Wp/blk/နမ်းကျင်ꩻဖျင်သော့ꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > နမ်းကျင်ꩻဖျင်သော့ꩻ

"နမ်းကျင်ꩻဖျင်သော့ꩻ ခင်ႏလမ်းရော့ꩻ" "ပါပသ္မိံ ရမတိ မနော"ပုထုဇဥ်ႏနီလိုꩻသီး သွိုန်ႏသꩻကို အခြူလွဥ်ꩻဒျာႏထာꩻကုဲင်၊ အယုဲင်လွဥ်ꩻဒျာႏ ဒုစရဲက်၊ သꩻပါလွဥ်ꩻဒျာႏအပဲစ်ထွာမျိုꩻ"နီဗွေႏဘုရာꩻ ဟော်ꩻရိုꩻသေꩻခါꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ မဥ်ႏဟဲ့ꩻထာꩻမာꩻဟောဝ်နောဝ်ꩻ သꩻတပါတောဝ်း၊ မဥ်ႏဟဲ့ꩻထာꩻမာꩻကုဲင်ဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻ ယိုꩻငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုးနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲတဲင် "ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မတ္တကော-ပုထုဇဥ်ႏနီလိုꩻသီးယို ထွာဒျာႏလိုꩻဗားလွဥ်းလွဥ်း"ရိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီလိုꩻသီးယို ပွိုးစွဥ်ႏထွာအာဒျာႏ လိုꩻဗားတွော့ꩻ လောႏလွဥ်ꩻဒုစရဲက်၊ မꩻလွဥ်ꩻဒျာႏ ထာꩻမာꩻအပဲစ်အောဝ်ႏစားနောဝ်ꩻမꩻ ကမ္ဘာႏဟံႏတန်လောင်းကီယို သတ္တဝါႏဖုံႏ ခိုးလျားထိုꩻလို့ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏ ပညာႏအောဝ်ႏသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ဟွိုန်ရက်သညင်ꩻငါႏ သတ္တဝါႏ ခွေသီနီနာꩻတဲင် နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏသꩻ၊ ကရုဏာႏသꩻတွော့ꩻ အောဝ်ႏရဲတွိုက်ꩻကုဲင်လွေꩻဖေႏ ဒုစရဲက်သားထာꩻမာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏအကို နီပအိုဝ်ႏပိုလီꩻဖုံႏ အောဝ်ႏပါသော့ꩻ အာတန်ဒျာႏနေနေ၊ နုဲင်းယိုခါ ထွိုင်ႏသေထွꩻဗာႏနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏပိုဖုံႏ အောဝ်ႏလင်ꩻထွာလို့ဒျာႏ ငါးရုဲင်ꩻဆာႏ ကောင်လစ်ꩻဖြံႏကိုတွော့ꩻ ဟွိုန်ပေႏသꩻမွေးမုဲင်းငါႏနောဝ်ꩻမꩻ ထုမ်ႏအနယ်ꩻဆꩻ တယ်ႏထောင်ႏလွေꩻဗာႏ "နမ်းကျင်ꩻဖျင်သော့ꩻ ခင်ႏလမ်းရော့ꩻခွꩻရျူႏ(ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ ပြုပြင်ရေးစခန်း"နုဲင်းယိုသွူ။ "ခင်ႏလမ်းခွꩻရျူႏ"ယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏ အုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ၊ အွိုင်ႏပုံꩻလောဝ်ꩻ၊ ရပ်တန်သုဲင်ꩻခေါဝ် ဆꩻတွို့ꩻထင်ꩻ၊ အောင်ႏဆုꩻဗွေ PNA တပ်စခန်ꩻကိုနောဝ်ꩻသွူ၊ ထာꩻမာꩻပွုံႏနယ်ꩻနောဝ်ꩻ နေးထူႏလွဥ်ꩻဒျာႏ ဗွေႏသံႏဃာႏငေါဝ်းသွဥ်သင်တွမ်ႏ ခမ်းသားမွိုးဖါ သꩻမဲဥ်ထွာအတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ ဖြားတန်ဗိုလ်မှူးခွန်ချစ်လယ်အွဥ်ငါ ပါတွမ်ႏရုဲင်းဖက် သွꩻပေႏဟောဝ်ဖုံႏ အောဝ်ႏခွုမ်စံႏမာꩻလွေꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ အဓိကရေႏမိုးခရာႏနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏပိုလီꩻနုတ်ꩻတွူသားတာႏ ဖေႏကတွိုႏလွေꩻသော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏဝင်ꩻစူကို၊ နီပိုနီလီꩻ နီသွဥ်ချာဒျာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ မဥ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏစွဥ်ႏစွဥ်ႏလဲ့ နီပအိုဝ်ႏပိုလီꩻဖုံႏ ကအောဝ်ႏစွယ်ꩻဒါႏ ယာဗွာ၊ ယာမား၊ ယာဖြေင်းဖုံႏယို ဖေႏကအွဥ်ႏကုဲင်ထိုꩻနွောင်ꩻအတာႏ ခံႏဖျတ်ဖေႏ၊ ခံႏစွဲကူႏညီႏကိုဖေႏ အဖဲ့ꩻဖဲ့ꩻအခေါဝ်ခေါဝ်၊ ငိမ်ꩻချမ်ꩻခွꩻရျူႏခင်ႏလမ်းစခန်ꩻတထွောင်း ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ၊ မဥ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏ ပအိုဝ်ႏထောင်ႏလဲ့မွေးမွေး၊ ကွဲတွော့ꩻ တပီတောဝ်းထောင်ႏလောင်ႏလင်နောဝ်ꩻသွူ။ မဥ်ႏရိုꩻထောင်ႏလဲ့ ထူႏကျင်ꩻသွုံꩻလွဥ်ꩻ ထောင်ႏစနစ် မွေးတောဝ်း၊ အပဲစ်အောဝ်ႏလိုꩻတဖြာꩻယို စွိုင်ကျꩻတောဝ်း၊ တွယ်ႏနက်တောဝ်း၊ ဖေႏပဲစ်တံႏတောဝ်း၊ ဝွေꩻတွမ်ႏဝွေꩻ ဖေႏကသေနာႏချာဒျာႏ ဝွေꩻအပဲစ်၊ သေနာႏချာသွူ ဝွေꩻအပဲစ်တွော့ꩻ သင်ꩻရာꩻတွမ်ႏဝွေꩻ အပဲစ်တံႏနောဝ်ꩻ ဝွေꩻနမ်းတွမ်ႏဝွေꩻနမ်း ခံႏချာဒျာႏ၊ ထောင်ႏပွေါသား ဖေႏပဲစ်တံႏခရာႏ တလိုႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻအပဲစ်တံႏ အောဝ်ႏသားတွမ်ႏ ထောင်ႏပွေါသားနောဝ်ꩻ တခွယ်ꩻခေါ်တောဝ်း အဆင်ႏရန်း၊ ခါးတရျားရျား လျားပီပီ၊ အုံညီꩻအောဝ်ႏရော်ꩻဒျာႏဝင်ꩻ၊ ပျောႏပျောႏသွင်ႏသွင်ႏ ဒဲဥ်တဖွိုင်ꩻချင်ႏ၊ ဟန်ႏတဝန်ႏပီ၊ အုံခွင်ꩻသာႏတခြင်ခြင်ဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထောင်ႏသားနောဝ်ꩻလဲ့ စွိုးခွိုꩻတာႏဝွန်ႏအောဝ်ႏသား လယ်ႏထုမ်ႏဆွမ်ꩻဗာႏနေး တလမ်းထင်ꩻ၊ တလမ်းထင်ꩻ မွေးတောဝ်း၊ ခမ်းသားမွိုးဖါ၊ ဆရာႏတကာႏ တွမ်ႏမဲ့ထွား တွမ်ႏနားနာႏတွော့ꩻ နီဒုံဆောင်ႏကို၊ ကျောင်ꩻတကာႏကို၊ အခိုဖြာꩻမုဲင်ꩻ၊ အမူႏဖြာꩻမုဲင်ꩻ မာꩻဒုစရဲက်၊ ထာꩻမာꩻအပဲစ်အောဝ်ႏနဲ ထွားလွေꩻထွူတွော့ꩻ ဒေါ့ꩻသွဥ်ရော့ꩻရော့ꩻထွူတဲင် လွဥ်အပ်၊ လွဥ်ပသာထေ့ဒျာႏ ဟောဝ်ဟောဝ်ဒါႏဒါႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ကထွာလိုꩻအပဲစ်အောဝ်ႏသားလဲ့ တထေင်ချာတောဝ်း၊ တရန်ႏချာတောဝ်း ဒုံဆောင်ႏမွိုးဖါတွော့ꩻ လွေꩻအုံသော့ꩻဗွီႏဗွီႏဒျာႏ "အောင်ႏဆုꩻဗွေ ခင်ႏလမ်းခွꩻရျူႏ"ကိုနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻအပဲစ်သား ယဟန်ႏနောဝ်ꩻ တနာႏခံႏတောဝ်း ဒုံမွိုးဒုံဖါငေါဝ်းသွဥ်သင်တဲင် အပဲစ်ထွိုင်ႏပြန်ႏ၊ ဗာႏခံႏထွိုင်ႏတွိုႏနောဝ်ꩻ ပါꩻဟိုႏ၊ ပါꩻဗွုမ်၊ ပါꩻစွိုင်ကျꩻ၊ တောင်ꩻပြန်ႏတလꩻတောဝ်းစား၊ လင်ꩻအောဝ်ႏခံခိုးလျားဗာႏစွဥ်ႏ ကောင်လစ်ꩻဖြုံႏကိုဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏ နေးထူႏနာႏခံႏ ဗွေႏသံႏဃာႏငေါဝ်းတွမ်ႏ ဖြားဒုံလိုꩻတန်ငေါဝ်းတဲင် ဝင်ꩻမဥ်ႏကွီလွေꩻပသာ "အောင်ႏဆုꩻဗွေ ခင်ႏလမ်းခွꩻရျူႏ"ကိုလဲ့ လွေꩻလွဥ်ꩻဒျာႏဗွီႏဗွီႏ၊ သꩻအွီႏသꩻနွိုးတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻဒျာႏ ဖြားဒုံ၊ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးအလောင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ကအောဝ်ႏခွုမ်စံႏလွေꩻဒါႏ ထာꩻမာꩻနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏ အောဝ်ႏအာတန်တဲင် ကောထွာဒါႏ ပိုလီꩻလိုꩻယွဲးသီးဖုံႏ ကလꩻထွူလဲဥ်းဒျာႏ (Law)ဘွဲ့ ဥပဒေႏဘွဲသားဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏထွိုင်ႏခွုမ်စံႏမာꩻကိုဖေႏငါႏ သွူတကာႏတောဝ်း ရွဥ်တောင်ꩻကလွိုင်ႏအာဒါႏ ပွယ်ꩻစာꩻတန်ဖုံႏ၊ ကုမ္ပဏီႏတန်သားဖုံႏ၊ ကအောဝ်ႏခွုမ်မာꩻကိုဖေႏဒါႏ ခမ်းသားအကျိုꩻတွက်တာႏ အစွိုꩻအဗူႏသားဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏစွဲးကမ်းကူႏညီႏကိုဖေႏငါႏ ရွဥ်ရေꩻတောင်ꩻရေꩻဖုံႏ၊ ထိန်ꩻထွားရေꩻကိုဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့ꩻစွဥ်ႏ နီလိုꩻတွမ်ႏနီလိုꩻ သွဥ်သင်ခွင်ꩻဖေꩻကအောဝ်ႏ၊ ထိန်ꩻရဲပ်ပါႏခွင်ꩻ ဖေႏကအောဝ်ႏ အဗွေတဗာႏနောဝ်ꩻ ကောထွာဒါႏ ပညာႏအောဝ်ႏသားဖုံႏ၊ ဗွေႏရဟန်ꩻသံႏဃာႏ ပါတွမ်ႏခမ်းသားမွိုးဖါသီးဖုံႏ အွဥ်ဝင်ꩻဖေႏလွဥ်သွော့ အကျံႏဉာဏ်ႏဖုံႏ၊ အွဥ်ဝင်ꩻနွို့တွူႏတရန်ကိုဖေႏသွော့ဝင်ꩻ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏဖု့ႏအကျောင်ꩻ--။ "နမ်းကျင်ꩻဖျင်သော့ꩻ ခင်ႏလမ်းရော့ꩻ"ယိုနောဝ်ꩻ နီသွဥ်းသီး စငါတယ်ႏထောင်ႏ ဟန်ႏနေင်ႏယိုလွုမ်ꩻတွော့ꩻ ထာꩻသေပညာႏ အောဝ်ႏဆားနေကတဖဲ့ꩻ၊ လိုꩻသꩻတပါရောင်လွေတောဝ်းတဖဲ့ꩻ၊ လိုꩻလꩻဘွဲ့သား တနွို့ထွားကိုတောဝ်းတဖဲ့ꩻတဲင် ဖူးဝေးမွိုးဖါ ပါတွမ်ႏသံဃာႏ လိုꩻသေလိုဒါႏသီးဖုံႏ နေးတွမ်ႏသꩻရက်စွိုးခွိုꩻ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏတန်တန်အာအာတွော့ꩻ ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏလွဥ်သွော့အကျောင်ꩻ ဖစ်ပင်ꩻလောဝ်းဟွိုန်ဒျာႏသွူဩ။ ပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏပါꩻ/ဖြာꩻ မဥ်ႏတရက်တောဝ်းစွိုးခွိုꩻ လိုꩻမျိုꩻလဲ့ ဖူးဝေးမွိုးဖါသီး တပဲ့ꩻပိုလီꩻဖုံႏ လင်ꩻအောဝ်ႏခံပြုံႏခံပြင်ႏလဲဥ်းထာꩻ ကောင်လစ်ꩻဖြုံႏကိုသူꩻတွော့ꩻ ဟွိုန်ဝင်ꩻသꩻသီမွေးမုဲင်းငါႏလဲဥ်းသွူဝင်ꩻ၊ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏခြာ နီပအိုဝ်ႏ အွဥ်ႏမဲ့ငါခရာႏ တအောဝ်ႏတောဝ်းဒွုမ်သွူဩ။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ချံꩻသာႏထွူတဲင် တွမ်ႏမေတ္တာႏစေႏတနာႏတွော့ꩻ နွို့ဖေႏအာႏစွဲပင်ႏကိုသွော့ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏဘဝအကျောင်ꩻ---။[1][2]

အာႏကွိုꩻ

  1. ရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏသွီႏစဲစ်(အောင်ႏဆုꩻဗွေစခန်ꩻ)
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၄၄)၊ မဲ့ငါ(၂၃)