩻခါꩻဗာႏ၊ သံꩻခါꩻဗာႏမꩻ လꩻနေနေသွူ။ မဥ်ႏဆဲ့ꩻခါꩻ သူရဿတီႏတသီႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဟော်ꩻတရာꩻ မဥ်ႏထွိုင်ႏဟွိုႏထာꩻကျာꩻ(မဥ်ႏထွိုင်ႏဟွိုႏထာꩻတွင်ꩻ)နဝ်ꩻ အဖြောင်းယို အရိုꩻပီးနဝ်ꩻသွူ၊ ရိုꩻလွုမ်ꩻလဲ့ တကာႏတဝ်း "မော်" စွုမ်ႏဖြာꩻတွိုင်ꩻ အဝ်ႏယွုမ်းအံႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို အကျွိုက်ငါႏ လင်္ကာႏတွယ်ꩻ၊ အကျွိုက်ငါႏ ငဝ်းကဲး၊ ငဝ်းအိန်ႏထေား၊ ငဝ်းပျက်သီးဖုံႏသွူ၊ ပွိုင်းလဲင်ႏစခါ ဗွေႏဗွန် ရဟန်ꩻသံႏဃာႏသီးဖုံႏ ပေါႏဟော်ꩻတရာꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻလင်္ကာႏဖေႏနေးဒျာႏ၊ ပေါႏလင်္ကာႏသွတ်လဲ့ တရာꩻတဲ့ထွူဒျာႏ၊ အသျင်ꩻပျꩻနယ်ချာတဝ်း၊ ကွပ်ꩻနဝ်ꩻမꩻ တကာႏသီးဖုံႏ တပေါႏစွယ်ꩻထွတဝ်း မော်ဟော်ꩻတရာꩻ မော်ဟွိုႏထာꩻ၊ မော်သီးရွစ်လင်္ကာႏမဥ်ႏထွူ သျင်ꩻပျနယ်ချာ၊ သမ်း ထဲမ်သော့ꩻယင်း ငဝ်းပျက်တွော့ꩻ ပရိသတ်လဲ့ စွယ်ꩻသွူ။ မော်သီးယို အွဥ်ႏအလွိုး၊ အွဥ်ႏအပွုံႏ၊ငဝ်းထင်ႏ ငဝ်းလင်ꩻအွဥ်ႏဒါႏမꩻ၊ ပွုံႏဆောင်ႏနမ်းတဲ့ဒါႏမꩻ အဆင်ႏပြေႏလꩻသွူ။ လိုꩻကမဲဥ်ထွာဒါႏမော်ယို သဒ္ဒါႏသင်ႏဂြိုလ်ႏသီးဖုံႏ၊ ငဝ်းတဲက် ငဝ်းကဲးသီးဖုံႏ သွဥ်ထွူလဲဥ်းရိုꩻကီလဲ့ ဝင်ꩻဖစ်ဝင်ꩻပင်ꩻ အဝ်ႏစွဥ်ႏလဲ့ အဆရာႏတဟဲ့ꩻလွေꩻတဝ်းဒွိုန်း၊ ဟော်ꩻစွဥ်ႏဗာႏတဝ်းဒွိုန်း၊ ဟော်ꩻဗာႏရီးရီးဒွိုန်းက အဆရာႏဆꩻငါ၊ အပွုံႏစံꩻရလဲပ်သွူ အရအဆင်ႏပြေႏသွူမꩻ ဝင်ꩻဖစ်ဝင်ꩻပင်ꩻမဥ်ႏအဝ်ႏ အဆရာႏဟဲ့ꩻပါ အဆရာႏမော်ထွဥ်ႏဟော်ꩻစံႏသွူ။ ထွိုင်ႏဟော်ꩻစံႏဗာႏလဲဥ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ ဝွေꩻယို ဝင်ꩻဟဲ့ꩻရောင်လဲဥ်း"မော်ပေႏ"သွူ၊ မော်ပေႏ ထွိုင်ႏဟော်ꩻထွူ မော်တန်ကဟဲ့ဒါႏ အဆရာႏနဝ်ꩻ ထွိုင်ႏဟော်ꩻလုဲင်ႏ၊ လိုꩻနာႏမဥ်ႏအဝ်ႏအာ ဟော်ꩻလေနာꩻဗာႏစွဥ်ႏဒျာႏသွူ။ ဝင်ꩻဖစ်ဝင်ꩻပင်ꩻ မဥ်ႏတောဒျာႏ ပွယ်ꩻပင်ꩻသွမ်ꩻမသာႏလဲ့ ဟော်ꩻဗာႏ သံႏဝွေႏဂ အကျောင်ꩻခရာႏ၊ မဥ်ႏတောဒျာႏ ပွယ်ꩻနာႏကျောင်ꩻကျိုꩻ ပွယ်ꩻခံႏသျင်ႏလဲ့ ဟော်ꩻဖေႏဗာႏ ဒါႏန သီႏလ ဘာဝနာႏအကျောင်ꩻခရာႏ၊ မဥ်ႏတောဒျာႏ ပွယ်ꩻတောႏလမ်း ပွယ်ꩻစေမေင်းယာလဲ့ ဟော်ꩻဖေႏဗာႏ ထာꩻကျွိုက်ထာꩻရက် အကျောင်ꩻခရာႏ၊ အဝ်ႏဟော်ႏတွင်ꩻ တရာꩻနႏသား ဟော်ꩻဖေႏယိုမွိုင်၊ ဟော်ꩻဖေႏနဝ်ꩻမွိုင် မဥ်ႏထွဥ်ႏဟော်ꩻ၊ မဥ်ႏထွဥ်ႏဟွိုႏလဲ့ ဟော်ꩻဗာႏဟွိုႏဗာႏ၊ လွောက်လွဥ်ꩻဗာႏ ပရိသတ်အလိုႏသွူ။ မဥ်ႏဟော်ꩻမဥ်ႏယံ၊ မဉ်ႏဟွုန်ယံ ပရိသတ်ကွဲးဖေႏဒါႏဆုꩻ ဒါနဝတ္ထုရွဉ်သီးဖုံႏသွူ။

မဥ်ႏရဲဥ်ꩻခြေင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏတခြိုꩻတလင်ႏနုဲင်းယိုသွူ-

 • ၁။ တထီႏသိုမ်သီႏ
 • ၂။ ဟူတခွက်
 • ၃။ ပြူးတအိုတ်ꩻ
 • ၄။ ယာတအိုတ်ꩻ
 • ၅။ နေင်းတအိုတ်ꩻ
 • ၆။ ကဝ်ႏတဖြေတအိုတ်ꩻ
 • ၇။ ဖယောင်ꩻတဲင်ႏတလွမ်
 • ၈။ ထꩻ
 • ၉။ လူႏ
 • ၁၀။ ဖဝါႏတဖွူꩻ
 • ၁၁။ ဆပ်ပျာႏတခြုံး
 • ၁၂။ ဆရာႏတင်ႏငိုꩻ -စတဲင် ဖုံႏသွူ။

ဆရာႏတင်ႏငိုꩻယို ကမ်းသꩻစေႏတနာႏ ကမဲဉ်သော့ꩻ၊ သော့ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻတဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။

မဥ်ႏလွေꩻဟော်ꩻမော်နဝ်ꩻ နီလိုꩻမျိုꩻယို ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတွော့ꩻ ကွဥ်ကလွေꩻဗာႏ ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻဆွေနား အီလွေꩻဗာႏတွမ်ႏ မော်ကုံႏသေႏသေႏ၊ မော်ကုံႏနဝ်ꩻ ရဲးအီမဲ့ငါတာႏဒျာႏသွူ။ ဟော်ꩻမဥ်ႏထွူ အလူႏတကာႏတွမ်ႏမော် ဆွေꩻနွေꩻတွိုင်ႏပင်ႏယင်းဝင်ꩻ တရာꩻအောင်ႏဆပ်ကပ်ဗာႏခွိုင်းမုဲင်ꩻ ရီဆွေꩻနွေꩻလွဝင်ꩻ မော်တဲ့ "ခွိုင်းယိုခွိုင်းနဝ်ꩻတဲး တဒေါ့ꩻတဝ်း အရင်းကားဒျာႏ အလူႏတကာႏစေႏတနာႏ"ဒေါ့ꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ အလူႏတကာႏလဲ့ ထွားခန်းမော်၊ မော်အဝ်ႏဝင်ꩻလစ်လဲ့ ဝင်ꩻလစ်ꩻတာႏ၊ မော်အဝ်ႏဝင်ꩻငတ်ꩻတဲ့ ဝင်ꩻငတ်ꩻတာႏ တွက်ချက်ထွူတဲင် ကပ်လွေꩻခန်း တရာꩻအောင်ႏဆက်တာႏသွူ၊ ကပ်ထွိုင်ႏထွူ ကန်ꩻတော့ချာယင်းမော်ကွီလွစ်ကွီကင်ꩻလွဝင်ꩻ၊ နဝ်ꩻထွိုင်ႏထွူ မော်လဲ့ သဲမ်ခန်းဒျာႏတရာꩻအောင်ႏဆက်၊ သော့ꩻခန်းဒျာႏ အဆဲင်ꩻထုံꩻကို တေ့ꩻတေ့ꩻသွူ။ ယိုခေတ်ယိုခါ ကပ်ဗာႏပိုႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻသွူ။ ခေတ်ယိုခါမော်နဝ်ꩻ စင်းဖြာꩻဖြာꩻ ဖေႏခွိုင်းယိုခွိုင်းနဝ်ꩻ ကုဲင်းအွဥ်ႏဒေါ့ꩻဒါႏ မဥ်ႏအွဥ်ႏဒေါ့ꩻဒါႏ နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်တဝ်းသွူ။ မော် စင်းဖြာꩻဖြာꩻ တွိုင်ႏတဲႏအသူရဿတီႏ၊ အသူရဿတီႏ ထွိုင်ႏတဗꩻတဝ်းတွော့ꩻ ဖုံယံတောဒျာႏ ဘီယာ၊ အွယံတေားဒျာႏ ဒဝ်ဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏထီႏဗာႏဖိုတွမ်ႏ မဲ့၊ အဝ်ႏဟွိုန်ဗာႏဖိုတွမ်ႏ နား၊"မော်"စားနဝ်ꩻ မဥ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏစွဥ်ႏစွဥ်ႏ မော်တစဲစ်တဝ်း မော်တုတန်ဒျာႏသွူ။ ထွိုင်ႏဖုံနေးတွမ်ႏ ဒဝ်ဘီယာတွော့ꩻ ဒေါ့ꩻငီႏငါဒျာႏထာꩻ ဖုတ်ငီႏငါဒျာႏထာꩻ "ကွဲးညည ဖုတ်ထာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏခန်း ဗွေႏသျင်ႏအာနန္တာႏ ထဲ့ဗာႏဖို တရေႏအိန်ႏအကျောင်ꩻ" စစွဥ်ႏ နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ အချက်ယို ဟဝ်လိုႏဒေါ့ꩻတဝ်း၊ တရာꩻဟော်ꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻမာꩻတွော့ꩻ အမျာꩻပရိသတ်မာႏပါတောနဝ်ꩻ တယံတဝ်း တဟိတ်တဝ်းနဝ်ꩻသွူ။

နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို မဲ့ကလေလွဥ်ဗာႏ၊ နားကဗွောင်လွဥ်ဗာႏထာꩻနဝ်ꩻ မော်ဂွုဏ်ႏကေꩻဇူꩻတရာꩻအာငါႏမွေးစွဥ်ႏ မရေႏမရာႏ ဒေါ့ꩻလဲင်ꩻတဒါႏတဝ်းဒွုမ်သွူ။ နီပအိုဝ်ႏစခေါင်ႏစခါ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏ အဝ်းဒျာႏဗွေႏသံႏဃာႏ တွမ်ႏမော်သီးလွုမ်ꩻ၊ ဒါႏလိတ်ဒါႏလုဲင်ꩻသား အဝ်ႏဒျာႏ ဗွေႏဗွန်တပဲ့ ကဲဥ်းအာအာ၊ ဗွေႏဗွန်တွမ်ႏမော်ယို ထွာနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻကေꩻဇူꩻဗွေႏသွူ။ ခေတ်ယိုခါ လိုꩻဝါႏသနာႏသွဥ်မော် ကွဲးခြေားခြေား၊ ကွဲးဆေ့ꩻဆေ့ꩻသဲင်ꩻလဲဥ်းတဲင် မော်စွိုးယံဖေႏကထဲ့ဗာႏမွိုန်းတဲ့ မွေးမွေး၊ မော်စွိုꩻအချင်ꩻချင်ꩻ ယံဖေႏကလွောင်ႏဗူႏရော့ꩻဝင်ꩻတဲ့ မွေးမွေး၊ မော်ဟော်ꩻတရာꩻ ယံဖေႏနေးကဟော်ꩻဒျာႏ မဲဥ်ႏမဲဥ်ႏ၊ ရေႏရွယ်ႏချက် အွဥ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်သီး ကဖွဲ့ဗူႏချာယင်း "မော်အစွိုꩻ-နဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်သား ခွေသွဥ်း ဟွိုန်ဗာႏလဲ့ သꩻရေꩻမွေးငါႏ မရေႏမရာႏသွူ။ ဒါႏငါႏတွော့ꩻ တဲမ်းထေ၊ သေငါႏတွော့ꩻ တဲမ်းထန်ႏတမွေးတဝ်း၊ မဲဥ်ထူႏဂွုဏ်ႏငါႏ မော်ပုညလုံး၊ မော်ပေါႏ-စတဲင် မော်ကားကအဝ်ႏတဲင် တဲမ်းလိတ်သား ခွေသွဥ်း တဲမ်းဗာႏဒျာႏသွူ၊ အမာႏမဥ်ႏပါတဲ့ အွဥ်ႏစွꩻခွင်ꩻဗဲင်း ခွေသွဥ်းအကျောင်ꩻ လဝ်းဟွုန်လွေꩻဒျာႏသွူဩ။ [1] [2] [3] [4] [5]

အာႏကွိုꩻ

 1. ခွန်ခမ်းရာႏ လွယ်မွတ်နဝ်- မဟာႏနွယ်ႏလိတ်စောင်ႏ အမုဲင်(၈)
 2. မောင်ခွန်နွယ် (အင်းလေး) ပအိုဝ်း
 3. အရှင်ပညာသီရိ (ကျုံးစောင့်) ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများ
 4. ဗွေႏဗွန်ကောဝိဒ (သီႏသဲင်ႏ) ဩဝါဒ(၉)ငွါ အအဲဉ်ႏချွုတ်
 5. ၄။ မော့ꩻခွဲးဒေါ့ꩻရီ မော်ဖျူ-ညိုးမွူး