Wp/blk/ဘုရာꩻခရာႏ(ဒုပဲင်ꩻ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ဘုရာꩻခရာႏ(ဒုပဲင်ꩻ)

"ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏ ဗုဒ္ဓဝင်ႏ"(ဒုတိယပဲင်ꩻ) နေင်ႏ ၁၃၆၈-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်---- ( )နီꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏ -----၊ အွိုင်ႏ-----၊ ကျောင်ꩻ-----ကို ကမာꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗဟိုႏသံႏဃာႏထောင်ထွားရေꩻအစွိုꩻ ပွယ်ꩻဟော်ꩻတရာꩻ အခန်ꩻအနာꩻယို ကကျွꩻလွဥ်ဒါႏ ဗွေႏသံႏဃာႏတွမ်ႏ တကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏနဝ်ꩻ နမ်းသꩻနီပါꩻ ချမ်ꩻသာꩻလွသွော့ကရိုꩻနဝ်ꩻ ရီးသွတ်ꩻအစ ပထမအနေႏ ဆုတောင်ꩻမင်္ဂလာႏဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻထွူတဲင် ထီႏတကာႏလုံ တကာႏမသီးနဝ်ꩻ အွဥ်ႏမေတ္တာႏ ထီႏတန်အံႏသွင်ꩻဒျာႏ၊ ထီႏဗွေႏသံႏဃာႏသီးနဝ်ꩻ ရိုႏသေႏဂါရဝဒျာႏ ဗွေႏဩ။ ကျွꩻလွဥ်တွိုႏဗာႏ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးကျောင်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးဒုံ နုဲင်းယိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ မော့ꩻခွဲဗာႏ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးတွမ်ႏ တကာႏမူႏခိုသီးနုဲင်းယိုတဲ့နဝ်ꩻ၊ နီဗွေႏသီး ဆရာႏတကာႏအတွက် ကဆောင်ရွက်ဖေႏဗာႏနုဲင်းယိုတဲ့နဝ်ꩻ သꩻရေꩻငါႏ မရေႏမရာႏ ဗွေႏဩ။ ကောကနာႏဗာႏ ဗွေႏသံႏဃာႏတွမ်ႏ တကာႏမူႏခိုသီးဖုံႏတဲ့ ဟွုန်ဟဝ်သꩻရေꩻ နာႏလွေꩻသွော့ ပငါပရာꩻ၊ ဟွုန်ထွူမဥ်ႏသုံꩻလွေꩻဒါႏဒါႏ၊ နာႏထွူ မဥ်ႏလွောက်ꩻလွဥ်ꩻမွေးမွေးနဝ်ꩻ ဘဝယိုခါအတာႏ သံႏသရာႏအတွက် အီႏတိုꩻတက်ငါငါလွေꩻနဝ်ꩻသွူ။ သꩻရောင်းသꩻရေꩻ ကအီႏဟော်ꩻသွုပ်လွေꩻဒါႏ ဗွေႏဘုရာꩻ(ဗုဒ္ဓဝင်ႏ)ဒုတိယပဲင်ꩻ ခွေသွဥ်းယိုနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏ----၊ ကျောင်ꩻ-----၊ ဗွေႏ----- သွူဗွေႏဩ။ နီဗွႏဘုရာꩻလောင်ꩻ ကထဲမ်ဗွေလွဥ်ပါႏရမီႏနဝ်ꩻ ညလဲဥ်းလစ်ꩻသင်္ချေႏပုဲင် ကမ္ဘာႏတသိန်ꩻတဲင် တွိုႏသဲင်ꩻခွန်ဝေဿန္တရာႏဘဝနဝ်ꩻ သမ်းလူႏထဲင်း မရေႏမရာႏတွော့ꩻ ပါႏရမီႏကံႏဗွေအာ၊ ထွာထွိုက်လဲဥ်းသွူဘုရာꩻ၊ အဝ်ႏဝေဿန္တရာႏ ဘဝတသာ ကထင်ႏပြောင်ꩻငါနဝ်ꩻ တွိုႏထင်ႏတော တုသီတာႏလူꩻခမ်း၊ ထွာတောလူꩻပို၊ အမဥ်ꩻဟဲ့ꩻ"သေတကေတု"။ လူꩻတန်ဗျဟ္မာႏတန်သီးဖုံႏ လွေꩻထေ့ပြုံႏ ဘုရာꩻလောင်ꩻထျꩻတဲင် လဝ်းနုဲင်းယို " ဩဗွေႏ လူꩻပိုဟွေး- နီဗွေႏကထဲမ်ဗွေလွဥ် ပါႏရမီႏနဝ်ꩻ ရေႏရွယ်ႏစံႏစာꩻ လူꩻစေꩻစိန်ႏတမွေးတဝ်း၊ အဓိက နီဗွေႏရေႏမိုးချက်နဝ်ꩻ ဖေႏကထွာဘုရာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ကျွꩻလင်ꩻခန်းလိုꩻဒုံ၊ လင်ꩻအုံခန်းသွော့သန္ဓေႏ ဗွေႏဩ"လဝ်းလွနုဲင်းနဝ်ꩻ။ ဘုရာꩻလောင်ꩻ ထွားလင်ꩻလိုꩻခမ်း သက်တန်ꩻ၊ မဥ်ႏထွာလိုꩻသက်တန်ꩻ နေင်ႏတသိန်ꩻမာꩻကီနဝ်ꩻ အသက်အုံဗာႏညငါႏတဲင် ဟော်ꩻဖေႏအနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တတဲ့ တနွို့နားတဝ်း၊ တယွုမ်းတဝ်း၊ ပေါႏတယွုမ်းတဝ်းတဲ့ တလွစ်ထန်ႏနွောင်ꩻတဝ်း သံႏသရာႏ၊ ဟော်ꩻဖေႏစွဥ်ႏတရာꩻတဲ့ အကျိုꩻအဲဥ်ထဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻခမ်းသက်တန်ꩻ တသိန်ꩻမာꩻကီနဝ်ꩻ ဘုရာꩻပွင်ꩻတဝ်း၊ ဘုရာꩻအခိန်ႏပွင်ꩻမွေးတဝ်း။ လိုꩻသက်တန်ꩻတရျာꩻမာꩻလ အခိန်ႏနဝ်ꩻ လောဘ ဒေါသ မောဟ-စတဲင် ကိလေႏသာႏတရာꩻတိုꩻပွာꩻ အာႏတလာတဲင် ဟော်ꩻဖေႏစွဥ်ႏတရာꩻတဲ့ အသꩻတဝင်ႏစာꩻတဝ်း၊ တထူꩻချာꩻတဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻသီးသက်တန်ꩻ တရျာꩻမာꩻလအခိန်ႏနဝ်ꩻလဲ့ ဘုရာꩻပွင်ꩻတဝ်း၊ ဘုရာꩻအခိန်ႏပွင်ꩻမွေးတဝ်း။ လူꩻဗျဟ္မာႏသီး ကလွဥ်လဝ်းခိန်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻသီးသက်တန်ꩻတရျာꩻတန်ꩻတဲင် အခိန်ႏဘုရာꩻပွင်ꩻမွေးလဲဥ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻသီး ပွင်ꩻဒျာႏဇမ္ဗူႏကျွန်ꩻနဝ်လွဥ်းလွဥ်းတဲင် အီႏပွင်ꩻကျွန်ꩻနဝ်တာႏတဲ့ အဆင်ႏပြေႏဒျာႏ-မွေးလဲဥ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻသီး ပွင်ꩻဒျာႏမဇ္ဈိမဒေႏသကိုတဲင် အီႏပွင်ꩻသော့ꩻ မဇ္ဈိမဒေႏသကိုတဲ့ အဆင်ႏပြေႏဒျာႏ၊ မွေးလဲဥ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻသီး ကအီႏထွာဘုရာꩻ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻဘဝနဝ်ꩻ ကွုတ်ဒျာႏ ပုဏ္ဏာꩻမျိုꩻတွမ်ႏ ခွန်မျိုꩻလွုမ်ꩻ၊ အတွင်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻသီးဖုံႏ ထင်းတန်အာႏကွိုꩻ ရိုႏသေႏခွန်တဲင် အီႏလင်ꩻကွုတ် ခွန်မျိုꩻနဝ်ꩻတဲ့ အဆင်ႏပြေႏဒျာႏ၊ မွေးလဲဥ်း၊ ခွန်တန်သုဒ္ဓေါဒနမာနင်ꩻ သီရိမဟာႏမာႏယာႏဒေႏဝီႏ ဖြဲ့ꩻထဲမ်လွဥ်ပါႏရမီႏ ကမ္ဘာႏတသိန်ꩻ၊ အီႏလတဥ်ႏမယ်ꩻ အွꩻဒါႏတဝ်းဒဝ်တဲင် ထွာထွိုက်ဘုရာꩻသီးမွိုး၊ ယိုငတ်ꩻစွိုးနဝ်ꩻ ထွားစဲစ်ဆေꩻ အဆင်ႏပြေႏလွေꩻလဲဥ်းတဲင်- "လူꩻသီးဗျဟ္မာႏသီးဖုံႏဟွေး သီကတောင်ꩻပြန်ႏခွေအတွိုင်ꩻ ခွေအီႏလင်ꩻထွူဘုရာꩻ၊ သီတဲ့ ဆဲင်ႏရာꩻသဲင်ꩻချာလွခန်းလုဲင်း"ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ မဟာႏသက္ကရာဇ် ၆၇-ဗာႏ၊ ဝါႏဆိုႏလာဗွေဟာ မွူးကွို့ꩻနာꩻအခိန်ႏ ကျာႏသပတေꩻနီꩻနဝ်ꩻ (နေးတွမ်ႏ သောမနဿသဟဂုတ် ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိက ပထမမဟာဝိပါက်သꩻ ပဋိသန္ဓေႏတဲင်) လင်ꩻအုံသန္ဓေႏ မွိုးဗွေႏ မဟာႏမာႏယာႏဒေႏဝီႏဟို့ꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ မဟာႏသက္ကရာဇ် ၆၈-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်ရုတ်ꩻလာဗွေ၊ သောကျာႏနီꩻ လွူးဖွာꩻလင်ꩻဘုရာꩻလောင်ꩻ၊ ကလွူးခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ ကပိလဝတ်ခမ်းတွမ်ႏ ဒေဝဒဟခမ်း နီခမ်းခါႏ လုမ္ဗိနီဥယျာဥ်ကို၊ အနီꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နင်ꩻယသောႏ၊ အာနန္ဒာႏ၊ ဆန္နအမတ်-ငဆန်ႏ၊ ကာဠုဒါယီအမတ်၊ သေထီးကဏ္ဍက၊ မဟာႏဗောဓိညောင်ႏမွူး၊ ခံꩻဖွိုင်ꩻလစ်ꩻဖြုံႏ-ဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ လွူးလွဥ် ဒေါ့ꩻပေါႏလွဥ်။ လွူးဘုရာꩻလောင်ꩻထွူ လꩻနွုတ်ꩻနီꩻကိုနဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻသီးမွိုးသီ၊ ထင်ႏထွာလူꩻခို တုသီႏတာႏခမ်း၊ ဘုရာꩻလောင်ꩻခင်ႏလမ်း မွိုးဟို့ꩻကိုနဝ်ꩻ သတ္တဝါႏအလောင်ႏအလင် အုံသော့ꩻထွိုက်တဝ်းတဲင် ပေါႏဘုရာꩻသီးမွိုးမန်ႏသမျနဝ်ꩻ လွူးပိုထွူ ပေါႏလꩻနွုတ်ꩻနီꩻနဝ်ꩻ အသက်တန်ꩻလို့၊ သီထိုꩻလွဥ်းလွဥ်း၊ ကွပ်လွူးပိုတဲင်၊ ကွပ်ပိုတွော့ꩻ သီထိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ မွေးတဝ်း။ ဘုရာꩻလောင်ꩻနဝ်ꩻ ဖန်ဖေႏအမဥ်ꩻ သိဒ္ဓတ္ထ၊ ပအိုဝ်ႏဟဲ့ꩻ ခွန်သီႏထတ်၊ သဲစ်အမွိုးကသီတဲ့ အမွိုးဖူးမူႏ (ဒုတိယနင်ꩻမူႏ မွိုးနင်မဟာပဇာပတိဂေါတမီႏနဝ်ꩻ ထူႏခွမ်ꩻအွဥ်ႏနဲဥ်းတော၊ ဂေါတမီႏတဲ့ လွူးပိုထွူ စလꩻသွံနီꩻလစ်ꩻနီꩻဒျာႏ၊ အပိုခို နန္ဒမင်ꩻသာꩻပေႏနဝ်ꩻ လိုꩻမူႏလင် ထူႏခွမ်ꩻဖေႏတော ခွန်ပေႏသီႏထတ်နဝ်ꩻ တန်လဲဥ်းမင်ꩻသာꩻပေႏနန္ဒ နီနီꩻသွံနီꩻ။ ခွန်ပေႏသီႏထတ်နဝ်ꩻ အဖါမာꩻဖေႏဟော် အဝ်ႏသွံဆောင်၊ ဟော်ဆောင်ရမ္မ-ထာꩻခွꩻလာတာႏ၊ ဟော်ဆောင်သုရမ္မ-ထာꩻလျားလာတာႏ၊ ဟော်ဆောင်သုဘ-ခမ်းခါတာႏ၊ ခွန်သီႏထတ် သက်ကထင်ႏလꩻ တဆီသူနေင်ႏနဝ်ꩻ အဖါအပ်ခမ်း၊ တောႏလမ်းတွမ်ႏ ယသောႏဓရာႏ၊ ပအိုဝ်ႏဟဲ့ꩻ နင်ꩻယသောႏ၊ နင်ꩻယသောႏနဝ်ꩻ ဒေဝဒတ်ဖူးမူႏ၊ ထွာခွန်တောႏလမ်း ကထင်ႏလꩻတဆီသွံနေင်ႏ၊ သက်တောႏကထင်ႏလꩻ နီဆီကွတ်ꩻနေင်ႏနဝ်ꩻ ထီႏလိုꩻဖြား၊ လိုꩻဆာ၊ လိုꩻသီ၊ ရဟန်ꩻ-နိမိတ်ယိုလစ်ꩻပါꩻတဲင် သံႏဝွေႏဂလꩻ၊ ဟွုန်သꩻဝꩻတဲင် မဟာႏသက္ကရာဇ် ၉၇-ဗာႏ၊ ဝါႏဆိုႏလာဗွေနီꩻ၊ မွူးနီꩻ-တနင်္လာႏ၊ မွူးခွယ်တန်ခိန်ႏနဝ်ꩻ ယသောႏဓရာႏ လွူးပိုခိုရာဟုလာႏ၊ အဟာနဝ်ꩻ မွူးကွို့ꩻနာတိန်ႏတိန်ႏ အခိန်ႏနဝ်ꩻ ဘုရာꩻလောင်ꩻခွန်သီႏထတ် ထိုမ်းတွမ်ႏသေထီႏ ကဏ္ဍက ဟဲ့ꩻတွမ်ႏငဆန်ႏ တောႏထွက်ထန်ႏတခြာ။ ကျင်ꩻဒုက္ကရစရိယာႏသူနေင်ႏ၊ ကကျင်ꩻဗာႏ ဒုက္ကရစရိယာႏယိုနဝ်ꩻ ဘုရာꩻသီးထုံꩻစံႏတဲ့မွေးမွေး၊ မဥ်အွဥ်ႏနယ် ထာꩻကျိုꩻစာꩻဝီရိယတဲ့မွေးမွေး၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻယူႏချာ သꩻဖေႏကရေꩻတဲ့မွေးမွေး၊ ပဲစ်မာႏဗာႏဖို ဘုရာꩻကဿပတဲင် ခံႏဗာႏချာဝဋ်တဲ့မွေးမွေးနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ ကွပ်ကျင်ꩻဒုက္ကရစရိယာႏသူနေင်ႏတဲင် ထွာဘုရာꩻမွေးတဝ်း၊ ပါႏရမီႏဗွေလဲဥ်းတဲင် ဒုက္ကရစရိယာႏယိုနဝ်ꩻ ကျင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကျင်ꩻတဝ်းတဲ့နဝ်ꩻ အီႏထွာဘုရာꩻဒျာႏရင်ꩻရင်ꩻ။ ကထွာဘုရာꩻနဝ်ꩻ အားထုတ်ဒျာႏ အာနာပါန (တရေ့ꩻနွို့သာထန်ႏ) အခေႏခံႏ သမာႏဓိနဝ်ꩻတဲင် အဝ်ႏကုဲင်ပီဖြို့ꩻငါတဲ့ယဝ်း၊ အဝ်ႏကုဲင်ငါ ကသာႏငါတဲ့ယဝ်း၊ အဝ်ႏကုဲင်ငါ ဆွတ်ꩻငါတဲ့ယဝ်း၊ သွီႏယာႏသေ့ꩻသဲင်ထိုꩻခန်းတဲ့ယဝ်း ပေါႏတထွာတဝ်းဘုရာꩻနဝ်ꩻ ခံႏထွိုင်ႏတဝ်းလာꩻလာꩻ၊ နေးတွမ်ႏအင်္ဂါႏလစ်ꩻပါꩻ ဝီရိယထာꩻကျိုꩻစာꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ အဝ်ႏအွိုးအာနာပါန စတုတ္ထစျာန်ႏ ထင်ႏကီဝိပဿနာႏ၊ နေးနွမ်ႏဝိပဿနာႏဉာဏ်ႏအရန်းရန်းနဝ်ꩻမꩻ လꩻသဗ္ဗညုတဉာဏ်ႏ၊ ထွာဘုရာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ မဟာႏသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်ရုတ်ꩻလာဗွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူꩻနီꩻ မွူးရဝ်ꩻခိုႏ အရုဏ်ႏထန်ႏခိန်ႏနဝ်ꩻ ထွာဘုရာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထွာသွူဘုရာꩻတဲ့ နီဗွေႏဘုရာꩻ အုံခြေင်ဗာႏတဝ်းထာꩻ၊ ပုရေဘတ္တကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးနွောင်းမာꩻကွဥ်ႏ၊ ပစ္ဆာဘတ္တကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးနွောင်းမာꩻတွို့ꩻ၊ ပုရိယာမကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးကွို့ꩻနာꩻမာꩻချာ၊ မဇ္ဈိမယာမကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးကွို့ꩻနာꩻတွင်ꩻ၊ ပစ္ဆိမယာမကိစ္စ-ထာꩻမာꩻကိစ္စ မွူးကွို့ꩻနာꩻလွဥ်ꩻ၊ ထာꩻမာꩻကိစ္စယိုငတ်ꩻစွိုး အဝ်ႏတွိုးအဝ်ႏတေင် အုံခြေင်ဗာႏတဝ်းထာꩻ၊ တနာꩻတနာꩻယို နီဗွေႏဘုရာꩻကိန်ꩻဗာႏထာꩻ တနားရီႏပုဲင် မိနစ်နီဆီရပ်လွုမ်ꩻ။ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏနီꩻ တဝေင်ꩻလွေꩻတဝေင်ꩻအုံ၊ တဒုံနွို့တဒုံထန်ႏ လယ်ႏဟော်ꩻတရာꩻအစားစား၊ လယ်ႏချꩻနားအမျိုꩻမျိုꩻ၊ လယ်ႏချွစ်လိုꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း လူꩻပါ ဗျဟ္မာႏပါ၊ ကဟော်ꩻကကယ်ႏချွစ် ဝေနေယျသတ္တဝါႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ တနီꩻထွူတနီꩻ၊ တလာထွူတလာ၊ တနေင်ႏထွူတနေင်ႏ ညစွဥ်ႏ ၄၅-နေင်ႏ၊ သက်တောႏ (၃၅)နဝ်ꩻ ထွာဘုရာꩻ၊ ပျုသာႏသနာႏ (၄၅)နေင်ႏ၊ (၃၅)တွမ်ႏ(၄၅)မဥ်ႏပေါင်ꩻလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဗွေႏဘုရာꩻသက်တောႏ (၈၀)နဝ်ꩻသွူ။ မဟာႏသက္ကရာဇ် ၁၄၈-ဗာႏ၊ ဒဲဥ်ရုတ်ꩻလာဗွေနီꩻ၊ မွူးနီꩻအင်္ဂါႏ၊ မွူးကွို့ꩻနာꩻလွဥ်ꩻ အရုဏ်ႏအီႏထန်ႏအခိန်ႏနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏ(သောမနဿသဟဂုတ် ဉာဏသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိက ပထမမဟာဝိပါက်)သꩻဘဝင်ႏ ကူꩻခန်းဒျာႏ ပရိနိဗ္ဗာန်ႏ၊ လွစ်ထန်ႏဝဋ်ဒုက္ခ၊ ငိမ်ꩻခွꩻတငါခန်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ၄၅-နေင်ႏကို နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻတရာꩻ ပိဋကတ်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပရိယတ္တိ"၊ တရာꩻနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ကကံကျင်ꩻလွဥ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပဋိပတ္တိ"၊ ကလꩻလွဥ်၊ ကထီႏသေဖြွဥ် မဂ်ဖိုလ်ႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပဋိဝေဓ"၊ ယိုနဝ်ꩻဟဲ့ꩻ"သာႏသနာႏသွံပါꩻ"။ နီဗွေႏဘုရာꩻ ကကူꩻနိဗ္ဗာန်ႏ မာꩻလွဥ်ယိုနဝ်ꩻ လꩻသွူနေင်ႏပေါင်ꩻ ၂၅၄၀၊ ကချꩻလိတ်သားတဲ့ တသွုပ်ထွူတသွုပ် ချꩻလွေꩻ၊ ကသွဥ်လိတ်သားတဲ့ တစွုပ်ထွူတစွုပ် သွဥ်လွေꩻ၊ တကာႏမူႏခိုသီးတဲ့ တသွုပ်ထွူတသွုပ်၊ တစွုပ်ထွူတစွုပ် လူႏတန်ꩻထောက်ပမ်းလွေꩻ ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻ (သင်္ကန်ꩻ၊ သွမ်ꩻ၊ ကျောင်ꩻ၊ တသီႏ)သွံစွိုးညီႏလွေꩻတဲင် နီဗွေႏဘုရာꩻ "အဆုံꩻအမꩻ"ကရိုꩻဒါႏ သာႏသနာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလေတွိုႏယိုခါ။ ကားယိုမာꩻငါတဲ့ ပိုဖုံႏ၊ လီꩻဖုံႏ ကသွဥ်ပညာႏလောကီꩻသားတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကသွဥ်လောကုတ္တရာႏသားတဲ့နဝ်ꩻ ဖေႏကအောင်ႏလꩻ၊ ဖေႏကဗꩻကီနဝ်ꩻ ဖေႏအာႏလွသွော့၊ ယိုခါနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻညောင်ႏရွီႏကိုသူꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻထျꩻနဝ် တနွိုင်ရေးကိုသူꩻတဲ့နဝ်ꩻ သီႏလဗွာ (ဖီဗွာ)သီးဖုံႏ ဗွောင်လဲဥ်းလိတ်သွဥ်တွိုက်၊ သီႏလဗွာ သွဥ်ဗွေႏဘုရာꩻလိတ် လောကုတ္တရာႏသား အဝ်ႏလဲဥ်းအပါꩻ(၈၀)လွို၊ တွိုႏလဲဥ်း ဓမ္မာစရိယသားတဲ့အဝ်ႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ တကာႏမူႏ တကာႏခိုသီးပိုမူႏ၊ လီꩻမူႏဖုံႏ မီႏမဥ်ဗုဲင်သီႏလဗွာ၊ မီႏမဥ်သွဥ်ပါ ဗွေႏဘုရာꩻလိတ်နဝ်ꩻ ထင်ႏအပ်သွော့သူꩻကို။ ခေတ်ယိုခါ ထာꩻမွန်းထာꩻပျောႏအာ၊ ရေဒီယို၊ ကဲစ်သဲစ်၊ ရုပ်မြင်သံကြား အဝ်ႏရင်းစွုမ်ႏဒုံ၊ ရင်းစွုမ်ႏကျောင်ꩻတဲင် လိုꩻပေႏယိုခါဖုံႏနဝ်ꩻ အတိုတော်ဖုံႏ၊ ခယ်ႏလုဲင်ꩻကာꩻ၊ ဘော်လုံးသားဖုံႏ ဝွေꩻသီးထွားဗာႏ၊ ထီႏဗာႏခွိုꩻခွိုꩻတွော့ꩻ သေပါစွဥ်ႏအမဥ်ꩻဖုံႏ၊ တွိုႏမွိုးဖါ ကကိုꩻကွဲႏဒါႏ ဗွေႏဘုရာꩻအခရာႏနဝ်ꩻ သေတဝ်း၊ ဗွေႏဘုရာꩻ မွိုးဖါဖူးဝေးမဥ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သေတဝ်း။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးအွဥ်ငါ တနေင်ႏတလဲင်ႏ ကမာꩻလွေꩻဒါႏ ပွယ်ꩻရီလိတ်ပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ ထွဥ်ႏသွဥ်သွော့၊ ထွဥ်ႏဖြေႏသွော့ ပိုလီꩻဖုံႏ၊ ဗဟိုႏသံႏဃာႏ ကတဲမ်းထေဖေႏဒါႏ လိတ်စောင်ႏနဝ်ꩻ အစောင်ႏနီဆီလွိုလဲဥ်းသွူ။ စွုမ်ႏစောင်ႏစွုမ်ႏစောင်ႏ တရာꩻဖုံႏဒျာႏ၊ ဘုရာꩻအဆုံꩻအမꩻဖုံႏဒျာႏလွဥ်းလွဥ်း၊ မဥ်ႏသွဥ်ထူႏ ဘာႏသာႏရေꩻလိတ်စောင်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ လꩻဘာႏသာႏရေꩻဗဟုသုတတဲင် ဘုရာꩻတရာꩻတောႏ၊ ဘုရာꩻအဆုံꩻအမꩻ အဝ်ႏသော့ꩻလꩻ အသꩻကို၊ ယိုနဝ်ꩻ အပဲစ်အဝ်ႏ၊ ယိုနဝ်ꩻ ထာꩻဒေါ့ꩻအပဲစ်ကင်ꩻ ခွန်နင်ꩻသီး ခွယ်ꩻဒါႏ၊ ထွာလိုꩻလိမ္မာႏဖုံႏ၊ မွိုးဖါသီး မွိုးဖြားဖါဖြားသီး သꩻခွꩻလွဥ်ꩻအီ၊ သꩻရေꩻလွဥ်ꩻအီလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ယိုခါသံႏသရာႏ အကျိုꩻအဝ်ႏအာငါႏနဝ်ꩻသွူ။ နာႏတရာꩻအပေါင်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဗွေႏဘုရာꩻခရာႏနဝ်ꩻ အာတန်၊ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏကျွꩻငါငါ၊ ကာတောတောတဲင် ဟော်ꩻဗာႏအအဲဥ်ႏ၊ စီႏစဲဥ်ႏဗာႏအချုက်နုဲင်းယိုလွုမ်ꩻ၊ သေဗာႏတကားယိုငါတဲ့ ဗွေႏဘုရာꩻနဝ်ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏထူꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏမျတ် ဆယ်ꩻကပ်ထွိုက်၊ ဆယ်ꩻကပ်သင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻသေနာႏလဲဥ်းသွူ။ ကိုꩻကွယ်ႏဆယ်ꩻကပ် ရတနာႏမျတ်သွံပါꩻ ယံမာꩻနွောင်ꩻကုသိုလ်ႏ၊ မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ မန်ႏမန်ႏခွꩻသꩻ ယံကလꩻသွော့ဝင်ꩻ ခွန်နင်ꩻတဖုံႏတဖင်ႏ တင်ႏကနန်ႏတဥ်ဟွေး။[1][2][3]

အာႏကွိုꩻ

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏအစွိုꩻ
  2. ထောင်ထွားရေꩻတရာꩻ
  3. လိတ်လုဲင်ꩻဥယျာဥ်ႏအမုဲင်(၃)